Coronavirus er fællesskabets fjende

FORMANDENS FORORD. Aldrig før har der været så mange medlemmer i idrætsforeningerne. DGI’s foreninger havde en fremgang på godt 60.000 medlemmer i 2019 og en samlet medlemsskare på knap 1,7 millioner. Der var vækst i alle aldersgrupper, selv unge mellem 13-24 år viste en lille fremgang.

Det er dejligt at opleve fremgang. Medlemstallet er en målestok, der fortæller idrætsforeningerne og vores omverden, om at vi er på rette spor i udvikling og kontakt til nuværende og potentielle medlemmer. 

Læs hele Charlotte Bach Thomassens forord.

Corona - smittetryk og samfundssind

Idrættens samfundssind lukkede ikke ned

CORONA I DANMARK. Da corona-krisen ramte Danmark i det tidlige forår, var det selve idrættens DNA, der blev ramt. Vores aktive fællesskaber i breddeidrætten. Deltagelsen i hverdagen og mødet på tværs af geografi, alder og andre forskelle i samfundet. 

Det var i høj grad idrætslivet, der tidligt marts gik forrest og viste samfundssind. Flere end 150.000 gymnasters forårsopvisning blev aflyst på få uger, og landet over måtte også lokal træning og stævner på tværs af idrætter opgives.

Læs mere om coronakrisen og foreningernes samfundssind.

Sammen hver for sig

Nye fokusområder

Fem kerneområder tager form

FOKUSOMRÅDER. Da DGI i 2019 gennemførte en større værdievaluering i samarbejde med INEVA stod det klart, at hvert af de daværende strategiske programområder fungerede og skabte værdi for borgere, foreninger, kommuner m.v. Men det stod også klart, at DGI ønskede en mere ensartet tilgang til programområderne samt et betydeligt stærkere samspil og bedre koblinger mellem idrætter og programområder. 

Læs mere om baggrunden for de nye fokusområder.

Børn og unge i bevægelse

1. FOKUSOMRÅDET BØRNS BEVÆGELSESGLÆDE. Idræt er sjovere, når børn føler glæde ved bevægelse og har gode forudsætninger for at være med. Dette fokusområde skal styrke voksne rollemodeller såsom instruktører og forældre i at give børn mange, positive og alsidige oplevelser med idræt, leg og bevægelse og dermed et fundament for livslang aktiv deltagelse. Det sker i særdeleshed via følgende prioriterede indsatser, suppleret med landsdelsforeningernes lokale tiltag:

  • GO! Med GO! kan DGI støtte lokale foreninger og fællesskaber med forenings- og aktivitetsudvikling, så flest mulige børn starter og fortsætter med at være aktive. I efteråret 2020 er der indledt samarbejde med flere af de prioriterede idrætter i DGI, så GO! også kan udkomme igennem idrætterne. GO! er også et godt redskab til en levende dialog om, hvordan vi skaber motiverende miljøer baseret på DGI’s grundværdier sundhed, udfordring og fællesskab og glæde.
  • Dagtilbud og skoler: Via kompetenceløft og certificeringer hjælper og inspirerer DGI pædagogisk personale til at styrke glæden ved bevægelse, også når bevægelse anvendes som middel til at nå andre faglige mål.

Bonus-info: Corona-epidemien har betydet et stærkt forøget fokus på udeundervisning på landets skoler. DGI har etableret kraftcentre for udeskole i DGI Nordjylland og DGI Storkøbenhavn og har landet over nu certificeret 27 skoler som DGI Udeskole.

2. FOKUSOMRÅDET UNGES FÆLLESSKABER. Fokusområdet Unges Fællesskaber arbejder for at øge idrætsdeltagelsen og trivslen blandt unge i og omkring idrætsforeningen og -fællesskabet, hvad enten det er som udøver, træner, igangsætter eller frivillig. 

Unge har været særligt hårdt ramt af corona, og derfor lancerede DGI i efteråret en online-kampagne som hyldede unges indsats for at stoppe smittespredning ved at sætte fokus på det særlige ansvar, unge har påtaget sig.

