Floorball-træningen kan fortsætte

Langt hen ad vejen er det heldigvis stadig muligt at svinge stavene på - i hvert fald i træningssammenhæng.

”Bevæg dig for livet – Floorball” har kigget nærmere på de opdaterede retningslinjer og forsøger her at skabe samlet klarhed over begrænsninger og muligheder, herunder den nye forståelse af "sektionerings-begrebet". (Opdateret 13. november 2020).

Foto: DGI

Forudsætninger for de opdaterede retningslinjer

Det vigtigt at bemærke, at der fra Kulturministeriets side er en tydelig anerkendelse af, at foreningsidræt har en stor samfundsmæssig værdi, hvorfor al idrætsaktivitet i store træk fortsat er tilladt, samtidig med at børneidrætten oven i købet bliver undtaget fra mange af de nye restriktioner. 

Derfor har vi også et fælles ansvar for, at vi på floorball-området lever op til retningslinjerne, så vi forsvarligt kan fortsætte med dyrke idræt i forenings-Danmark.

Det er vigtigt at understrege, at de opdaterede retningslinjer for floorball forudsætter, at man følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende hygiejne. Det er fortsat et fælles ansvar at sikre, at spredningen af coronasmitte kan holdes under kontrol, så samfundet gradvist kan vende tilbage til en tilstand, der minder mere og mere om hverdagen fra før Danmark blev lukket ned.

Følgende retningslinjer gælder for floorball pr. 12. november 2020:

Baner og træningsarealer - og sektioneringen af dem

 • Det er muligt at inddele store træningsarealer i mindre zoner, så længe forsamlingstætheden ikke kommer under 4 m2 pr. person og man holder sig indenfor forsamlingsforbuddet på 10/50 personer (se mere nedenfor under "Spillere, trænere og øvelser").
 • Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Her anvendes kegler eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. (Se dog "Særlige retningslinjer for kampe og stævner" nedenfor).
 • Hver gruppe skal være et selvstændigt arrangement. Dette indebærer, at det f.eks. ikke længere er tilladt at sektionere et hold bestående af 30 personer i tre grupper af 10 personer, der ledes af samme træner, som råber instruktioner ud til andre grupper end sin egen. Man må dog fortsat gerne opdele et hold i f.eks. to grupper, hvis hver gruppe har egen træner og træningsforløb. Grupperne må på intet tidspunkt flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. 
 • Ovenstående gælder træning: Det er ikke muligt at opdele et arrangement (f.eks. et stævne) i sektioner, da det vil blive betragtet som værende ét samlet arrangement på samme sted.
 • Hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe, skal der altid være vådservietter eller håndsprit tilgængeligt.
 • Der KAN åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes så kødannelse kan undgås. Dette skal aftales med ejeren af faciliteten.
 • Klubhuse og lignende kan holdes åbne med særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet (ofte kommunen), som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og eventuelt nærmere retningslinjer herfor. 
 • Frem til foreløbigt den 2. januar 2021 skal der bæres mundbind i alle idrætsfaciliteter. Dog ikke under selve idrætsudøvelsen, ligesom i situationer, hvor det ikke er muligt, primært under omklædning og bad.

Stave, bolde og andet udstyr

 • Det anbefales, at der så vidt muligt benyttes personlige stave, briller og målmandsudstyr, herunder hjelme. Deling af rekvisitter skal begrænses mest muligt og skal rengøres eller afsprittes grundigt mellem hvert skifte for at minimere smitterisikoen.
 • Der må bruges fælles bolde. Bolde og øvrige kontaktpunkter som mål og kegler skal rengøres ofte og som minimum afsprittes før og efter en træningssession eller kamp, samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.

 Spillere, trænere og øvelser

 • Spillere og trænere skal holde sig hjemme, hvis man tilhører en af de særlige risikogrupper eller har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed. Opstår der under træningen symptomer – selv i mild grad – skal man straks gå hjem.
 • Hvis aktiviteten er for børn og unge til og med 21 år, må der maksimalt være 50 deltagere, inkl. "nødvendige" voksne over 21 år, primært trænere pr. bane eller træningsareal. Dét der gør de voksne "nødvendige", handler om at kunne afvikle aktiviteten forsvarligt.
 • Hvis aktiviteten er målrettet voksne fra og med 22 år, må der maksimalt være 10 pr. bane eller træningsareal. 
 • Der SKAL være en træner til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge. 
 • I FamilieFloorball anses målgruppen som blandet, hvorfor grænsen er 10 personer. Derfor vil det her være særligt oplagt at dele holdet op i to eller flere klart adskilte grupper, der træner på hver sin bane med passende afstand.
 • Deltagerne skal straks ved ankomst placere sig i den gruppe, som de deltager i under træningen/kampen, ligesom hverken trænere eller spillere må skifte mellem forskellige grupper under træningen/kampen.
 • Udgangspunktet er stadig, at der skal holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sporadisk kropskontakt er tilladt, men vi anbefaler, at man holder omfanget af især ansigt-til-ansigt-kontakt på et minimum.
 • Frem til foreløbigt den 2. januar 2021 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder f.eks. fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer. 

Særlige retningslinjer for kampe og stævner (samt ferieskoler og lignende)

 • Der må afvikles kampe under forudsætning af, at de generelle sundhedsmæssige anbefalinger overholdes, herunder, at forsamlingsforbuddet på hhv. 50 og 10 deltagere i alt overholdes. 
 • Der må dog stadig gerne være op til 500 personer SIDDENDE tilskuere (inkl. de op til 50/10 deltagere).
 • Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne. Derudover skal der være tydelig skiltning ift. ind og udgange. Deltagerne skal, hvis muligt, gå ind ad en indgang og ud ad en anden.
 • Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum og der må maks. være 1 publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet.
 • Det vil også være muligt at afholde arrangementer med flere end 50/10 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne sådan, at de ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det kræver dog, at den geografiske spredning kan opretholdes gennem hele arrangementet. Alternativt kan et stævne afholdes tidsforskudt i samme hal, f.eks. så en gruppe deltager om formiddagen, mens en anden gruppe deltager om eftermiddagen - og uden at de to grupper på noget tidspunkt er til stede samtidigt.
 • I modsætning til træning er det ikke muligt at opdele ét arrangement i sektioner, f.eks. ved hjælp af hegn, kegler eller lignende, da det vil blive betragtet som værende ét samlet arrangement på samme tid og sted.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af stævner, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen, er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Fritagelsen gælder kun de øverste nationale ligaer i DIF-anerkendte idrætsgrene, herunder floorball.