Skytteforeningernes Våbenregistrering: FAQ

Spørgsmål og svar (FAQ) er en hjælp til at finde svar på de mest gængse spørgsmål til Skytteforeningernes Våbenregistrering.

Nedenfor finder du svar på hyppige stillede spørgsmål til Skytteforeningens Våbenregister (SKV). Emnerne er skrevet i alfabetisk orden. 

Adresse til Politiets våbenkontor:

Spørgsmål:
Hvordan kan jeg komme i kontakt med de to administrative centre hos Politiet?

Svar: 
Hvis foreningen eller skytten bor vest for Storebælt er det ACV der er sagsbehandler - ACV kan kontaktes pr. brev, telefon eller mail:

Midt- og Vestjyllands Politi

Brogårdsvej 1

7500  Holstebro

Telefon: 96101449

Funktionspostkasse: mvjyl-vaaben@politi.dk

Hvis foreningen eller skytten bor øst for Storebælt er det ACØ der er sagsbehandler – ACØ kan kontaktes pr. brev, telefon eller mail:

Københavns Vestegns Politi

Thistedgade 10

2630  Taastrup

Telefon: 43861500

Funktionspostkasse: kbhv-acoe-vaaben@politi.dk

Aktivitetskrav:

Spørgsmål:
Jeg hører tit folk snakke om aktivitetskrav – men hvad betyder det egentlig?

Svar
Ifølge våbencirkulæret § 20 skal en skytte være aktivt skydende medlem af en skytteforening i mindst to år, inden der kan gives tilladelse til pistoler/revolver. Skytten skal være fyldt 20 år og skal have skudt mindst 6 gange pr. år i mindst to år for at opfylde aktivitetskravet ifølge ”Regningslinjer for Skytteforeningernes Våbenregistrering”. Hvis skytten ansøger om pistol/revolver over kaliber .32 skal skytten i mindste de sidste 6 måneder have skudt den pågældende kaliber, som skytter ønsker at ansøge om våbenpåtegning til - de 6 måneder kan være indeholdt i de to år.

Der skal ikke vedlægges dokumentation når der indsendes en SKV2-ansøgning, da formandens underskrift i sig selv bevidner, at aktivitetskravet er opfyldt.

Der er ikke noget lovmæssigt krav om aktivitet for våbenpåtegning til riffel.

Lovgivningen skal overholdes men det skal foreningens vedtægter også.

En våbenpåtegning er ikke noget man skal have, men noget man måske kan få, hvis en bestyrelse vil stå inde for en og formanden vil underskrive SKV2-ansøgningen.

Spørgsmål: 
Hvad gør jeg som formand, når jeg opdager, at et nyt medlem, som kommer fra en anden forening, ikke kan fremlægge dokumentation for at have været aktivt skydende med pistol de seneste to år?  

Svar:
Hvis skytten i din forening ikke har været aktiv de seneste to år, skal du nægte at underskrive SKV2-ansøgningen, indtil du har modtaget dokumentation for, at skytten har været aktivt skydende i den ”gamle” forening – en forening organiseret under DFIF, DSU eller DGI. Det er skytten, der skal fremskaffe denne dokumentation.

Hvis du som formand har været lidt for hurtig og først opdager, at skytten ikke har været aktivt skydende, når SKV2-ansøgningen er sendt til SKV, skal du som formand tilbagekalde SKV2-ansøgningen hos SKV og Politiet. Det, at aktivitetskravet overholdes, er meget vigtigt for Justitsministeriet, og det er grunden til, at formanden nederst på SKV2-ansøgningen skal bekræfte, ”at ansøgeren til pistol/revolver har været aktivt skydende medlem i mindst to år”.

Ammunition:

Spørgsmål:
Hvor meget ammunition må jeg have der hjemme og hvor meget må jeg transportere?

Svar:
Privat må du uden særlig tilladelse fra Politiet opbevare op til 1.000 langdistance- og 5000 kortdistancepatroner i de kalibre, du som skytte har tilladelse til via dit våbenlegitimationskort.