Unges Fællesskaber driver to store samarbejder på tværs af uddannelsessektoren og idrætsforeninger. Projekt KICK sikrer, at erhvervsskoleelever får glæde af engagerende idrætsfællesskaber, ligesom en opdateret udgave af ”Unge i Front” skaber forbindelse med uddannelsesinstitutioner, efterskoler og folkeskoler til foreningerne. Under ”Ungdommens Folkemøde på Hjul” engageres gymnasieelever syv steder i hele landet.

Unge vil gerne være med til at tænke nyt, for eksempel siger 44 % af de 15-29-årige, at de gerne vil ”lave nye træningsformer i deres lokale idrætsforening” (Epinion, 2019). GO!-begreberne hjælper nytænkningen på vej, ligesom DGI har indgået aftale med virksomheden Velliv, hvor unges egne idéer står i centrum for styrkelse af involverende idrætsmiljøer i foreningerne.

Børn og unges lige adgang til foreningsidræt

Siden årsmødet i 2018 bevilgede 70 mio. kr. til styrkelse af børn og unges lige adgang til foreningslivet frem mod 2023, er der søsat over 150 lokale initiativer, for eksempel unge-drevet Instagram-kampagne for frivillige, familieidræt, unge-puljer og brobygning fra folkeskole til foreninger. 

Flere landsdelsforeninger har indgået rammeaftaler med kommuner om medfinansiering og strategisk samarbejde, baseret på fælles data-grundlag, ikke mindst i regi af storbyindsatserne.

Læs mere om Børn og unges lige adgang til foreningsidræt.

Glæde motiverer - se billedgalleriet

Livsglæde og trivsel for aktive voksne

3. FOKUSOMRÅDET AKTIVE VOKSNE. DGI arbejder med Aktive voksne, fordi motion og fællesskab øger livsglæde, trivsel og sundhed og forebygger en række sygdomme. Derfor skal alle voksne have mulighed for at deltage i relevante og motiverende idrætstilbud.

DGI ønsker at motivere, inspirere og hjælpe idrætsforeninger og fællesskaber til at være rummelige og udbyde motionstilbud med lav barriere og særligt fokus på inaktive.

Der er store muligheder i at bygge bro mellem foreninger, kommuner og andre partnere om at gøre inaktive aktive og tilbyde indsatser til voksne i forskellige livsfaser. 

Dyk ned i DGI's indsatser for aktive voksne.

Et sundt langt seniorliv

4. FOKUSOMRÅDET SUNDE SENIORER: DGI arbejder med Sunde seniorer, fordi en vej til et godt, langt seniorliv er aktiv deltagelse i idrættens fællesskaber, og alle seniorer have mulighed for at deltage i relevante og motiverende idrætstilbud. DGI ønsker at samarbejde med og motivere idrætsforeninger til at udbyde idrætsaktiviteter med lav barriere.

Med inspiration, uddannelse og kvalificering af idrætsforeningerne kan DGI bidrage til at modtage, inkludere og fastholde seniorer. Sammen udvikler vi tiltag med udgangspunkt i, at det fysiske, sociale og mentale går hånd i hånd. Vi arbejder sammen med kommuner og andre aktører om aktiviteter, der bygger bro mellem idrætsforeninger og sundhedsvæsen.

Dyk ned DGI's indsatser for sunde seniorer.

Mødesteder og frivillige er basis

5. FOKUSOMRÅDET IDRÆTTENS ARENAER. Mødesteder og frivillige er forudsætninger for flere aktive og flere medlemmer og afgørende for et velfungerende civilsamfund med attraktive lokale fællesskaber.

