Genstart fællesskabet

FORMANDENS FORORD: Et helt særligt år med helt særlige udfordringer afløses nu af optimisme og troen på, at vi kan udvikle os ud af coronakrisens skygger. Corona var fællesskabets fjende. Nu sætter vi alt ind på at genstarte idrætsforeningernes aktiviteter, genstarte medlemmernes motivation, genstarte frivilliges lyst og vilje til at bidrage til, at foreningerne igen kan virke.

Læs hele Charlotte Bach Thomassens forord.

Corona: Politik og taskforce

Corona var fællesskabets fjende

Corona og konsekvenserne af nedlukningen har fyldt meget i DGI’s politiske arbejde i 2021. Coronaens anden bølge ramte Danmark i efteråret 2020. I oktober var det lykkedes at fritage børn og unge fra nye restriktioner, men i december blev al indendørs idræt lukket ned.

Politisk bakkede DGI op om myndighedernes restriktioner, men omkostningerne for børn og unge var store. Med børn og unge hjemsendt fra både skole og fritidsaktiviteter, rejste vi med eksperter og børneorganisationer vores bekymring bredt i landets medier og politisk. Tal fra Aarhus Universitet viste, at unge var den mest ensomme gruppe i Danmark.

Mere om nedlukning, genstart og politiske indsatser.

Afstand og nærhed i corona-tiden

Taskforce i arbejdstøjet

Da foreningslivet lukkede ned, oplevede vi virkelig behovet for at stå sammen – i foreningerne og i DGI. I DGI oprettede vi en taskforce med ansvar for at koordinere, kommunikere og inspirere foreningslivet, da Covid-19 rullede hen over Danmark.

Henover året har vi holdt både landsdækkende, idrætsspecifikke og lokale webinarer alt efter behov. I alt med over 2.500 deltagere. Det har været webinarer, hvor foreningerne skulle klædes på til at fortsætte deres aktiviteter under skiftende grader af restriktioner.

Mere om corona-taskforcens indsats.

Idrætspolitiske indsatser

Vi er der, hvor Danmark mødes

Op til årsmødet 2020 præsenterede DGI sit strategiske grundlag Vi er der, hvor Danmark mødes - med en strategisk retning som børnenes idrætsorganisation og med vægt på bevægelsesglæde og lokal forankring. DGI’s strategiske grundlag har været foldet ud i medieomtale og i den løbende politiske dialog med beslutningstagere.  

Se hele listen med årets idrætspolitiske indsatser.

DGI's fem fokusområder

Børn og unge i bevægelse

FOKUSOMRÅDET BØRNS BEVÆGELSESGLÆDE: GO! har været anvendt som redskab til at sætte spot på børn og unges motivation før, under og efter nedlukningen. Der har været webinarer, hvor GO! har skærpet ledere, trænere og udøveres fokus på, at motivationen kan have forandret sig som følge af corona. GO! er implementeret i for eksempel inspirationskurser og svømmeskolekonceptet i svømning. I skydning indgår GO! i træneruddannelsen. Fodbold har gennemført værdikampagnen #Sæt glæden i spil, og i gymnastik er GO! anvendt til at kvalificere projektet 10.000på10. Flere idrætter har udarbejdet instruktions- og vejledningsforløb, hvor GO! bringes i spil hos trænerne for at genstarte foreningslivet.

Der er i 2021 indgået samarbejde med Trygfonden i flere landsdelsforeninger, hvor GO! spiller en central rolle i at styrke børn og unges trivsel i aktive fællesskaber i foreningslivet. Det sker i workshops på træningsbanen og i bestyrelseslokalet med ledere, trænere og udøvere.

Se videoen og læs mere om GO-begreberne.

FOKUSOMRÅDET UNGES FÆLLESSKABER: Medarbejder-netværket satte retning med fire fælles prioriterede indsatser samt fokus på videndeling gennem 12 årlige case- og tema-Skypes og otte årlige netværksmøder.

Som den eneste målgruppe er medlemstallene for de 13-24-årige ikke faldet markant under corona-epidemien.

Handlingerne fra Unges Fællesskaber har blandt andet været en udvidet indsats på GO! med seminarrække og kampagne, åbning af Impulspuljen til ungeaktiviteter i foreningerne, søsætning af 34 unge-indsatser under Børn og unges lige adgang til foreningslivet, relancering af Unge I Front med nye koblinger til engagementet i foreningerne, ligesom der er sat spot på at bygge bro til gymnasier, skoler og erhvervsskoler som arenaer, hvor unge færdes i hverdagen.