Rigspolitiets konklusion på kort- og langdistancepatroner er følgende; Ammunition, der bruges til skydeprogrammer på distancer op til 50 m, er kortdistanceammunition - på distancer over 50m anvendes langdistanceammunition. Opbevaringen skal ske i et godkendt EN1143-1 grade 0 skal (Jævnfør våbencirkulæret § 41).

Ifølge Beredskabsstyrelsens regler må du som privatperson transportere op til 80 kg (brutto) farligt gods i bil uden at være omfattet af reglerne om vejtransport af farligt gods.

Det betyder, at fx et bestyrelsesmedlem af en skytteforening må transportere 80 kg. brutto ammunition til foreningen uden at have en farlig gods uddannelse – et såkaldt ADR-bevis. 

Efterlade sit våben:

Spørgsmål: 
Er det lovligt at efterlade sine våben under opsyn af andre skytter og mindst et bestyrelses medlem eller skal man personligt have det under opsyn, både når man er på skydebanen, på toilettet eller ud og ryge en smøg?

Svar: 
Jævnfør Bekendtgørelsen nr. 997 § 17 må man kun overdrage eller overlade sit våben til andre, hvis de kan forevise fornødne våbentilladelse, jagttegn, medlemsbevis med våbenpåtegning, transporttilladelse i henhold til § 9, 10 eller 11 eller for skytteforeninger politiets godkendelse efter § 13, jf. dog § 21, stk. 9. – det betyder, at du selv skal have dine våben under opsyn eller de skal opbevares i foreningens boks. Husk det er kun SKV3-godkendte personer der kan lægge våben i foreningens boks eller udlevere dem til ejeren igen.

Fejlregistrering af våben i SKV:

Spørgsmål:
Hvad gør jeg, hvis et våben er fejlregistreret i SKV?

Svar: 
Hvis foreningen opdager at et våben er fejlregistreret i SKV – det kunne være forkert model, våben nr. eller lignende er følgende aftalt ned ACV & ACØ:

  • Skytten eller foreningen tager billeder af våbnet, hvor våben nr., model m.v. tydelig fremgår.
  • Der laves en beskrivelse af, hvad der skal rettes fra og til og vedlægger et billede af skyttens våbenlegitimationskort – det hele sendes samlet til SKV, og sagen behandles hurtigst mulig.
  • Formanden modtager en ny våbenliste samt et nyt våbenlegitimationskort til skytten, hvis det er et privatejet våben.

Genregistrering af våben i SKV:

Spørgsmål:
Hvordan får man et våben genregistreret i SKV?

Svar: 
Hvis et våben, der er blevet slettet på grund af SKV5, skal genregistreres i SKV, skal der indsendes en SKV-ansøgning direkte til SKV i Vingsted. Der skal følge et brev med, der beskriver, hvorfor skytten/foreningen ønsker at genregistrere våbnet.

SKV behandler derefter SKV-ansøgningen, inden den og brevet sendes til Politiet, som tager stilling til, om våbnet må genregistreres i SKV. 

Grov Fri (GF) og Grov Fri Bane (GFB)

Spørgsmål:
Hvad står GF & GFB for?

Svar: 
Den 01/04 2015 blev det muligt at skyde Grov Fri (GF) og Grov Fri Bane (GFB) under DGI Skydning.

De to nye klasser gør, at det fremadrettet bliver muligt under DGI Skydning, at få våben i kaliber .32 og opefter godkendt med optisk/holografisk sigtemidler, rekyldæmpende foranstaltning og fri vægt.

Våbnet skal kunne indeholdes i en kasse med målene 50x170x330 mm, piben må ikke overstige 165 mm og mindste målet er fortsat 210 mm i totallængde.

Kompensatoren skal måles med, når pibe- og totallængde oplyses, men det skal sigtemidlerne ikke.

Læs mere under ”Konkurrencebestemmelser for baneskydning – pistol” i gældende Skyttebog. 