Området skal styrke idrættens forudsætninger ved at arbejde med idrættens fysiske og organisatoriske arenaer: Idrætsforeninger, fællesskaber, idrætsfaciliteter, natur og byrum. Det sker ved, at DGI uddanner, rådgiver, udvikler og formidler viden om redskaber med tre overordnede områder:

  • Drift, udvikling, ledelse, organisering og frivillighed i idrætsforeninger og fællesskaber. Det handler om at styrke hverdagen i idrætsforeninger og fællesskaber og om, hvordan det kan gøres lettere, sjovere og mere attraktivt at være frivillig.
  • Adgange til attraktive og bæredygtige faciliteter til fysisk aktivitet. Det skal styrke og sikre adgang til tilstrækkelige fysiske rammer for idrætsaktivitet i hele landet.
  • Foreninger, idræt og bevægelse i by- og lokalsamfundsudvikling. Det handler om, at idrætten indtænkes og involveres, når by- og lokalsamfund udvikles. Og om at gøre foreninger og fællesskaber i stand til at bidrage positivt til at deltage i udviklingen.

Digitale foreninger og perspektiver på landsbyudvikling

IDRÆTTENS ARENAER - DEN DIGITALE FORENINGSSTRATEGI har en ambition om at gøre det lettere at administrere, udvikle og tilgå foreningen digitalt.

I 2020 har der i den digitale foreningsstrategi været fokus på 2 delprojekter. Det er Kommunikationshjælp og Fremtidens digitale forening. Dette efterår igangsætter vi yderligere to delprojekter som led i den digitale foreningsstrategi.

Mere om projekterne her.

IDRÆTTENS ARENAER - LANDSBYUDVIKLING. De seneste år har DGI i samarbejde med Realdania og Lokale- og Anlægsfonden understøttet etableringen af 24 landsbyklynger fordelt over hele Danmark.

Nu sætter borgerundersøgelser i klyngerne perspektiv på udviklingen i landsbyerne.

Mere om 24 perspektiver på landsbyudvikling.

Flere ledere og trænere i DGI's foreninger

Idrætterne i DGI - del 1

Gang-bølgen fortsætter

DGI Løb og Gang. Med coronanedlukningen begyndte endnu flere at vandre eller gå ture, mens antallet af løbere forblev det samme.

WE WALK blev afviklet igen i 2020 i uge 39, hvor hele Danmark gik sammen. Danskernes lyst til at komme ud at gå og være en del af et fællesskab blev understreget med 420 gåture i hele landet og mere end 35.000 kilometer tilbagelagt.

Læs mere om We Walk og året i DGI Løb og Gang.

Et år i esportens tegn

DGI Esport. 2020 blev på mange måder esportens år: Esport er på vej til at blive en prioriteret idræt i DGI, og medlemstallet vokser eksplosivt, hvor esport kan fremvise den procentvist største stigning blandt DGI’s idrætter.

Derudover satte en forskningsrapport fra Københavns Universitet en streg under, hvorfor esport hører hjemme og skaber en positiv forskel i foreningslivet.

Læs mere om udviklingen i DGI Esport.

Medlemsfremgang i boldspil

DGI Fodbold oplevede i 2019 en stigning på 2076 flere medlemmer. Det er primært seniorfodbold, der vokser mod et fald i børne- og ungdomsfodbold. Et fald i medlemstallet for børn over flere år gør, at DGI Fodbold intensiverer indsatserne omkring børnefodbolden, specielt det klubnære samarbejde.

DGI Fodbold arbejder aktivt med nærvær og kvalitet. Værdierne er retningsgivende for en positiv, kompetent og udviklende idræt tæt på foreningerne. Derfor positionerer DGI Fodbold sig aktivt over for foreningerne som en samarbejdspartner, der lytter.

DGI Fodbold fokuserer indsatsen på børn, særligt aldersgruppen 5-12-årige. Med kampagnen fodbold i børnehøjde #sætglædenispil markerer DGI Fodbold sig med holdninger og værdier, der taler for idræt på børnenes præmisser.

DGI Tennis. For tredje år i træk er der medlemsfremgang for tennis. Medlemsvæksten er blandt andet et resultat af samarbejdet mellem DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund i visionsprojektet Bevæg dig for livet – Tennis.