Hent beskrivelsen af Unges fællesskaber på dgi.dk.

Aktive voksne og sunde seniorer

FOKUSOMRÅDET AKTIVE VOKSNE: Aktive voksne har haft fokus på at etablere sig som nyt fokusområde. Vi har defineret et fagligt fundament, der giver fælles afsæt for arbejdet med målgruppen.

Livsfasetilgangen styrker forståelsen af voksenmålgruppen, kropslig dannelse skaber de bedste forudsætninger for et aktivt liv og GO! anvendes til at forstå voksnes motivation for at være aktive. Vi anvender ABC for mental sundhed til at styrke fysisk, social og mental sundhed og adfærdsdesign med før-under-efter-tilgang til at give voksne lyst til at dyrke idræt.

Det faglige fundament oversættes til værktøjer, der aktivt bringes i spil i samarbejdet med idrætter - med det formål at skabe flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige.

Koncepter som Naturtræning, Den gode velkomst og introkurser i genoplivning er i det forgangne år blevet udbredt i hele landet. Familieidræt, Træning & bevægelse i naturen samt Brobygning er nye koncepter, der fremover skal styrke arbejdet med målgruppen.

Læs beskrivelsen af Aktive voksne på dgi.dk.

FOKUSOMRÅDET SUNDE SENIORER: Der var i 2020 fremgang i medlemstal for 70+, som er en voksende befolkningsgruppe. 

Idræt om dagen: I det forgangne år er 40 nye Idræt om dagen-tilbud etableret. Et revideret aktivitetskatalog er i samarbejde med idrætterne udgivet med 31 aktiviteter for seniorer.

Hold Hjernen FriskSANS – Dans med en sang og hold hjernen i gang er med udgangen af 2020 et nyudviklet seniorkoncept, som udbydes i samspil med DGI Dans & Musik. I 2021 er 70 SANS-instruktører og 120 naturtræningsinstruktører uddannet.

BDFL-Senior: Projektet har leveret et omfattende katalog med inspiration og erfaringsopsamling fra udviklingsarbejdet. Idéerne er spredt til andre kommuner.

DGI, Ældre Sagen og DIF har tilrettelagt en kampagne for at mobilisere inaktive.

Generelt har corona fyldt meget, men seniorerne kommer tilbage. Dog er færre frivillige en udfordring.

Mere om fokusområdet Sunde seniorer på dgi.dk

Digitalisering og samarbejde

FOKUSOMRÅDET IDRÆTTENS ARENAER: Mødesteder og frivillige er to forudsætninger for at foreninger kan tiltrække flere aktive medlemmer, og det er forudsætning for et velfungerende civilsamfund og attraktive lokale fællesskaber.

Idrættens arenaer arbejder særligt med digitalisering, samarbejde i lokalsamfund og med kommunerne. Læs mere om

Idrættens arenaer på dgi.dk.

Fakta på bordet

ANALYSE, EVALUERING OG LÆRING er en ny enhed i Idræt & Fokus på landsplan. Enhedens opgave er at skabe en stærkere analyse- og evalueringskultur i DGI med fokus på aktiv anvendelse.

Tjek listen med analyseenhedens bidrag til DGI i det første år.

Vores Puls i tal

Vorespuls.png

Bevæg dig for livet

Status og fremdrift

BEVÆG DIG FOR LIVET kigger ind mod en projektperiode med tredje fase, hvor fokus er på forankring og udbredelse af de gode indsatser, som der er udviklet og arbejdet med gennem de foregående år.

”Sammen i bevægelse” så dagens lys i 2021. Samarbejdet i BDFL blev katalysator til projektet, som Danmarks Radio har taget initiativ til. Målet var enkelt; at sætte Danmark i bevægelse i hele 2021. DR producerer programmer der skal inspirere til bevægelse og fortælle de fascinerende historier om hvordan bevægelse bevæger os, samtidig med at der arrangeres aktiviteter hele året gennem – til alle danskere:

  • Alle dem der motiveres af at blive sunde og stærke
  • Alle dem der motiveres af at blive gode – udfordre sig selv og præstere
  • Alle dem der motiveres af glæde, oplevelser og det at være i nuet
  • Alle dem der motiveres af at være sammen – med fokus på fællesskabet

Idrætter viser vejen for samarbejde

På idrætsområdet er visionsidrætterne nu gået ind i tredje fase. En periode hvor fokus på forankring er hovedprioritet, men samtidig også en projektperiode hvor idrætterne fortsat arbejder målrettet med de forskellige indsatser til gavn for foreningslivet. Her ser vi visionsidrætterne, i samarbejdet mellem DGI og specialforbund, udvikle den enkelte forening og den enkelte idræt – også uden fondsstøtte.

