Corona og økonomiske konsekvenser – hvad gør du som idrætsforening?

DGI’s jurist giver gode råd om, hvad idrætsforeninger skal gøre i forhold til de økonomiske konsekvenser.

Aktiviteter, træning og arrangementer har været aflyst i idrætsforeningerne på grund af corona-situationen. Få DGI Juras råd til, hvordan idrætsforeningen skal håndtere det. Foto: Simon Jeppesen (arkiv)

Fra 1. september 2021 er der ikke længere særlige corona-restriktioner, der gælder idræt.

Men corona-situationen har rejst mange spørgsmål i idrætsforeningerne. Både når det gælder aflysninger af arrangementer og aktiviteter og i forhold til muligheden for økonomisk kompensation.

Her får du DGI Juras gode råd om blandt andet: 

  1. Hvilke idrætsarrangementer har været ramt af force majeure
  2. Aflyste arrangementer – hvad gør du?
  3. Udsatte arrangementer – hvad med deltagerbetaling?
  4. Løsninger indskrevet i aftaler
  5. Aflysninger af almindelige medlemsaktiviteter
  6. Mulighed for økonomisk kompensation eller tilskud fra staten

A. Kompensation for aflyste arrangementer. 

B. Midlertidig lønkompensationsordning

C. Kompensationsordningen for faste udgifter

D. Målrettet kompensationsordning for faste omkostninger for visse virksomheder

E. Puljer under Kulturministeriet

F. DIF og DGI's coronahjælpepulje. Særlig kompensationsordning for idræts- og foreningslivet

7. Folkeoplysningsmidler

1. Hvilke idrætsarrangementer har været ramt af force majeure

Der er tale om force majeure, når idrætsforeninger aflyser arrangementer og aktiviteter for at medvirke til, at udbredelsen af Coronavirus begrænses mest muligt. Det vurderer DGI’s jurist Steen F. Andersen.

Udtrykket force majeure bruges juridisk, når der sker noget helt ekstraordinært, som ingen af parterne har indflydelse på. Dette medfører, at en eller begge parter ikke kan gøres ansvarlig for den manglende opfyldelse af kontrakten. 

DGI Jura vurderer, at allerede fra 6. marts 2020 var der tale om force majeure i forhold til en række arrangementer. Med Folketingets vedtagelse af hastelove mod corona 12. marts 2020 blev forholdene skærpet, og der er tale om force majeure, når idrætsforeningerne må aflyse arrangementer og aktiviteter for at undgå at corona-smitten spreder sig.

Fra 1. september 2021 er der ingen særlige corona-restriktioner for idræt

Alle corona-restriktioner er opført 1. september. Der er ikke noget forsamlingsloft, der er ingen areal- og afstandskrav og ingen krav om coronapas. 

De særlige retningslinjer, der har været for idræt, er ophævet og erstattes af sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om smitteforebyggende adfærd mv.

2. Aflyste arrangementer - hvad gør du?

Betaling og tilbagebetaling ved force majeure er komplekse juridiske emner, og det er svært at give entydige svar. Det følgende er derfor generelle svar.

Deltagerbetaling og tilbagebetaling

Deltagere skal ikke skal betale for et arrangement, der ikke gennemføres. Så aflyses et løb, en gymnastikopvisning eller et foredrag, skal en person, der har tilmeldt sig, ikke betale. Har deltagerne forudbetalt, skal der ske tilbagebetaling.

Men hvis det af deltagerbetingelserne fremgår, at der ikke betales penge tilbage eller at deltageren kan deltage, hvis arrangementet udsættes, gælder det.

Når idrætsforeningen aflyser et arrangement, er den ikke erstatningsansvarlig. Det vil sige den skal ikke dække udgifter, som en tilmeldt person har haft til transport, overnatning med videre, som personen ikke kan annullere.