Fremover skruer de to tennisorganisationer yderligere op for samarbejdet. Det blev annonceret i april 2020 med en ny banebrydende samarbejdsaftale. Formålet med aftalen er at styrke tennis som foreningsidræt i et tæt samarbejde med klubberne, at få flere medlemmer og fastholde de eksisterende. Klubberne skal opleve, at de bliver lyttet til og inddraget i udformning af tilbud, ydelser og arrangementer.

Medlemsstigningen er bredt udover hele landet, og det er positivt, at der er vækst hos både mænd og kvinder - til nu 37 procent kvinder. Tallene viser også at, tennis dyrkes hele livet.

Fitness i fin form

DGI Fitness. I forbindelse med Fitness Tryday 27. januar 2019 meldte 1.140 fitnessinteresserede danskere sig ind i en forening. Det gør – sammen med 37.400 andre nye medlemmer – at Bevæg dig med livet - Fitness i sin første projektperiode fik 38.500 nye medlemmer. Målsætningen var 36.000 i projektperiodens første tre år.

Fitness Tryday er en landsdækkende åbent hus-event, og ét af de store indsatsområder i Bevæg dig for livet - Fitness. Et andet stort indsatsområde er opstart af foreningsdrevne fitnesscentre. Her tilbydes foreningerne professionel rådgivning gennem hele forløbet fra den første idé til etableringen af centret. Foreningerne har samtidig mulighed for rentefrit at låne 300.000 kr. 17 foreninger har modtaget lån i 2019 og 2020.

Fart på gymnastikken

DGI Gymnastik har 5.000 flere medlemmer end for et år siden. Et af de særlige fokusområder, de 30-60-årige, er der mange gode tilbud til i foreningerne – og flere er på vej.

10.000på10 var en stor succes, da det blev afviklet sidst, med mere end 11.800 drenge – mange af dem ses nu i foreningerne. Der er også stort fokus på pigerne i forbindelse med en rytmesatsning, der er arbejdet med igennem det seneste år.

Der er fortsat stor fokus på kurser og uddannelser. Antallet af deltagere er stabilt, sammenlignet med tidligere år. Gymnastikinstruktøruddannelsen er revideret. Det har blandt andet betydet, at timetallet er reduceret fra 60 til 30 timer. Den del, der er skåret fra, er eller bliver fordelt på temakurser og -uddannelser. DGI Gymnastik-appen er udbygget med et kursus-spor. Det er blevet taget rigtig godt imod.

Flere kvinder hopper i sadlen

DGI Cykling har i 2020 haft særligt fokus på at skabe tilbud med en lav indgangsbarriere, der giver en tryg og god opstart. Go Fun og Go Together er motivationsfaktorerne, og sundhed kommer som afledt effekt.

Vi har gjort en særlig indsats for at kommunikere til voksne kvinder. Det har givet god respons og lyst til at blive en del af et fællesskab. I 2020 er der frem til oktober startet ni nye Kvinder på MTB-hold og Kvinder på landevej-hold i vores medlemsklubber, på trods af at vi som mange andre blev ramt af coronanedlukning, netop som sæsonen skulle starte.

Generelt ser vi en positiv udvikling med flere kvinder i cykling. Det afspejler sig i foregående års tendens med en medlemsfremgang for 25-59-årige kvinder, der i 2012-2019 steg fra 4.257 til 5.697 – en flot stigning på lidt over 25 procent.

Medlemstallet er stabiliseret

DGI Badminton. Medlemstallet har de tre forgangne år ligget på det samme stabile niveau på cirka 116.000 medlemmer. Medlemstilbagegangen er med andre ord stoppet.

Badminton har i 2019 desuden været gode til at tiltrække nye spillere i alderen 0-6 år.

Læs mere om udviklingen i badminton.

Potentiale for en ny folkesport

DGI Padel. 2020 var året, hvor padel blev søsat for at afdække idrættens potentiale. DGI og Dansk Tennis Forbund arbejder sammen om udviklingen. Foreningsudvikling, rådgivning, holdturnering, individuelle turneringer og træneruddannelse er allerede at finde på paletten.

Padel er enklere at komme i gang med end andre kestjer- og batspil. Banens opbygning gør, at der hurtigt kommer gode dueller og en oplevelse af mestring og energi i duellerne. Det ser ud til at potentialet er stort. Måske ligefrem en ny folkesport? 