Vi går sidste projektperiode i møde, hvor idrætterne fortsætter med nye aftaler, med samarbejde uden fondsstøtte eller med arbejdsdeling. Uanset fremtidig samarbejdsmodel i de enkelte idrætter, så fortsættes de indsatser, som skaber flere aktive og flere medlemmer. Derudover er Royal Run og Tour-starten i 2022 med bl.a. Tour de Storebælt, gode anledninger til at markere Bevæg dig for livets ambition om at få endnu flere med i idrættens fællesskaber.

Positive forventninger

Selvom vi i DGI og DIF har måttet notere et fald i medlemstallene på 89.613 medlemmer i corona-året 2020, arbejder vi fortsat ufortrødent videre med at få genstartet foreningslivet og alle medlemmer retur i vores fællesskaber.

Ambitionen om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation er intakt og vi glæder os til det fortsatte samarbejde med DIF, Nordea-fonden, TrygFonden og en lang række andre gode partnere og aktører.

Idrætterne i DGI - del 1

Tilbage i de fysiske fællesskaber

DGI Gymnastik: Gymnastik har haft stor succes med at tilbyde webinarer til foreningsledere og instruktører. Det har været emner som rekruttering af frivillige, drengesatsning og hvordan kan man lave en opvisning/afslutning under corona for blot at nævne nogle få. Derudover fik vi uddannet 79 landsinstruktører online til at varetage undervisning på DGI Gymnastikuddannelserne.

Opvisninger, som er gymnastikkens helt store DNA, blev desværre ikke det store trækplaster i 2021, men i Vestjylland formåede de at afholde en drive-in opvisning til glæde for både deltagere og tilskuere. Henover forår og sommer kom der gang i aktiviteterne igen både udendørs og indendørs. Der var kreative løsninger over hele landet for at fastholde medlemmerne i gymnastikken. 

Som en del af Genstart Gymnastikken blev der holdt Hele Danmarks Gymnastikdag med åbent hus-arrangementer og workshops i foreninger med fokus på at få medlemmerne og de frivillige tilbage efter en lang pause. 10000på10 drengesatsning blev i år afholdt for 4. år, og tilsammen har vi bevæget ca. 35.000 drenge over perioden.

DGI Esport: Medlemstallet i DGI Esport voksede til 8.052 og 208 foreninger i 2020. Den positive åbenbaring på vej ud af pandemien var, at esportsforeningerne holdt fast i vigtigheden af det fysiske fællesskab. Det er her, de og DGI kan gøre en forskel.

Esport er blevet en prioriteret idræt i DGI, og flere landsdele har ansat nye esportskompetencer. Det betyder, at der er en bredere faglighed og en stærkere sammenhængskraft på tværs af DGI Esport til glæde for foreningerne oven på en svær tid - og et godt udgangspunkt for 2022.

Milepæle i 2021:

  • 11 af de 14 landsdelsforeninger har nu en konsulent tilknyttet esport – i alt fordelt på 9 konsulenter og 3 konsulenter på landsplan
  • +130 deltagere på online-versionen af Træner- og lederseminar med over 50.000 visninger på diverse streamingkanaler
  • +600 deltagere på kurser og uddannelser både fysisk og online, med en tilfredshedsrate på 95 %
  • 230 hold og 407 enkeltstående deltagere har deltaget i turneringer/camps/stævner

Fintuning i fodbold

DGI Fodbold var en af de første idrætter, som kunne byde velkommen i foreningerne igen 1. marts 2021. Derfra og i sæsonopstarten efter sommerferien har fodboldkonsulenterne understøttet foreninger, der har haft behov for hjælp, hvis der har været medlemsnedgang eller mangel på frivillige trænere. Heldigvis melder klubberne, at medlemmerne har fundet tilbage igen.

Sideløbende med den foreningsnære rådgivning har DGI Fodbold brugt tid på at fintune vores #sætglædenispil-indsatser, så vi er klar med DGI Fodbold Børneopstart og lancerer snart to nye trænerkurser udviklet i samarbejde med fokusområdet Børns Bevægelsesglæde. 