Betaling til faciliteter og afviklingssteder

Det er idrætsforeningen som arrangør, der er ramt af force majeure, og derfor ikke kan benytte den facilitet, der var booket. Alligevel må foreningen betale den aftalte pris til faciliteten eller afviklingsstedet, også selvom faciliteten ikke benyttes.  

Der skal dog ske et fradrag for sparede omkostninger, og foreningen skal ikke betale for det salg af fødevarer og drikkevarer, som afviklingsstedet går glip af.

I mange situationer er faciliteten eller afviklingsstedet dog også selv ramt af force majeure og må meddele idrætsforeningen, at stedet ikke kan benyttes. I så fald kan afviklingsstedet ikke kræve nogen betaling.

Hvis både idrætsforening og afviklingsstedet er ramt af force majeure, er det ikke afgørende, hvem af de to parter der først aflyser over for den anden part.

Det er derfor vigtigt for parterne, at være i en dialog om de økonomiske konsekvenser.

Betaling til leverandører  

Idrætsforeningen skal betale for aftaler med leverandører, for eksempel af tidtagningsudstyr til et løb eller af udsmykning til en gymnastikopvisning eller et musikband til en fest – også selvom arrangementet ikke kan afvikles. De pågældende leverandører har krav på den aftalte betaling, dog med fradrag af sparede omkostninger.

Hvis leverandøren også selv er ramt af force majeure, og derfor ikke kan levere, kan leverandøren ikke kræve betaling.

Relation til sponsorer

En sponsor er ikke forpligtet til at betale det aftalte sponsorbeløb, hvis sponsoren ikke får reklameværdi, fordi arrangementet aflyses.

3. Udsatte arrangementer - hvad med deltagerbetaling?

Idrætsforeningen kan formentlig ikke blot udsætte et arrangement og meddele de tilmeldte, at de ikke får penge tilbage, men kan deltage, når arrangementet gennemføres.

Hvis arrangementet udsættes kan de tilmeldte få tilbud om at deltage på den nye dato, og det vil mange forhåbentlig gøre brug af. Med hvis de tilmeldte ikke kan eller vil deltage på et senere tidspunkt, så har idrætsforeningen pligt til at betale pengene tilbage.

4. Løsninger indskrevet i aftaler

Det er muligt, at situationen med force majeure allerede er tænkt ind, når man laver en aftale. Ligesom idrætsforeninger kan lave aftaler, efter corona-situationen og force majeure er blevet aktuel.

Allerede indgået aftale

Hvis idrætsforeningen har  indgået en aftale, der indeholder en formulering om force majeure, så gælder denne formulering. Ofte vil en sådan bestemmelse dog mest have til formål at afklare, hvad der er force majeure, og så vil virkningen af force majeure ofte flugte med de almindelige regler, som er omtalt ovenfor. Hvis også virkningen af force majeure er omtalt, gælder dette.

Aftale om løsninger efter force majeure er opstået

Har idrætsforeningen indgået en aftale, der bliver påvirket af force majeure, så er det en rigtig god ide at indlede en dialog med den pågældende part. Der vil formentlig være forståelse for, at alle har glæde af at finde fælles og mindelige løsninger i en svær situation.  En fælles løsning eller et kompromis giver mulighed for en hurtig afklaring, og at der kan være hensyn til likviditet, som parterne kan drøfte.

Anbefalingen er også, at idrætsforeningen ikke betaler regninger, uden først at gå i dialog.  

Nye aftaler om kommende arrangementer

Når idrætsforeningen fremadrettet indgår nye aftaler, så er det en god idé at være opmærksom på corona-situationen. Ellers kan foreningen ikke påberåbe sig force majeure.

Derfor er det meget vigtigt, at der i aftaler for arrangementer den kommende tid er skrevet en klausul om, at foreningen kan aflyse, hvis corona-situationen stadig gør det relevant, og at ingen af parterne kan stille økonomiske krav over for den anden part.

Om det også skal gælde i forhold til deltageres betaling, må vurderes af foreningen.

5. Aflysning af almindelige medlemsaktiviteter

En række idrætsaktiviteter har i perioder været aflyst på grund af corona-restriktioner. 