Vi samarbejder med alle relevante aktører fra kommuner, organisationer, kommercielle centre og samarbejdspartnere.

Deltagerrekord og stigende medlemstal

DGI Svømning afholdt i foråret 15 webinarer med god succes med temaer fra Strategisk ledelse i en svømmeklub til Inspiration til nye lege i svømmeundervisningen. 1578 deltog i webinarerne. Tallet vidner om stor efterspørgsel på kortere, mere fleksibel inspiration og let tilgængelig viden.

I 2020 satte vi deltagerrekord med 2087 deltagere fordelt på 70 camps. Højeste antal deltagere i alle de år, DGI svømning har organiseret Ocean Rescue Camp. Landsdelsforeningerne greb særligt muligheden og fandt nye samarbejdspartnere at gennemføre ORC med - skoler, kommuner, friluftsbade, deltagere med særlige behov - og på nye lokationer og tidspunkter.

YouTurn vinder frem i landets svømmeforeninger, som har fået øjnene op for kvaliteten i livsstilsforløbet og ikke mindst værdien heraf over for målgruppen. Næste skridt er at få udbredt konceptet til landets svømmehaller.

DGI Håndbold havde igen i 2019 en fremgang i medlemstallene. Stigningen er markant større end tidligere, og der er kommet 2494 flere håndboldspillere ind i vores foreninger, hvoraf langt de fleste kommer fra aldersgruppen 13-18 år. Siden 2015 er der godt 4000 flere håndboldmedlemmer i vores foreninger.

DGI Håndbold positionerer sig aktivt over for foreningerne som en samarbejdspartner, der sætter foreningernes behov og ønsker i første række. Hænderne op med Diggi er et samarbejde mellem foreninger, skoler og landsdelsforeninger, og har for alvor taget fart dette efterår, trods corona. Der er pt. 37 forløb rundt i landet. I 2019 var der til sammenligning blot 14 forløb. Vi fanger tillige flere voksen-motionister gennem vores samarbejde med DHF, specielt via 'Five-a-side Håndbold'.

Vi ser et stigende behov for bedre digitale platforme, som kan understøtte eller indgå som supplement i kurser og uddannelse.

Bueskydning i fremmarch

DGI Skydning. Skydeidrætten er kendetegnet ved, at det i høj grad er muligt at være fælles om aktiviteterne på tværs af alder, køn og niveau.

DGI Skydning har særligt fokus på udvikling af gode fællesskaber og nye aktivitetstilbud, deriblandt bueskydning som vinder hastigt frem i mange foreninger.

Læs mere om udviklingen i nye målgrupper og året i DGI Skydning.

Top 10 over idrætternes medlemstal

Idrætterne i DGI - del 2

Idrætterne kan foregå i hele landet, mens aktiviteter serviceres fra DGI's landsdelsforeninger. Det drejer sig om de såkaldt landsdelsbaserede idrætter: atletik, basketball, bordtennis, bowls, dans & musik, hundesport, kano & kajak, kampidræt, krolf, kroket, unicykling og volleyball. Læs årsberetninger fra disse idrætter her:

Børn og unge er blevet vilde med basket

DGI Basketball har oplevet en markant og kontinuerlig medlemsstigning – især for børn på 0-12 år de seneste år, og det kommer vi til igen i 2020.

Fra 2018 til 2019 er vi blevet 900 flere medlemmer – og er nu over 15.500. Det er 4.000 flere i DGI Basketball end i 2014.

Læs mere om udviklingen i DGI Basketball.

Fortsat sats på 60+ere

DGI Bordtennis nåede at holde det store landsmesterskab lige inden Covid-19, med spil på 90 borde og glade deltagere.

Vores mangeårige satsning med DIF om BAT60+ har haft åbent hus i over 40 foreninger i uge 37. Vi håber, at det vil få flere 60+ere til at gribe battet.