1700 potentielle medlemmer i håndbold

20180517HB-5676.jpg

DGI Håndbold: Skolekoncepter ”Hænderne op med Diggi” (0.-2. klasse) og ”Diggi – Jagten på den gyldne håndbold” (3.-4. klasse) har for alvor fået fat! I 2021 har skoler, foreninger og DGI Håndbold arbejdet sammen om at afvikle mere end 70 forløb. Der har været 25 foreninger, 25 skoler og over 1700 børn med i forløbene.

Som noget nyt udbyder samarbejdsforeningen en ”Diggi Håndboldskole” for de elever, der har været igennem et Diggi-forløb i skolen. Det sikre den gode overgang til foreningen, hvor de potentielle nye medlemmer (og deres forældre) bliver introduceret til foreningen, trænere og spillere på holdet. Foreløbige tilbagemeldinger lyder på, at ca. ¼ af eleverne melder sig ind i foreningen efterfølgende.

Badminton ruster sig til fremtiden

DGI Badminton: Covid-19 og dertilhørende restriktioner har resulteret i et væld af aflysninger. Badmintonnetværket har siden sommerferien arbejdet på at genstarte de lokale badmintonfællesskaber og få spillere, trænere og frivillige ledere tilbage i foreningen.

Vi har i samarbejde med Badminton Danmark brugt nedlukningsperioden til at ruste os til fremtiden. Vi har bl.a. haft fokus på at udvikle koncepterne ”Flere Frivillige” og ”Styrk Klubbens Træningsmiljø”. De henvender sig til hhv. frivillige ledere og trænere, og er grundlæggende forudsætninger for at kunne fastholde medlemmer og rekruttere flere frivillige ledere, trænere og spillere.

Alle indsatser bygges på de i forvejen gode relationer med tæt dialog med badmintonforeningerne. Samtidig fastholder vi vores ambition om en tættere relation til endnu flere af vores badmintonforeninger, hvor relationen i dag er knapt så tæt på, så vi kan styrke samarbejdet endnu mere i fremtiden.

MiniTon-kursus

1000 gå-værter og nye koncepter i cykling

DGI Løb & Gang: Bevæg dig for livet – Løb og Gang har i det forgangne år lykkes med mange indsatser. Siden sidste efterår er der indgået 22 nye partnerskabsaftaler, hvor kommuner, patientforeninger, frivillighedscentre og andre dedikerer sig til – i samarbejde med DGI og DGI's landsdelsforeninger – blandt andet at uddanne gå-værter, som skaber lokale gåfællesskaber.

I alt er der nu uddannet eller lavet aftale om uddannelse af over 1000 gå-værter i hele landet, som gør en stor forskel lokalt. Bevæg dig for livet – Løb og Gang har udviklet et danmarkskort, hvor mange af gåfællesskaberne fremgår.

WE WALK har igen i år aktiveret mange tusind mennesker. I uge 4-7 var der WE WALK, som en del af ”Danmark går sammen”, i uge 19 var der WE WALK-uge og igen i uge 41 som en del af ”Danmarks Motionsuge”. Derudover stod WE WALK, med støtte fra Miljøstyrelsens Strandoprydningspulje, bag en kampagne, hvor der i januar og juli blev samlet skrald på over 1.200 strande.

79.000 mennesker løb eller gik med i Royal Run den 12. september.

DGI Cykling har i 2021 fokus på udvikling af nye koncepter, bl.a. DGI MTB Børneinstruktør, som skal understøtte det stigende behov foreningerne har for børneinstruktører til MTB, og kurserne Trail-Art og Trailkeeper.

Tour de France-starten i DK i 2022 er en unik chance for at aktivere borgere og involvere foreninger i TdF-kommunerne og generelt en god mulighed for at skabe fokus på fællesskab og cykling. Vi har nu et koncept, hvor vi kan skræddersy træningsforløb og oplevelsesture til borgerne sammen med foreningerne - efter specifikke ønsker og målgrupper.

Vi er en del af en projektgruppe omkring motionscykelløbet Tour de Storebælt. Også dette event skal bruges til at skabe opmærksomhed og give foreningerne nye vinkler til kontakt med nye medlemmer – eller fastholde eksisterende.

Gravel er en populær aktivitet, som ofte tiltrækker motionister, der har barrierer i forhold til landevejscykling og MTB. Vi har i hele landet understøttet disse ture, straks det har været muligt under hensyn til Covid-19 restriktionerne.