Medlemmer – kan de få kontingentet retur?

Medlemmer kan ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller for eksempel deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening, og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

I idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger gælder det samme som i alle andre foreninger. Der skal altså ikke ske nogen tilbagebetaling af medlemsbetalinger som følge af, at foreningens aktivitet i en periode er aflyst grundet Coronavirus-situationen.

Der kan være enkelte foreninger, der har valgt at have både traditionelle medlemskaber og andre ordninger, f.eks. klippekort. I forhold til klippekortordninger og lignende kan det overvejes, om der skal være en forlængelse af den periode, der er betalt for, eller der skal være tilbagebetaling.

Der er i august ikke ændringer i de juridiske forhold vedrørende foreningskontingent. Alligevel kan foreninger opleve, at det i sensommeren og efteråret 2020 kan være nødvendigt, at der træffes beslutninger om kontingentreduktion eller andet. I så fald bør det fremhæves, at det ikke skyldes en juridisk forpligtelse, men at det er en ledelsesmæssig beslutning for at sikre driften og tilgodese medlemmerne.

Trænere med løn – skal de have løn?

Det afhænger af ansættelsesforholdet, om en træner, der normalt får løn, også skal have løn i den periode, han/hun ikke kan arbejde i idrætsforeningen. Det bemærkes, at en træner ikke er omfattet af funktionærloven og normalt heller ikke af overenskomst.

En træner, der har fast ugentlig arbejdstid, har krav på sin sædvanlige løn, selvom han i denne force majeure-situation ikke skal arbejde. En træner, der kun skal arbejde i det omfang han bliver bedt om det (”løsarbejde”) har ikke krav på løn, da han jo ikke kaldes på arbejde.

Hvis en trænerkontrakt indeholder en udtrykkelig og præcis klausul om, at foreningen i konkrete situationer kan aflyse aktivitet, uden at der skal betales løn, gælder en sådan klausul også i den nuværende situation.

Ledere og trænere med omkostningsgodtgørelse

En del idrætsforeninger gør brug af den skattefri omkostningsgodtgørelse til ledere og trænere. Omkostningsgodtgørelse har ikke karakter af løn, men af godtgørelse for afholdte, men ikke dokumenterede omkostninger. Derfor skal der ikke ske nogen reduktion af den aftalte godtgørelse. Men der skal selvfølgelig ikke betales kørselsgodtgørelse for kørsel, der ikke er foretaget. 

For aftaler der indgås fremadrettet, efter at Coronasituationen er opstået, kan foreningen overveje, om der skal aftales en reduktion for længere perioder af aflysning. Dette må dog ikke gøres matematisk, da den skattefri omkostningsgodtgørelse ikke må fremstå som omregnet periodeløn. 

6. Mulighed for økonomisk kompensation eller tilskud fra staten

A. Kompensation for aflyste arrangementer

Kompensationsordningen for aflyste arrangementer administreres af Erhvervsstyrelsen. 

Hvis en forening modtager offentligt tilskud, der udgør mere end halvdelen af foreningens ordinære driftsudgifter, skal ordningen søges hos Slots- og Kulturstyrelsen efter samme kriterier.

Find fakta, spørgsmål og svar om kompensationsordningen 

Med ordningen gives der kompensation til arrangører, der har tab ved aflysning af arrangementer. 

Det er et krav, at ansøgningen om kompensation er ledsaget af dokumentation for, at arrangøren ikke har forsikringsdækning for aflysningen. De kollektive forsikringer (idrættens forsikringer), som DGI og DIF har tegnet i Tryg, omfatter ikke en dækning for driftstab ved aflysning af arrangementer. Det er derfor kun, hvis foreningen selv har tegnet en sådan forsikring, at der er en sådan dækning.

Her kan du se og hente Trygs dokument vedr. de fælles forsikringer

Søges der om kompensation for mere end 500.000 kr., uanset om det er et eller flere arrangementer, skal der medfølge revisorerklæring.