Året har været præget af færre aktiviteter, men det har givet os tid til at komme tættere på vores medlemsforeninger og samtidig tid til at styrke de eksterne relationer med blandt andet Bordtennis Danmark. Det betyder på nuværende tidspunkt, at vi fremover udbyder holdturneringen fælles mellem DGI og DIF – i første omgang i Jylland og på Bornholm.

Volley-samarbejde trives

DGI Volleyball. Den fælles Bevæg Dig For Livet - Volleyball & Beachvolley-aftale mellem DGI Volleyball og Volleyball Danmark udløb 31.12. 2019, og samarbejdet skulle nu stå sin prøve i år et efter BDFL-aftalen.

I DGI Volleyball er vi tilfredse med det fortsatte samarbejde, og en række samarbejdsområder er blevet et naturligt afkom efter aftaleudløbet.

Læs mere om samarbejdet og udviklingen i DGI Volleyball.

Nyt motionskoncept i atletik

DGI Atletik har det seneste år arbejdet på at udvikle et motionskoncept til klubberne. Det har vi gjort i et tæt samarbejde med Dansk Atletik Forbund (DAF) og klubber i hele landet. 

Konceptet hedder TrackFit og testes til målgrupperne unge, voksne og seniorer i 11 klubber landet over.

Læs mere om TrackFit.

Et hårdt år for dansen

DGI Dans & Musik. Det har været et hårdt år for dansen og vores fællesskab. Corona har fyldt meget i overskrifterne og givet mange aflysninger.

Den glæde, vi normalt deler ved at mødes i dansen og glædens tegn, har i 2020 været afløst af frustrationer i foreningerne, hvor mange ikke har kunnet starte, som de plejer. Alligevel er der lyspunkter.

Læs mere om året i DGI Dans & Musik.

Lille medlemsvækst for hundesport

DGI Hundesport er lykkedes med en lille medlemsvækst. I 2019 er netto-medlemsvæksten på 4 procent. Det skyldes især, at nye melder sig ind i en lokalforening for at kunne deltage i de turneringer og stævner, som holdes rundt om i landet. Ca. 800 deltog med deres hunde i 2019.

På kursusfronten har der været kursus for dommere, så de er klar til stævner og turneringer. I januar 2019 blev der præsenteret en ny grunduddannelse med nyt uddannelsesmateriale.

Desværre trådte idrætsledelsen for DGI Hundesport tilbage i foråret 2019. Der arbejdes på at finde nye frivillige ildsjæle til posterne.

Stand Up Paddle er blevet et hit

DGI Kano og Kajak. Der er stor interesse for Stand Up Paddle (SUP), som vinder mere indpas i foreningerne. Det viser sin tydelighed med søgningen til Kom og prøv-aktiviteterne, hvor 60 procent er SUP-arrangementer.

Efterspørgslen på SUP-kurser og SUP-instruktørkurser er stærkt stigende fra enkeltpersoner og især foreninger. DGI Kano & Kajak udbyder nu kurser på bruger- og instruktørniveau i SUP, og nye foreninger opstår eller etableres i relation til eksisterende foreninger. Vores udbud af vintersikkerhedskurser er også attraktiv for foreningerne, både for kajak og SUP.

Fokus på fastholdelse og rekruttering er altid aktuelt, hvorfor DGI Kano & Kajak hele tiden tester nye tiltag, der understøtter dette.

Corona er en hård modstander i kampidræt

DGI Kampidræt. Kampidræt er hårdt ramt af coronakrisen, men tænker vi ud af boksen, kommer vi stærkere ud på den anden side!

På sociale medier fortæller vi de gode historier fra de klubber, som har formået at tilpasse sig situationen, så de kan inspirere andre til at tænke nye tanker. Og vi bistår med rådgivning, og i samarbejde med specialforbund ser vi på muligheder for at fastholde og tiltrække nye medlemmer i en svær tid.

Læs mere om arbejdet i DGI Kampidræt.