Comeback i fitness

Bevæg dig for livet - Fitness: Corona ramte de foreningsbaserede fitnesscentre og foreninger med fitnessaktiviteter hårdt. Nedlukninger betød medlemsnedgang for første gang og medførte, at Bevæg dig for livet – Fitness satte fut i den digitale foreningskontakt med både bestyrelser og instruktører. 192 foreninger deltog i webinarer, og 371 foreningsinstruktører holdt sig varme på Fitness Live, et live online inspirationsevent.

Derudover fik foreningerne adgang til Comeback Fitness, som er 4 ugers træningsplaner inden for bl.a. yoga, dans og udendørs fitness, som klædte dem på til comeback til træningen. Materialerne er blevet downloadet af knap 800 foreninger og instruktører, og forhåbentlig er de medvirkende til, at medlemmerne også gør comeback.

Skytters behov under lup

DGI Skydning: Det seneste år har DGI Skydning sat fokus på at arbejde mere systematisk med viden om medlemmernes behov. Det har vi gjort med DGI’s analyseværktøj Klub under lup. Det har bidraget med god viden i foreningerne og har for nogle bestyrelser været en øjenåbner.

Håbet er, at foreningerne tager den nye viden til sig og bruger den til at udvikle foreningen. Opgaven beriger også skyttekonsulenterne med faglige indsigter om både foreningernes og medlemmernes behov.

Skydning satte også en ungdomstræneruddannelse i søen med formålet at få de unge skytter, der har interesse i at blive frivillig træner i foreningen, gjort klar til denne rolle. Uddannelsen kommer i høj grad til at rumme unge-perspektivet, og hvordan man træner. Udover nye og unge trænere i foreningen har uddannelsen det ekstra lag, at de unge i højere grad bliver fastholdt i foreningen.

Flot fremgang i både padel og tennis

DGI Tennis: Danske tennisbaner har i det forgangne år været flittigt brugt. Tennis spilles ofte ude, og det har i haft sine fordele i foråret, da der fortsat var Covid-19 at kæmpe med.

Opgaven for DGI og DTF bliver nu at fastholde den flotte medlemsvækst de seneste år. Det er lykkedes idrætskonsulenterne at lave mange vækstaftaler med landets klubber, og dermed sikre en god dialog om fastholdelse og udvikling i klubberne.

Ligeledes var det også i starten af året, at vi havde succes med at holde et nationalt tennis- og padel-webinar med rigtig mange deltagere.

DGI Padel: I 2021 fortsatte padel sin kolossale vækst. Baner poppede op over hele landet. Antallet af padel-foreninger blev som året før mere end fordoblet, så nu kan mere end 80 foreninger tilbyde deres medlemmer padel.

Vi arbejder tæt sammen med Dansk Tennis Forbund om at hjælpe foreninger med foreningsrådgivning, uddannelse, turneringer og træningsmiljøer. Vi har holdt mere end 20 inspirationskurser, hvor vi har udklækket over 200 lokale padel-ambassadører, der kan få gang i aktiviteterne. Der har også været gang i træneruddannelsen, hvor vi har rundet 20 kurser, og tredje trin på træneruddannelsen er testet og klar til at blive udbudt.

Svømning med fokus på genstart

DGI Svømning: Genstart af foreningslivet har været et tema for meget af arbejdet det seneste år. I maj afviklede  DGI Svømning online stand up-show med Jacob Hartmann og Torben Chris. Foreningerne kunne bruge showet som socialt event for deres instruktører. 637 deltagere var med online og fik et godt grin sammen.

DGI Svømning har dertil udviklet et tilbud om instruktionsforløb, som led i en overordnet genstartspakke. 75 foreninger er tilbudt det gratis forløb, som blev skudt i gang i august og løber året ud. Tanken er at få inspiration, nye værktøjer og ny energi på bassinkanten til den enkelte instruktør.

Vinterbadning var i fokus i begyndelsen af året med to webinarer, der tilsammen tiltrak over 500 deltagere. Webinarerne blev til i samarbejde med fokusområdet Aktive Voksne og promoveret via Vores Puls. Interessen for svømning i åbent vand har været stigende de seneste par år. Alene i 2021 er der i BDFL Svømning indgået 20 åbent-vand-samarbejdsaftaler med foreninger, der ikke tidligere har haft åbent vand-svømning.