Historisk skydning med langdistancegevær/rifler:

Spørgsmål:
Hvilke våben kan registrere under historisk skydning under DGI Skydning?

Svar:  
Den 01/04 2014 udvidede DGI Skydning mulighederne indenfor historisk skydning med langdistancegevær/rifler. Foreninger som er medlem af DGI skydning kan få godkendt følgende våben: Sauer 200 str., Riffel model 58/69, Gevær m/63, Gevær m/52, Gevær m/51, Gevær m/53(17), geværer/rifler med modelår til og med 1950 samt sortkrudtsriffel Reminton m/67.

Til intern brug hos SKV er der lavet en positivliste -  er foreningen i tvivl om et bestemt våben kan godkendes, er man som altid velkommen til at sende en mail til SKV og oplyse fabrikat, model, kaliber og ladesystem, så tjekkes der i SKV om våbnet kan godkendes.

Bemærk venligst, at der ikke sker nogle ændringer for salonrifler og det er fortsat ikke muligt at få registreret et frivåben hos DGI skydning. Det betyder, at våben med snelle, håndstøtte og armkrog med en kolbekappe over 50 mm for medlemsforeninger under DGI Skydning ikke kan registreres.  

Import af våben:

Spørgsmål:
Hvad gør jeg hvis jeg skal importere et våben?

Svar:
SKV-ansøgningen vedlægges en ansøgningsblanket nr. P704-03 (ansøgning om indførsel af våben/ammunition – findes på www.politi.dk), og begge blanketter sendes samlet til SKV.

SKV behandler SKV-ansøgningen på normal vis, og sender den til Politiet sammen med indførelsestilladelsen.

Politiet sagsbehandler begge blanketter samtidigt.

SKV-ansøgningen sendes til SKV og indførselstilladelsen sendes til ansøger.

Når våbnet er registreret i SKV og importeret til Danmark, skal det forevises hos Politiet.

Korn & kærv?

Spørgsmål:
Jeg har hørt, at riffel med korn & kærv ikke kan være registreret i SKV – hvorfor?

Svar:
Da SKV i 1989 blev oprettet var baggrunden at skytteorganisationerne selv skulle kunne administrere og herunder godkende de typer våben, som de fandt egnede til sportsskydning og/eller havde en relation til en specifik interesse i deres virke. Dette gælder fortsat. Den unikke ordning vil vi gerne fastholde og derfor godkendes ikke alle våben, der blot opfylder regelsæt i Skyttebogen, ISSF-regler m.fl. 

DGI Skydning og Dansk Skytte Union har fulgt denne praksis, desuagtet at ISSF-reglerne kan rumme langt flere våbentyper end vi godkender. Vi tager udgangspunkt i hvad våbnet er produceret til og tager en vurdering af det enkelte våben i forhold til om det er et moderne sportsskydevåben. Således har vi nogle interne retningslinjer at arbejde efter. Et af dem er sigteindretningen og ”korn & kærv” anses ikke for at være et moderne sportsvåben og kan derfor ikke godkendes i SKV. Der gælder andre regler for historiske langdistancerifler/gevær. 

Luftvåben

Spørgsmål:
Er det muligt at få registreret et luftvåben med kaliber .5,5 i SKV?

Svar:
Det kan desværre ikke lade sig gøre, da ingen af hovedorganisationerne har kaliber .5,5 på skydeprogrammet – det er et krav ifølge våbenloven § 2 c.

Oplysningsskema:

Spørgsmål:
Hvornår skal oplysningsskemaet medsendes en SKV2-ansøgning?

Svar: 
Når der ansøges om en pistol eller revolver skal der udfyldes et oplysningsskema hvis:

  • Våbnet er større end kaliber 32.
  • Våbnet er kaliber 32, og det er skyttens 3. våben i kaliber 32 og derover.
  • Våbnet er 3. våben i gruppen 22/4,5 mm.