B. Midlertidig lønkompensationsordning

Arbejdsmarkedets parter har med regeringen indgået en trepartsaftale tilpasning af lønkompensationsordningen i forbindelse med gradvis genåbning af Danmark. Aftalen forlænger den generelle lønkompensationsordning til og med 30. juni 2021, og den gælder også derefter for virksomheder der efter denne dag fortsat måtte være tvangslukkede. 

Her kan din forening hente en skabelon, som kan bruges, når de hjemsender lønnede trænere og medarbejdere i forbindelse med brug af lønkompensationsordningen. 

C. Kompensationsordningen for faste udgifter

For den almindelige kompensationsordning for faste omkostninger er det et krav, at enheden er ramt af en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. i perioden sammenlignet med samme periode et år før. For tvangslukkede enheder, herunder foreninger med indendørs idræt, gives der dog kompensation for 100 pct. af udgifterne, hvis enheden slet ikke har omsætning, men da kontingent skal indregnes, er det nok ikke så aktuelt for idrætsforeninger. 

Der er en tilsvarende ordning under Kulturministeriet til foreninger, selvejende institutioner, fonde mv. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af corona. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1705 af 17. august 2021 indeholder reglerne for perioden juli 2021 til september 2021. 

Læs om kompensationsordningen under Kulturministeriet 

D. Målrettet kompensationsordning for faste omkostninger for visse virksomheder

Om yderligere kompensation til særligt hårdt ramte virksomheder mv. er det besluttet, at der etableres en særlig ordning for disse virksomheders lokaleomkostninger. Ordningen kaldes ”faste omkostninger light”, og kan søges af de særligt ramte virksomheder i relation til såkaldte stedbundne udgifter, herunder husleje og forbrugsudgifter. Ordningen vurderes at have meget begrænset betydning for DGI og idrætsforeninger, og omtales derfor ikke nærmere. 

E. Puljer under Kulturministeriet 

I maj 2021 kom der fem genstartspuljer under Kulturministeriet på i alt 37,5 mio. kr. til kultur- og idrætslivet. I alle puljerne er der lukket for ansøgninger. 

Også puljen kaldet 1000 Nye Fællesskaber på i alt 29,1 mio. kr. er lukket for ansøgninger.

F. DIF og DGI's corona-hjælpepulje. Særlig kompensationsordning for idræts- og foreningslivet

Politiske aftaler har ad flere omgange afsat midler til breddeidræt og foreningsliv, og DIF og DGI's corona-hjælpepulje har været åben for ansøgninger ad flere omgange.

I følge aftalerne skal midlerne i corona-hjælpepuljen under DIF og DGI gå til lokale idrætsforeninger, herunder også de foreninger, som afholder store breddeevents. Herudover også foreningsbaserede eventarrangører. Også det selvorganiserede idrætsområde, udsatte-idræt og esport kan søge foreningspuljen. 

7. juli 2021 åbnede tre puljer, som idrætsforeninger kan søge; DIF og DGI's corona-hjælpepulje, DIF og DGI's genstartspulje og DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter.

Læs mere om de tre puljer og hvordan du søger 

7. Folkeoplysningsmidler

Foreninger kan i 2020 og 2021 forvente at modtage uændret tilskud fra kommunen efter folkeoplysningsloven, selvom foreningen ikke har haft den forventede aktivitet i perioden på grund af Coronavirus-situationen.

Bekendtgørelse nr. 2172 af 15. december 2020 forlænger ordningen i bekendtgørelse nr. 320, så kommunerne også kan udbetale uændret tilskud, selvom foreningen har aktivitetsnedgang i 2021. Kulturministeren har opfordret alle kommuner til at bruge denne mulighed.

DGI Jura gør opmærksom på, at der er tale om vejledninger, og at der er tale om komplekse juridske emner. DGI Jura kan ikke gøres juridisk ansvarlig for indholdet.


Senest opdateret 2. september 2021.