Idrætterne i DGI - del 2

Medlemsfremgang i små idrætter

DGI Basketball: Mange flere børn og unge i Danmark spiller basketball i DGI's medlemsforeninger, og med en vækst på over 2000 nye medlemmer er der i 2020 17.616 registrerede basketballspillere i DGI. Til sammenligning var der i 2010 9.614 medlemmer. Stor tak til de utrættelige frivillige og trænere, der har kæmpet med online-træninger, udendørs basketball i vintermånederne og andre krumspring for at fastholde medlemmerne i klubberne.

Udover den kontinuerlige medlemsvækst oplevede DGI Basketball en stor stigning i antallet af børn og unge på vores basketballcamps, og flere kommende dommere og trænere end nogensinde før har netop været på kursus i SuperUddannelsesWeekenden, der finder sted første weekend i september hvert år.

DGI Basketball ser sammen med de tætte samarbejdspartnere i Danmarks Basketball Forbund og BørneBasketFonden frem mod et 2022, hvor vi tror, at endnu flere børn og unge vil finde fællesskabet under basketkurvene i hele landet!

DGI Kano, Kajak & SUP: Mens mange andre idrætter har haft det svært under pandemien, har flere og flere opdaget, hvor fedt det er at ro kajak, padle kano og stå på surfbræt. Fra 2019 til 2020 steg antallet af medlemmer i DGI’s medlemsforeninger med over seks procent.

Særligt SUP, Stand Up Paddle, er blevet et hit og har givet nye medlemmer i både etablerede foreninger og helt nye. Efterspørgslen på instruktører er stor, og der arbejdes p.t. på at udvikle flere kursustilbud.

Under Bevæg dig for livets store event ’Danmark Padler’ i september 2021 var der gratis kom og prøv-arrangementer over hele landet, hvor medlemsforeninger hvervede nye medlemmer til padle-idrætterne.

I september 2021 valgte DGI’s landsdelsforeninger en ny idrætsledelse for DGI Kano, Kajak & SUP. Idrætsledelsen skal fremover stå i spidsen for padleidrætterne i DGI-regi og understøtte den positive udvikling.

Petanque skal ramme yngre målgrupper

I november 2020 blev 32-årige Remi E. Johannesen valgt som den hidtil yngste formand for DGI Petanque. Den nye formand har en ambition om at udbrede petanque til yngre målgrupper og gøre synligheden og kendskabet til idrætten større.

I visionsaftalen mellem DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund er der kommet gang i arbejdet. Der er indgået aftaler med boligforeninger og aktivitetshuse i Kolding Kommune, og der ses allerede en tydelig effekt. Som noget nyt holdes i efteråret Petanquesportens Dag, hvor klubber over hele landet slår dørene op for nye medlemmer.

DGI Petanque er blevet en del af DGI’s Trænerguide. Foreløbig ligger der 45 illustrerede øvelser under petanque, og der arbejdes på at få disse øvelser filmet. Målet er 15 nye øvelser om året.

Bordtennis fandt løsninger på aktiviteter 

DGI Bordtennis: Corona-perioden viste, at DGI Bordtennis har agile arbejdsgrupper som fandt løsninger på at opretholde holdturnering og stævneaktivitet. Vores landsdækkende 60+ åbent hus-uge lå, som det plejer, i uge 37 og til trods for målgruppens bekymring for Covid-19 var der god tilslutning, og igen er der strømmet en stor flok 60+ere ind i klubberne, som vi følger op på med kurser og stævner.

I 2021 og frem har DGI Bordtennis et stort fokus på børn og unge. Efter et nedlukket forår holder vi landsdækkende åbent hus uge i uge 35 for ”Børn og unge med bat og bold.” Vi hjælper klubberne med at få nye spillere. Samtidig har vi udviklet TrænerTavlen, som er et redskab til at sætte struktur på begyndertræning. Tavlen og materialet er fokuseret på de første to år i foreningen både for træner og spiller.

Atletik holdt sig i gang med TrackFit

DGI Atletik har som andre idrætter også været ramt af corona-epidemien, og foreningerne har i perioder ligget stille. Atletikken er dog så heldig, at satsningsområdet TrackFit primært er en udendørs aktivitet, så klubberne har kunnet lokke folk, der normalt træner indendørs, til at træne med på disse hold, hvor restriktionerne ikke har været så skrappe. I alt tilbyder 15 foreninger nu ét eller flere hold med TrackFit. Yderligere 8 klubber er i dialog om opstart af hold.