Spørgsmål: 
Hvad betyder ”samme eller tilsvarende kaliber” – spørgsmål 3 på oplysningsskemaet?

Svar: 
Udfyldelse af Justitsministeriets oplysningsskema giver nogle gange anledning til spørgsmål, f.eks. hvad er ”samme eller tilsvarende kaliber” som er spørgsmålet 3 på oplysningsskemaet? Derfor har SKV bedt Justitsministeriet (JM) tage stilling til netop dette spørgsmål og JM´s fortolkning er som følger:

”En skytte kan som hovedregel kun få tilladelse til 6 grovkalibrede pistoler/revolvere over kaliber 5,6 mm (.22).  Pistoler og revolvere tælles samlet. Forladerpistoler og -revolvere samt rifler tælles ikke med.

Der kan som udgangspunkt kun gives tilladelse 2 pistoler/revolvere pr. kaliber i kalibrene 7,62 mm (.30), 7,65 mm (.32), 9 mm (.38/.357), 40 S&W og den sidste gruppe, som udgør kaliber .44 Special/.45 Colt og .45 ACP.

Der skelnes her mellem revolvere og pistoler, således at der til hver skytte vil kunne gives tilladelse til to pistoler og to revolvere med den samme eller tilsvarende kaliber. Det bemærkes, at der ved opgørelse af antallet af grovkalibrede pistoler/revolvere indgår både våben med drivmiddel af røgsvagt krudt og sortkrudt. Et vekselsæt tæller som et våben.”

Opmåling af pistol/revolver:

Spørgsmål:
Hvem har ansvaret for, at våbnet overholder mindstemål?

Svar:
Det er altid den der er registreret for våbnet der har ansvaret og skal sikre sig, at våbnet overholder lovgivningen.

Ifølge våbencirkulæret § 20, stk. 4 punkt 2 er 210 mm mindstemålet på en pistol/revolver.

Noget tyder på, at ikke alle våbenhandlere tjekker totallængderne på deres våben, inden de udleverer dem til skytten eller skytteforeningen. Når først våbnet er ude af våbenhandlernes hænder er det den nye ejer, der står med problemet og et ulovligt våben, hvis totallængden ikke holder.

En nem måde at tjekke på er at tage et stykke A4-papir, som er 210 mm på den korte led – stikker våbnet uden for A4-papiret, er det over 210 mm.

Foreningen bør straks kontakte SKV, hvis den opdager et registreret våben på våbenlisten under 210 mm, med mindre det er et kvota-våben. 

Salg af ammunition:

Spørgsmål:
Må en skytteforening sælge ammunition?

Svar:
Skytteforeningen har lov til at købe og sælge ammunition til medlemmer og gæsteskytter uden at have en forhandlertilladelse. Det fremgår af bekendtgørelse af lov om våben- og eksplosivstoffer.

Reglen gælder ikke for jagtforeninger med mindre de er organiserede i Dansk Skytte Union.

I samme bekendtgørelse står, at de personer, der køber ammunitionen, skal have våbenpåtegning eller våbentilladelse, hvis de tager ammunitionen med hjem og ikke går direkte ind på skydebanen og bruger den.

Først hvis salget bliver så omfattende, at de kan karakteriseres som erhvervsmæssig handel, kræves tilladelse – se våbencirkulærets kapitel 4.

Skydedisciplin:

Spørgsmål:
Må en pistol registreret af SKV i Vingsted, benyttes til eksempelvis Tjenestepistol eller IPSC?

Svar:
Det er ikke, hvor et våben er registreret der er afgørende for, hvilke skydediscipliner det må benyttes til.

Et våben registreret til en skytteforening, må benyttes til de skydediscipliner som den/de organisationer, som foreningen er organiseret under har tilladelse til og som våbnet er godkendt til. 

Privatejede våben må bruges til de aktiviteter, der er lovlige for våbnet. Det, der er afgørende for brug af våben er skyttens medlemskab af en forening og dennes organisatoriske. Det er altså en forudsætning for brug af våbnet, at skytten er medlem af en forening under den organisation, som afvikler stævnet eller som har skydedisciplinen på programmet.

