Fitnesshold i idrætsforeninger rammes ikke af moms

Det kan i fremtiden blive dyrere at dyrke fitness i et kommercielt fitnesscenter. Ændringen vil ikke berøre fitnesshold i foreninger.

Yogahold ved DGI's Landsstævne i Svendborg i sommeren 2022. Foto: Jens Astrup

Skattestyrelsen har varslet, at undervisning i fitness i kommercielle centre kan blive belagt med moms. Fitnesshold i foreninger vil ikke blive berørt af en eventuel ændring, som bunder i nogle domme ved EU-Domstolen.

DGI’s advokat og chefjurist Steen F. Andersen forklarer her sagens sammenhæng:

"Det er i den seneste tid omtalt i medierne, at skattemyndighederne lægger op til en praksisændring, så betaling for at gå på hold i private (kommercielle) fitnesscentre skal pålægges moms.

Hidtil har praksis været, at den del af abonnementet for at dyrke fitness i et kommercielt fitnesscenter, der angår hold og anden ”undervisning”, har været momsfri, mens resten af betalingen har været momsbelagt. Denne praksis har baggrund i en regel i momsloven (§ 13, stk. 1, nr. 3) om, at skoleundervisning og faglig undervisning er momsfritaget, og praksis har anset ”undervisning i legemsøvelser” for at være omfattet af fritagelsesreglen.

EU-Domstolen fortolker "undervisning" restriktivt

Men Skattestyrelsen har i et udkast til et såkaldt styresignal varslet, at denne praksis ikke kan opretholdes, fordi nyere afgørelser fra EU-domstolen fortolker begrebet ”undervisning” mere restriktivt end hidtil. Derfor varsler Skattestyrelsen, at momspraksis (efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3) må ændres, så der bl.a. skal betales moms af betalingen for at gå på fitnesshold i private fitnesscentre. Det er ikke lagt fast endnu, hvornår denne ændring kommer til at gælde fra.

Gælder ikke idræt i almennyttige foreninger 

Men under alle omstændigheder har dette ingen betydning for fitnessforeninger og andre idrætsforeninger. Det skyldes, at momsloven har en anden momsfritagelsesregel (§ 13, stk. 1, nr. 5), der betyder, at kontingent og anden betaling for at dyrke idræt i almennyttige foreninger er momsfritaget. Det gælder uanset om det er individuel idræt eller holdidræt. Denne regel omfatter ikke de kommercielle fitnesscentre, for de drives med gevinst for øje. Så uanset om de private aktører ikke længere kan bruge reglen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, så er fitnessforeningers aktiviteter stadig momsfri efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Idrætsforeninger er altså ikke påvirket af den varslede praksisændring. Idrætsforeninger skal altså ikke foretage sig noget, men gøre som de plejer."

Momslovens § 13

  • omhandler varer og ydelser er fritaget for afgift.

Stk. 1, nr. 3 (uddrag)

  • siger, at ”skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse … samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil.”

Stk. 1, nr. 5 (uddrag)

  • fritager ”ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sports- og idrætsudøvere.”