Grøde i det idrætspolitiske liv

Fire markante idrætspolitiske gevinster er sket det forløbne år

SAG OM DAGPENGE OG EFTERLØN. Fra 2018 kan dagpengemodtagere og efterlønnere udføre frivilligt ulønnet arbejde i henholdsvis 10 og 15 timer om ugen uden fratræk i deres ydelse. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en aftale om at lempe og forenkle reglerne på området.

Aftalen betyder, at dagpengemodtagere fremover kan udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 10 timer om uden at blive trukket i deres ydelse, så længe det foregår i en frivillig forening. For efterlønnere bliver timegrænsen på 15 timer.

Aftalen er en sejr for de gode frivillige kræfter i DGI, som er på dagpenge eller efterløn og særligt for de frivillige, som har gjort en indsats i foreningsfitness.

DGI tabte i første omgang en retssag i byretten om Inge Prechts træk i efterløn for frivilligt ulønnet arbejde som instruktør i Sunds Forenings Fitness. Dommen er efterfølgende blevet anket af DGI til landsretten, men fra 1. januar 2018 ændres reglerne sådan, at DGI undgår fremtidige retssager på området.

Beskæftigelsesministeriet udarbejder i efteråret 2017 en vejledning til loven, som uddyber reglerne nærmere. DGI kommunikerer nærmere om reglerne, når den endelige vejledning er på plads.

UDLODNINGSMIDLER. I begyndelsen af 2017 præsenterede regeringen en ny og længe ventet aftale om fordeling af udlodningsmidler, som styrker det frie foreningsliv i Danmark.

Med aftalen får DGI et økonomisk løft. Samtidig giver aftalen øget budgetsikkerhed til DGI, fordi staten påtager sig en større del af risikoen ved udsving i udlodningsmidlerne, og fordi overskudsmodtagerne deles op i 3 grupper, hvoraf foreningsdanmark og DGI befinder sig i gruppe 1, der modtager prioriterede midler.

2018 forventer DGI at modtage 276,7 mio. kr. fra udlodningsmidlerne. Dette beløb fremskrives hvert år med udviklingen i forbrugerprisindekset.

Aftalen er meget tilfredsstillende for DGI, fordi aftalen giver øget budgetsikkerhed og bedre muligheder for langsigtet prioritering i organisationen.

MARIENBORG-MØDET. Statsminister Lars Løkke Rasmussen inviterede 29. september 2017 DIF, DGI og en række andre centrale samfundsaktører til et historisk Marienborg-møde for at drøfte, hvordan samarbejdet om at indfri den fælles vision, ”Bevæg dig for livet”, kan styrkes yderligere.

På mødet deltog desuden beskæftigelsesministeren, sundhedsministeren, integrationsministeren, erhvervsministeren, børne- og socialministeren og kulturministeren.

DIF og DGI præsenterede en status for Bevæg dig for livet for deltagerne, ligesom Niels Nygaard og Søren Møller gav en række bud på, hvordan arbejdet med at indfri visionen kan styrkes yderligere.

På sundhedsområdet gælder det ”fællesskab på recept” og ældrepartnerskab med henblik på at styrke idrætsdeltagelsen i den tredje alder. Samtidig ønsker DIF og DGI at styrke sammenhængskraften i samfundet ved få endnu flere med ind i de forpligtende fællesskaber ved at etablere et partnerskab på tværs af foreningsidrætten, Røde Kors og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Statsministeren rundede dagen af med at understrege, at regeringen vil investere politiske kræfter for at indfri visionen, og at statsministeren senest i 2019 vil gøre status på fremdriften i form af en ny konference.

VISIONSKOMMUNER. Med et fælles initiativ fra DGI og DIF om at indgå visionsaftaler med 15 kommuner, sætter de to organisationer fokus på at gøre flere borgere fysisk aktive. Med udgangspunkt i den enkelte kommunes forvaltningsområder arbejdes der med en række indsatser overf or de målgrupper og de arenaer, som i dag præges af inaktivitet.

Samtidig forpligtes kommunerne på at arbejde for at optimere de lokale rammevilkår for at få flere i gang.

Der er underskrevet aftaler med tre kommuner: Ikast-Brande, Frederiksberg og Gentofte. Der er samtidig startet en dialog med fem andre kommuner: Aalborg, Esbjerg, Skive, Holstebro og Svendborg.

I forbindelse med DGI’s Landsstævne afholdt DGI og DIF 29. juni et kommunalt topmøde i Bevæg dig for livet-regi. Repræsentanter fra 41 kommuner deltog, hvoraf mere end halvdelen havde sendt borgmesteren. Statsministeren rundende konferencen af med at give regeringens fulde opbakning til at indfri visionen med kommunerne som et centralt omdrejningspunkt.

Topmødet viste to ting: At der er stor kommunalpolitisk opbakning til visionen og at der er et solidt grundlag for at lave aftaler med en række kommuner om at arbejde aktivt for visionen.

Mødet gav en fin og fordomsfri samtale om såvel udfordringer som muligheder i forhold til at få flere gjort idrætsligt aktive i kommunerne.

tilbage til årsberetningen.