Opdaterede retningslinjer for basketball

Justerede retningslinjer for udøvelse af basketball efter d. 29. oktober 2020

Spillere til og med 21 år kan stort set træne og spille kamp som under de foregående retningslinjer. De skal dog være opmærksomme på, at de skal bære mundbind i hallen helt frem til træningsstart og umiddelbart efter træning. Selve træningen må godt udøves uden mundbind. Trænere og dommere behøver heller ikke at bære mundbind under udøvelse

De nye retningslinjer betyder også at voksne over 22 år højst må være 10 personer samlet. Dette gælder også træning og kamp i basketball.   

Du kan læse de nye regler for idrætsudøvelse her:

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne/dgi-og-difs-retningslinjer-for-al-idraet

Download og print evt dokumentet med de nye retningslinier

https://mimer.dgi.dk/offentlig/48EBE4D7-001

Her kan du læse mere om de nye retningslinier, få inspiration til den gode træning i små grupper - samt de oftest stillede spørgsmål (FAQ)

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/hold-de-voksne-i-gang?

Rammerne for at spille basketball for børn og unge til og med 21 år kan findes nedenfor.

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende. Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af coronasmitte fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

Det er vigtigt at klubberne ALTID overholder de kommunale myndigheders restriktioner og krav, fx i forbindelse med anvendelse af haller, omklædningsrum, cafeteriaer m.m.

Nedenfor er både en kort oversigt og en længere, detaljeret gennemgang af DGI, DIF og Firmaidrættens retningslinjer - tilpasset basketball. 

Den korte version

 • Der skal bæres mundbind i hallen/idrætsfaciliteten lige indtil – og umiddelbart efter – træning og kamp.
 • Træning og kamp med kropskontakt er tilladt, men bør minimeres.
 • Der må bruges fælles bolde og udstyr, som skal afsprittes ofte.
 • Husk god håndhygiejne.
 • 50 personer samlet ad gangen hvis alle er 21 år eller under - ellers højst 10 personer hvis bare én udøver er 22 år eller ældre - dog max. 1 person pr. 4 m2 i hallen i pauser og øvelser der ikke kræver kropskontakt.
 • Træn med faste grupper, som straks ved ankomst placerer sig i den gruppe, de tilhører. Grupperne skal være tydeligt adskilt, helst med 2 meters afstand og det skal markeres tydeligt, fx med kegler, minestrimmel eller anden tydelig markering.  
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe for børn og unge op til og med 21 år.
 • For voksne grupper á 10 spillere må én træner godt være ansvarlig for flere grupper, men træneren må kun interagere med én gruppe.
 • Aflys eller udskyd sociale arrangementer

Den lange version

 • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Basketball med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
 • Træning og kamp med kropskontakt er tilladt, forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger – særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt.
 • Der må bruges fælles bolde. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, kegler, osv. skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pr. 29. oktober 50 børn og unge under 21 år incl. trænere – højst 10 voksne sålænge bare én udøver er over 22 år). Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet - dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet, og hvor grupperne er tydeligt markeret og ikke interagerer.
 • Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne (mindst 2 meter), så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.
 • Basketball kan afvikle konkurrence- og turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis. Læs mere om de specifikke anbefalinger for kampe og kampafvikling på basket.dk
 • Ved konkurrence- og turneringsvirksomhed skal de generelle retningslinjer om inddeling i grupper og zoner følges. Der må ikke afvikles enkeltstående stævner, hvor flere personer på samlet mere end det gældende forsamlingsforbud (pt. 50 Børn og unge op til 21 år – 10 voksne over 22 år) mødes på tværs, da forsamlingsforbuddet således ikke holdes i hævd. 
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 • Aflys eller udskyd sociale aktiveter
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.
 • Vigtigt at de lokale retningslinjer overholdes
 • Klublokaler mv. kan holdes åbent men forsamlingsforbuddene skal overholdes. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
 • Alle over 12 år skal bære mundbind overalt i idrætsfaciliteterne, undtagen under udøvelse af aktiviteten
 • Der skal bæres mundbind i cafeteriaer i hallerne, når man står i kø, skal på toilettet og i det hele taget ikke sidder ned på caféteriet.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
 • Hvis der i forbindelse med aktiviteterne og brug af faciliteter benyttes rekvisitter, anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

DGI Basketball vil i tæt samarbejde med klubberne afvikle camps i juleferien 2020.

 • Vi er særligt opmærksomme på de aktuelle restriktioner, og der vil ikke blive afholdt camps med over 50 personer (inklusive trænere og ledere), såfremt lokaliteterne ikke muliggør en skarp opdeling af deltagerne og aktiviteterne.
 • Forsamlingsforbuddet skal overholdes i den konkrete afvikling og tilrettelæggelsen af de konkrete idrætsaktiviteter indrettes i henhold til gældende retningslinjer for den indendørs og udendørs idræt. Herunder inddeling af deltagerne i faste grupper af maks. 50 deltagere med et fast antal ledere pr. gruppe. Ligeledes bør der være tydelig opdeling af faciliteter og særligt fokus på rengøring, desinficering og ansigts- og håndhygiejne ved kontaktidrætter.
 • I praksis gennemføres aktiviteterne på træningsanlægget i henhold sundhedsmyndighedernes anbefalinger og forsamlingsforbud. 
 • Der må gerne gives adgang til omklædning, bad og toiletter, så længe at afstandskravet om 1 m. overholdes, og at der er minimum 4 kvm. pr. person.
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Der arrangeres ikke camps eller andre arrangementer med overnatning
 • Deltagerne spiser i de faste grupper, de er inddelt i, og der skal være særlig fokus på afspritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes skal det sikres, at alle vasker hænder før og efter spisning.
 • Anvendelse af cafeteria/kantine og toiletter følger i øvrigt retningslinjer for restaurationsbranchen.
 • Der skal på det enkelte idrætsanlæg være tydelig adskillelse mellem træningsanlæg og cafeteria/kantine.

Generelle anbefalinger og retningslinjer

Husk at overholde forsamlingsforbuddet - grænsen er aktuelt på 50 personer for børn og unge til og med 21 år i idrætslivet. For voksne over 22 år gælder et forsamlingsforbud på max 10 personer - også i idrætslivet.

Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

 • Isolation af personer med symptomer.
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres:

 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

Læs alle anbefalinger fra DGI, DIF og Firmaidrætten.

Links

Opdateret 30. oktober kl. 08.55.