2020-21 har også budt på et stort samarbejde med Roster Athletics, som over de næste 2 år tilbyder alle DGI-klubber gratis adgang til deres platform, hvor klubber nemt kan oprette og afvikle atletikstævner. Derudover har samarbejdet med Dansk Atletik fungeret virkelig godt.

Udvikling trods udfordringer

DGI Dans & Musik: Det har været vigtigt at hjælpe foreningerne godt igennem pandemien med skiftende retningslinjer, alternative muligheder for dans m.m. Vi har haft kontakt med mange foreninger, som har gjort en stor indsats for at opretholde og genstarte dansen.

Trods udfordringerne med Covid-19 har fokus været på udvikling. I foråret ansatte vi en projektkoordinator for at øge kommunikation og synlighed, arbejde med L2022, samt udvide kursusudbuddet bl.a. med et nyt  instruktørkursus i pardans og en weekend for unge nordiske dansere.

Vi har arbejdet med muligheden for at styrke samarbejdet med DGI Gymnastik gennem udvikling af en ny danseapp målrettet børn og unge, med mange relevante og sjove funktioner for både medlemsforeninger, instruktører og udøvere. Der træffes afgørelse om projektet i efteråret. 

Ligeledes har vi samarbejdet med DR om dansebølgen i ’’Sammen i bevægelse’’ og sat fokus på børn og unge samt Linedance som indsatsområder.

DGI Kampidræt: Corona har naturligvis fyldt en del i DGI Kampidræt og gør det stadig. Det positive er dog, at mange kampidrætsklubber er kommet godt i gang igen. Desuden har corona betydet, at flere klubber efterspørger vores hjælp, og det giver mulighed for at hjælpe endnu flere klubber.

Det seneste år har Kampidræt arbejdet på at skabe samarbejde på tværs af stilarter, klubber, landsdele og specialforbund. Vi rummer i dag ca. 70 forskellige stilarter, hvorfor vi især fokuserer på samarbejdsflader, der går på tværs af stilarter. Vi fokuserer på mangfoldigheden ved kampidræt og har igangsat initiativer med at gøre indgangsbarrieren til kampidræt lavere.

Med kampagnerne Kampsport For Alle og Kvindernes Kampidrætsdag har det været vigtigt for os at understrege, at alle kan dyrke kampidræt uanset alder, køn og niveau. Erfaringer fra de seneste år viser, at vi ved at arbejde sammen med specialforbundene opnår større rækkevidde med vores budskaber, og at vi kan bygge relationer til foreninger, vi ellers normalt ikke når.

Energien er tilbage i volleyball

DGI Volleyball: En forhåbning om genåbning fik på trods af restriktioner og retningslinjer i efteråret 2020 til at lyse en smule, men som andre idrætter led volleyball et knæk med nedlukningen i december 2020. Ved forårets ankomst og den stille igangsætning af de udendørs aktiviteter åbnede mange volleyballforeninger op for udendørs aktiviteter på enten græs eller i sandet.

Henover sommeren oplevede mange foreninger en god aktivitet og bl.a. DGI Open blev velbesøgt flere steder. Ved sæsonåbningen 2021-22 har foreningerne igen fået energien tilbage, om end vi oplever, at den lange nedlukning også har tæret på kræfterne. DGI Volleyball oplever god tilslutning fra medlemmer i foreningerne, ligesom vi også ser en svag fremgang af foreningernes tilmelding til stævneaktivitet.

Floorball nu også i DGI

DGI Floorball blev organiseret som en DGI-idræt ved årsskiftet og er kommet rigtig godt fra start. Vi står på et stærkt fundament af Bevæg dig for livet-samarbejdet, som har eksisteret siden 2015 og fortsætter i fase 3 frem til og med 2024. I samarbejdet er der fokus på voksenmotion og foreningsudvikling, hvilket også har bidraget til en flot medlemsvækst og mange lokale indsatser sammen med klubberne.

Med etableringen af DGI Floorball har vi nu også mulighed for at arbejde dedikeret med børn og unge i floorball. Det sker i et tæt samarbejde med Floorball Danmark, og vi har fælles afsæt på alt fra kurser til stævner, kampagner og projekter. På den måde får vi en koordineret indsats for floorball til gavn for klubberne.