Tomme hylstre:

Spørgsmål:
Er det rigtig at tomme patronhylstre skal opbevares i våbenskab?

Svar: 
DGI har endnu en gang gjort Justitsministeriet opmærksom på, at reglen om, at tomme patronhylstre skal opbevares efter reglerne for ammunition, er helt urimelig og reelt umuligt at efterleve.

Ministeriet har bekræftet, at man er opmærksom på problemet, men har dog ikke for nærværende lovet, om der kommer en løsning, og i givet fald hvornår.

Indtil videre er reglen altså den, at tomme patronhylstre skal opbevares som ammunition - sådan opbevaring kan dog undgås, hvis hylstrene skæres op eller gøres flade, så de ikke kan anvendes til genopladning. 

Udlån af våben:

Spørgsmål:
Må jeg som skytte låne et våben af en anden skytte i min forening og skyde med våbnet til DM?

Svar
SKV har tidligere spurgt Justitsministeriet om dette, og svaret var følgende vejledning: En skytte må gerne låne sit våben ud til sin forening, og foreningen må låne våbnet videre til et andet medlem. Hvis våbnet skal transporteres til DM, skal den skytte, der låner våbnet enten være SKV3 godkendt eller have sit eget våbenlegitimationskort for at modtage en transporttilladelse. Husk, at foreningen skal have et eksemplar af transporttilladelsen, indtil våbnet er retur i foreningens våbenboks igen. En transporttilladelse gælder fra dagen før til dagen efter et stævne – og kun fra foreningens våbenboks og til stævnestedet og retur igen.

Spørgsmål:
Må jeg låne et våben af en anden skytte fra en anden forening?

Svar:
Hvis de to foreninger er medlemmer af samme hovedorganisation, må de gerne låne våben ud til hinanden. Foreningen låner våbnet af skytten, og derefter låner foreningen våbnet ud til en anden forening, og denne forening kan låne våbnet ud til et medlem. SKV anbefaler, at der laves et stykke papir på udlånet, og at begge foreningsformænd underskriver papiret og lægger et eksemplar af skrivelsen sammen med våbenlisten, så man til enhver tid kan dokumentere, hvorfor der mangler et våben, eller hvorfor der er et våben i overskud. Der gælder i øvrigt samme regler for transport som i ovenstående spørgsmål.

Våbenpas

Spørgsmål:
Hvordan får jeg et våbenpas?

Svar:
Hos Politiet. Ansøgningen kan afleveres i den lokale politikreds eller sendes til ACV eller ACØ – selve ansøgningen behandles i et af de to centre. Vedlæg kopi af våbenlegitimationskort/transporttilladelse.

Spørgsmål: 
Kan jeg få et foreningsejet våben i et våbenpas?

Svar:
Ja - SKV har været i dialog med Justitsministeriet og Rigspolitiet og ønsker et medlem af en skytteforening, at få et foreningsejet våben i sit våbenpas skal følgende medbringes til Politiet:

  • blanket P740-32 & P704-33 (findes på Politiets hjemmeside - www.politi.dk) skal udfyldes
  • husk kopi af gyldigt medlemsbevis fra skytteforeningen
  • husk kopi af dit våbenlegitimationskort eller en kopi af den godkendt SKV3, som bekræfter at du er godkendt til at modtage en transporttilladelse
  • husk kopi af transporttilladelsen, på det våben der skal optages i våbenpasset.

Ovennævnte sendes til Politiet - hvis skytten bor vest for Storebælt er der ACV og bor skytten øst for Storebælt er det ACØ.

Våbenpasset gælder for transport af våben i EU. Ved indrejse til ikke-EU-lande anbefales det, at tage kontakt til de respektive landes ambassader for nærmere information. Det er altid en god ide at tjekke, om der gælder særlige regler for de lande hvor i våbnet skal transporteres.