Når tilliden fordufter

Hvad gør man, når bestyrelsen ikke lever op til sit ansvar og foreningens medlemmer mister tilliden til dem?

Et tillids- eller mistillidsvotum afgøres ved simpelt flertal på foreningens generalforsamling Foto: Steen Bille

Hvad er et mistillidsvotum

Hvis foreningens medlemmer eller bestyrelsen ikke har tillid til et af bestyrelsesmedlemmerne, kan generalforsamlingen stemme om, hvorvidt der fortsat er tillid til bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Det er heldigvis sjældent, at medlemmer i en forening mister tilliden til deres bestyrelse, og at bestyrelsesmedlemmer ikke lever op til deres ansvar. Men det kan ske.

”Oftest er det samarbejdsvanskeligheder internt i en bestyrelse, som giver anledning til, at et medlem bliver nødt til at forlade en bestyrelsespost i utide. Men det kan også være uenighed om foreningens udvikling eller økonomiske disponeringer,” siger Steen F. Andersen, advokat og juridisk chef i DGI.

En bestyrelse skal lede foreningen efter det formål, de regler og intentioner, generalforsamlingen har vedtaget - og selvfølgelig inden for lovens rammer.

Når mistilliden vokser

Men hvad gør du, hvis uenigheden bliver så stor, at du mister tilliden til, at et eller flere medlemmer af bestyrelsen leder foreningen efter de vedtagne rammer? Hvordan er regler og praksis, når mistilliden breder sig?

”Det er et omdiskuteret felt. Ikke alle jurister er enige om, hvordan reglerne skal fortolkes. Men der er en almindelig praksis og nogle retningslinjer for, hvad der er god skik," siger Steen F. Andersen.

Tillids- eller mistillidsvotum

  • En afstemning om mistillid foregår på foreningens generalforsamling
  • Dirigenten afgør fremgangsmåden
  • Det skal fremgå klart hvad forsamlingen stemmer om
  • Afstemningen kan med fordel foregå skriftligt
  • Afgørelse træffes ved almindeligt flertal

Dirigenten bestemmer

På nogle punkter er det derfor op til foreningen, hvordan den vil håndtere en konkret situation om mistillid. Det er sjældent, at emnet er reguleret i vedtægterne. Er det tilfældet, går reglerne i vedtægterne forud. Ellers er det op til generalforsamlingens dirigent, at afgøre fremgangsmåden.

Et mistillidsvotum kan – efter Steen F. Andersens opfattelse - fremsættes på en hvilken som helst generalforsamling, og bestyrelsen behøver ikke at være på valg for at medlemmer af foreningen kan fremsætte et mistillidsvotum.

Spontan reaktion

Forslaget behøver ikke at være på generalforsamlingens dagsorden. Det kan fremsættes på en igangværende generalforsamling, da det er de fremmødtes ret at kunne reagere spontant på det, som kommer frem.

Men det er god skik at sætte forslaget på dagsordenen, hvis mistilliden skyldes noget, som er kendt før generalforsamlingen.  

Følsom situation

Når et forslag om en mistillidsafstemning fremsættes, skal det fremgå klart, hvem mistilliden retter sig mod. Det er passende, at forslagsstilleren begrunder årsagen til mistilliden.

”Det kan være en følsom situation, så det bør styres af dirigenten for at forhindre at det udvikler sig til mudderkastning. Jeg vil anbefale, at der gøres plads til en kort meningsudveksling, hvor man kan begrunde sine synspunkter,” siger Steen F. Andersen.  

Simpelt flertal

Et mistillidsvotum kan vedtages eller forkastes. Det gør man ved en simpel flertalsafstemning.

Afstemningen bør være skriftlig, og det er vigtigt, at forslaget er fremlagt tydeligt, så alle ved, hvad der bliver stemt om. Der skal ikke herske tvivl om de stemmeberettigede stemmer ja til bestyrelsen eller ja til mistilliden? Det skal stå klart, inden afstemningen.

Bestyrelsen skiftes ud

Stemmer flertallet af de fremmødte for at der udtales mistillid til et eller flere bestyrelsesmedlemmer, skal de forlade deres post. Er afstemningen annonceret forud for generalforsamlingen, kan en ny bestyrelse eller det nye bestyrelsesmedlem vælges med det samme. 

Uventet mistillid

Er det derimod uventet, at hele bestyrelsen må gå af, vil det være almindeligt, at den fortsætter som et forretningsministerium, frem til en ny bestyrelse er valgt.

Den afgående bestyrelse vil i den periode kun have mandat til at foretage de allermest nødvendige disponeringer, og skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt, hvor en ny bestyrelse kan vælges. 

Valg af ny bestyrelse

”Hvis der uventet erklæres mistillid, kan det få karakter af et kup, og dirigenten må afgøre, hvad der herefter skal ske. Det er dirigentens opgave også at varetage de fremmødtes interesser, såvel flertal som mindretal, men også de fraværendes interesser,” siger Steen F. Andersen.

Han anbefaler, at hvis det ikke er annonceret på forhånd, at der skal stemmes om tilliden til bestyrelsen, bør et valg af en ny bestyrelse finde sted på en ny ekstraordinær generalforsamling

”Så har de medlemmer, som ikke er fremmødt, også mulighed for at stemme, og så undgår man ”hovsaløsninger.” Er der derimod kun tale om, at et enkelt medlem skiftes ud, bør det løses på den igangværende generalforsamling, når det er en ordinær generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen alligevel er på dagsordenen, siger Steen F. Andersen.