Corona spændte ben for krolf, kroket og bowls

DGI Krolf, Kroket og Bowls. Aktivitetsniveauet i 2020 inden for Krolf, Kroket og Bowls bærer tydeligt præg af corona-situationen, selvom enkelte stævner nåede at blive afviklet inden Danmark lukkede ned. I krolf fortsætter den positive medlemsfremgang eksempelvis også, og derfor er der stadig lyspunkter i et ellers corona-præget år.

Læs mere om DGI Krolf, Kroket og Bowls.

Udfordrende år for petanque

DGI Petanque. Som andre idrætter har DGI Petanque i år været hårdt ramt af Covid-19. Mange af landsdelsudvalgenes arrangementer er blevet aflyst, ligesom at vi har været nødt til at aflyse Landsmesterskaberne.

Heldigvis er flere landsdelsforeninger i gang med arrangementer igen, og deltagerantallet er blevet stabilt igen.

Læs mere om året i DGI Petanque.

Cykling på ét hjul

DGI Unicykling. Unicykling er en idræt med mange variationer. Unicyklister kører både i skoven, på skatebaner, indenfor i haller og på atletikbaner.

DGI Unicykling hjælper nye klubber med at komme i gang eller veletableret foreninger med at stifte en ny afdeling. DGI har en række instruktører, der kan hjælpe med træningen i klubbens opstartsfase.
DGI Unicykling tilbyder et landsdækkende fællesskab, hvor alle kan være med uanset niveau. Vi tilbyder arrangementer, hvor begyndere og øvede kan mødes og udveksle tricks.

DGI Unicykling har i alt 412 medlemmer fordelt på 16 foreninger.

Bevæg dig for livet - status og fremdrift

Historisk vision går ind i tredje fase

BEVÆG DIG FOR LIVET er en historisk stor idrætspolitisk satsning og vision. I sin tid blev visionen født med afsæt i tallene 50 % af de voksne danskere skal være medlem af en idrætsforening, og 75 % af de voksne skal være idrætsaktive i 2025.

Undervejs har det vist sig at være uhensigtsmæssigt at fokusere så skarpt på disse procenttal, bl.a. fordi de er svære at måle på. Til gengæld er der ingen tvivl om, at ambitionen om at etablere Danmark som verdens mest idrætsaktive nation skaber energi og medspil fra mange aktører. Og ambitionen om at få endnu flere danskere med i idrætsforeningerne og endnu flere danskere idrætsaktive skaber motivation – simpelthen fordi et aktivt liv i idrættens fællesskaber skaber livsglæde, energi og afgørende sociale relationer.

Læs mere om udviklingen i Bevæg dig for livet.

Bedst mulige rammer for udvikling

BEVÆG DIG FOR LIVET – FORENINGSUDVIKLING har fokus på at skabe de bedst mulige rammer for foreningsudvikling for både konsulenter og foreninger på tværs af idrætter. Foreningsudvikling kan have mange ansigter og former og derfor har vi  også erfaret, at hvis foreninger skal udvikle sig, så har det stor betydning, at DGI's konsulenter er tæt på, har en god relation, besøger foreningerne og er i marken så meget som muligt. Disse elementer arbejder vi med blandt andet i Lederakademier for foreningens ledere og frivillige, hvor vi har fokus på foreningernes udfordringer, muligheder og succeser. I konsulentuddannelserne har vi fokus på at uddanne konsulenterne til netop at være ude i marken og give dem værktøjer hertil. Hertil er der i efteråret webinarer, som kan inspirere foreningerne til, hvordan de kan arbejde med rekruttering og fastholdelse ud fra nogle konkrete adfærdsprincipper.

BEVÆG DIG FOR LIVET - VISIONSKOMMUNER. Der er indgået aftale med 22 visionskommuner. Aftaler som sætter ambitiøse mål for at gøre mange flere aktive i de pågældende kommuner gennem indsatser på tværs af de kommunale forvaltninger og i partnerskab med det lokale foreningsliv. Arbejdet har allerede båret frugt, og der er opnået en række markante resultater i kommunerne. Landsdelsforeningerne har det lokale ansvar for, at vi når i mål med aftalerne på vegne af de 2 organisationer. Der er stort fokus på at videndele om de indsatser, der har været med til at gøre en forskel, så endnu flere foreninger og kommuner kan blive inspireret til, hvordan partnerskaber mellem foreninger og kommuner kan skabe udvikling og bidrage til, at endnu flere bliver idrætsligt aktive og en del af et aktivt fællesskab.

