Udsigt til mere lempelige krav fra bankerne til landets foreninger

Finanstilsynets nye vejledning kan lette foreningernes byrder, når bankerne som værn mod hvidvask og terrorfinansiering skal indhente oplysninger som led i kravet om kundekendskab og risikovurdere foreninger.

Den 4. oktober 2022 udsendte Finanstilsynet en vejledning, som giver bankerne mulighed for at behandle de fleste foreninger mere lempeligt end tidligere, når banken skal gennemføre en såkaldt kundekendskabsprocedure. En bank er nemlig forpligtet til at kende sine kunder – det gælder også, når kunden er en forening. Forpligtelsen til at kende sine kunder fremgår af hvidvaskloven, som har til formål at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terror.

Læs også: DGI: Ny vejledning til bankerne er rigtig og vigtig

Den nye vejledning beskriver, hvordan banker kan risikovurdere en forening, når banken skal afveje kundens risikoprofil. Jo lavere risikoen vurderes, jo lempeligere krav til dokumentation fra kunden.

Begrænset eller høj risiko

Vejledningen skelner mellem foreninger med begrænset risiko og foreninger med høj risiko, og den beskriver forskellige kendetegn ved en forening med begrænset risiko og kendetegn ved en forening med høj risiko. Langt de fleste idrætsforeninger vil kunne placeres i kategorien ’begrænset risiko,’ som betyder, at banken kan nøjes med at indhente nogle få oplysninger med dokumentation, altså en slags minimumsbehandling.

Anledning til dialog med banken 

Banken skal foretage en risikovurdering, både når en ny kunde, for eksempel en nystiftet forening, melder sig og løbende overfor etablerede kunder. Derfor lyder anbefalingen fra DGI’s advokat og chefjurist Steen F. Andersen til etablerede foreninger:

”Benyt anledningen til en dialog med banken både om bankgebyrer og forretningsgange. Det er en god lejlighed til at sætte sig sammen og tage en dialog om praksis.”

Banken skal opdateres ved ændringer i bestyrelsen

Uanset hvilken risiko for hvidvask eller terrorfinansiering banken vurderer, at foreningen har, skal banken indhente visse grundoplysninger som foreningens navn, vedtægter og CVR-nummer. Derudover skal banken vide hvem, der "ejer" eller leder foreningen. Det betyder, at banken skal vide, hvem der sidder i bestyrelsen, og derfor anses bestyrelsen for at være de ”reelle ejere” i hvidvasklovens forstand.

”Derfor er det et krav, at foreningen løbende orienterer banken om, hvem der udgør bestyrelsen,” siger Steen F. Andersen og foreslår, at bestyrelsen på det første møde efter en generalforsamling sender en oversigt over bestyrelsen (navn og cpr-nr.) til banken, hvis der er ændringer.

Vejledningen er vejledende

Dernæst er det det op til banken at sige, hvor meget dokumentation, den ønsker - og på hvem. Ifølge vejledningen skal banken ”gennemføre rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet, f.eks. ved at indhente kopi af pas eller kørekort.”

I dette citat fra vejledningen er ordet ”rimelige” vigtigt, fordi det dermed indskærpes, at banker skal være opmærksomme på, at der findes mange forskellige typer foreninger i Danmark, og at de dækker over ”et meget bredt spænd i forhold til risikoprofil, hvilket har betydning for de kontrolforanstaltninger, der skal foretages.”

Læs også: Få hjælp til at finde en billig bank

Det bør ofte føre til, at banken kun behøver kopi af pas eller kørekort fra formand og kasserer, og ikke fra alle bestyrelsesmedlemmer.

Af vejledningen fremgår det, at banken med visse mellemrum kan bede foreningen oplyse om baggrund for kontobevægelser mv., og her kan banken også slække på kravene og hyppigheden, når der er tale om en etableret kunde. Det er det punkt i vejledningen, der kaldes ”oplysninger om formål og tilsigtet beskaffenhed med forretningsforbindelsen”

Så selv om den nye vejledning netop er en vejledning og altså ikke bindende for banken, er det håbet, at den vil anspore bankerne til ny praksis:

”Det vil være naturligt, at foreningen har en dialog med sin bankrådgiver, hvis foreningen ikke oplever, at der lempes på de oplysninger og den dokumentation, som banken kræver (medmindre banken i forvejen har fulgt minimum), og at det samtidig bliver en dialog om gebyrstørrelser,” siger Steen F. Andersen.

Det er aftalt, at vejledningen evalueres efter to år. DGI og en række organisationer med i dette arbejde.

Finanstilsynets vejledning til virksomheder omfattet af hvidvaskloven, september 2022.

Ved begrænset risiko

Vurderer banken, at foreningen har en begrænset risiko, kan bankens procedure bestå af indhentning af flg.:

  1. Foreningens navn og eventuelle CVR-nr. eller lignende.
  2. Foreningens vedtægter og evt. stiftelsesdokument, og hvis foreningen er CVR-registreret, ekstrakt af foreningens oplysninger fra CVR-registeret.
  3. Identitetsoplysninger i form af navn og CPR-nummer på de reelle ejere af foreningen.
  4. Sammenholde identitetsoplysningerne for de tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer med oplysninger i CVR-registreret eller CPR-registreret og eventuelt indhente kopi af pas eller kørekort.
  5. Oplysninger om formål og tilsigtet beskaffenhed med forretningsforbindelsen.

Kilde: Finanstilsynets vejledning til virksomheder omfattet af hvidvaskloven, 30. september 2022.