Hoopers i hundesport

DGI Hundesport: Hoopers er det nye inden for hundesporten. Hoopers, der er opfundet i USA, er ikke så hårdt for hundene som agility. Det er også mere skånsomt for hundens fører. Udfordringen ligger i distancen mellem hund og fører. DGI har investeret i en bane, som foreningerne kan låne og leje.

Løb med hund, også kaldet canicross, er også i vækst. I maj 2020 startede en landsdækkende hundeløbeklub med et virtuelt klubhus. I foråret 2021 var 22 fysiske hundeløbeklubber fordelt i hele landet med – fra Bornholm til Nordjylland.

Op- og nedture i krolf, krocket og bowls

Corona-restriktioner har givet vidt forskellige udgangspunkter for DGI Krolf, DGI Krocket og DGI Bowls. To af idrætterne har klaret sig fint gennem restriktioner og nedlukning, mens pandemien har været hård for den tredje.

Læs mere i idrætternes årsberetning her

Udskudt på grund af corona

Optakt til turné i en corona-ramt verden

I maj stillede 147 gymnaster op til udtagelsen DGI Verdensholdet, som foregik under svære vilkår pga. Corona. 28 gymnaster mødte ind til træningslejr i juni og arbejdede hårdt i sommervarmen for at dygtiggøre sig og udvikle showet QUA. I september genstartede holdet gymnastikken i Danmark med en Take-off turné på 14 shows og en overvældende modtagelse af publikum. I oktober besøger holdet 8 efterskoler, hvor de laver workshop, opvisning og indtager ambassadørrollen. Holdet bor på efterskolen i mindst et døgn og får mulighed for gode dialoger med de unge. Verdensturnéen starter i uge 43. Turen starter med et stop i Flensborg, derefter Polen og så tager holdet til Dubai for at repræsentere Danmark under EXPO2020.

Vi ses i Svendborg i 2022

Den 2. september 2020 tog landsstævnets bestyrelse beslutning om at udskyde landsstævnet fra 2021 til 2022 pga. af corona-epidemien. En svær beslutning, som viste sig at være helt rigtig, og en beslutning som blev truffet på det rigtige tidspunkt i forhold til at brug af ressourcer. Vi følger fortsat corona-situationen tæt, og tror på, at stævnet kan gennemføres helt som planlagt i 2022. Der er nu fuld gang i planlægningen. Svendborg Kommune arbejder med at skabe gode rammer for indkvartering, idrætter, bustransport og festivalzoner. I DGI arbejder vi med spændende indhold i aktiviteterne, planlægning af de store spektakulære shows, musik til festerne og ikke mindst åbning af tilmeldingen den 1. november.

Vi glæder os til at byde alle velkommen til et brag af en fest næste sommer!

Guide og rollemodel

Fuldt fokus på fællesskab

ÅRETS TRÆNER 2021: Håndboldtræneren Allan Peterson fra Højby S&G har firdoblet sin håndboldhær af 7-8-årige piger og drenge det seneste år på trods af corona. Han kalder de 40-50 børn for fantastiske kanonkugler, og lærer dem, at fællesskab og kammeratskab er vigtigere end at vinde. Han ser hvert barn som sin ligemand og kan altid ryste en joke ud af ærmet og løfte humøret. Allan Petersons træning er altid sjov, fordi han sætter leg og glæde i fokus og skaber dermed rammen for god læring.

Med titlen følger 50.000 kroner, som kan bruges på nyt udstyr eller en oplevelse med foreningen.

Nedlukning gav livlig trafik

DGI Trænerguiden: Corona lukkede i perioder ned for foreningernes træningsaktiviteter, men trods det har der været livlig trafik på Trænerguiden. De mange besøg er bl.a. kommet på baggrund af, at Coronavenlige øvelser og træningsøvelser, der kunne laves hjemme i privaten, blev fremhævet samtidig med, at Trænerguiden var storleverandør af øvelser til Bevægelsesbatteriet i DR-projektet Sammen i bevægelse.

Kolofon

DGI's årsberetning 2021

DGI's årsmøde den 6. november 2021 i DGI-byen i København

Redaktion:

Charlotte Bach Thomassen, DGI's landsformand

Jonas Vester, journalist

Kirsten Harkjær Larsen, journalist

Fotos:

Bo Nymann, Lars Holm, Lars Horn, Marius Kongsgaard Christensen, Palle Skov,  Uggi Kaldan, Thomas Nyhus, Morten Arnfred, Roar Paaske, Vibeke Green, Carsten Bundgaard og Mads Dreier.