Foreningskampagne og Alt tæller

BEVÆG DIG FOR LIVET - LANDSDÆKKENDE KAMPAGNER. For at nå den ikke-aktive målgruppe har vi lanceret flere indsatser med budskabet ”Alt tæller.” Alt tæller skal få flere danskere til at tænke bevægelse ind i hverdagens gøremål og til at se, at lidt motion også har ret. Kampagneindsatserne fokuserer på konkrete og nemme tiltag. F.eks. har målgruppen kunnet tilmelde sig et forløb med øvelser, som kan laves hjemme, og de har kunnet deltage i en facebookgruppe, som med fokus på motion giver viden og ideer om at komme fra tanke til handling.

Der har også været en kampagneindsats målrettet aktive danskere. Formålet er at få aktive til at dyrke motion i en forening. Tilgangen er her at opmuntre og give konkrete muligheder for at aktive danskere kan invitere deres venner, naboer eller kollegaer med i foreningen.

Begge kampagner har givet os mulighed for at komme tættere på målgrupperne i vores indsats for at flytte en adfærd hos dem.

Idrætspolitiske indsatser

Idrætspolitik i et corona-år

IDRÆTSPOLITIK. DGI etablerede omkring årsskiftet afdelingen Politik og Presse. Den ny afdeling har styrket og samtænkt DGI's indsats i forhold til politisk interessevaretagelse, ekstern presse og sociale medier.

I foråret kunne DGI så offentliggøre fire politiske mærkesager, som understøtter vores politiske grundfortælling, nemlig

  1. Flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige
  2. Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse
  3. Fysisk, social og mental sundhed går hånd i hånd
  4. Kropslig dannelse hele livet.

En stærk ramme for DGI’s politiske arbejde for at få flere med i idrættens fællesskaber.

Tjek op på DGI' idrætspolitiske indsatser.

DGI's verdenshold

Verdenshold i international corona-klemme

For DGI Verdensholdet startede året for alvor i februar, hvor 175 målbevidste gymnaster stillede op til udtagelsen i Vejle. Som noget nyt skulle udtagelsen forløbe over to perioder. Første del blev gennemført i uge 7 og derefter gik 58 gymnaster videre til anden udtagelsesrunde, som skulle finde sted i april.

Men sådan gik det ikke ... fortsættes.

Trænere og instruktører - en nøgle til succes

Trænerguiden bliver flittigt brugt

Årets træner er en kæmpe rollemodel

ÅRETS TRÆNER 2020. Kampsportsinstruktøren Zeshan Yusaf fra Fightworld i Valby har skabt et sundt fællesskab med plads til alle. Han videregiver gode og sunde værdier, lærer medlemmerne at tro på sig selv og får alle typer af mennesker til at vokse både personligt og i bokseringen.

”Zeshan er hele foreningens driver og tovholder, og med sit engagement og sin dedikation er han en kæmpe rollemodel for de børn og unge, der kommer der,” siger Hanne Lene Haugaard fra juryen, der udpeger Årets træner.

Prisen er 50.000 kroner til nyt udstyr eller en oplevelse med klubben.

Kolofon

DGI's årsberetning 2020

DGI's årsmøde den 14. november 2020 i Svendborg

Redaktion:

Charlotte Bach Thomassen, DGI's landsformand

Jonas Vester, journalist

Kirsten Harkjær Larsen, journalist

Fotos:

Bo Nymann, Brian Rasmussen, Esben Zøllner Olesen, Frederik Tybjerg, Jens Hasse, Lars Holm, Lars Horn, Marianne U Bender, Marius Kongsgaard Christensen, Michael Bo Rasmussen, Palle Skov, Rasmus Smedstrup, Roar Paaske, Tim Kildeborg Jensen, Tom Andreasen, Uggi Kaldan.