Vi har brug for stærke fællesskaber

Attraktive foreninger tiltrækker både medlemmer og frivillige, og som frivillige vil vi også have kvalitet og tydelighed om foreningens formål og værdier.

I 2021 havde bestyrelsen i St. Restrup fokus på at pleje og passe foreningens frivillige med foreningsaftner med hygge og oplæg. det styrker fællesskabet Foto: Lars Horn

Torben Stenstrup

  • Stifter af Foreningsudviklerne
  • Landsformand for Dansk Folkeoplysningsforbund
  • Formand for folkeoplysningsudvalget i Næstved Kommune
  • Forfatter til flere bøger om foreningsudvikling, heriblandt Den Attraktive Forening
  • Foredragsholder og konsulent

Læs også: Gør nye medlemmer til gode medlemmer

”Folk gider ikke så meget fis, men har store forventninger til, at kvaliteten skal være i orden,” siger Torben Stenstrup og fortsætter:

"Og hvis jeg selv skal bidrage til et fællesskab, så skal det være ordentligt understøttet."

Torben Stenstrup er foreningsudvikler og forfatter til bogen Den attraktive forening - en håndbog om ledelse af frivillige og udvikling af foreninger, og for Torben Stenstrup er det en helt central opgave er at facilitere stærke fællesskaber.

”Det er der brug for nu og i de kommende år,” siger han.

Attraktive foreninger kræver god ledelse

Stærke og attraktive foreninger bygger på god foreningsledelse. Sådan lyder en af de første pointer i ”Den attraktive forening.”

Kort fortalt bygger god foreningsledelse på tre elementer, der hænger uløseligt sammen. De tre elementer handler om at udvikle og understøtte

  1. foreningens formål og indhold.
  2. samvær og arbejdsfællesskab blandt alle de mennesker, foreningen rummer, så fællesskabet er attraktivt og meningsfyldt.
  3. foreningens organisatoriske rammer, så de nødvendige faciliteter, organisering, økonomi, administration og kontakt til omverdenen er til stede.

Det lyder enkelt, og der findes ifølge Torben Stenstrup ikke én, men mange løsninger. God foreningsledelse handler nemlig også om at skabe åbenhed og medejerskab. Det gør man bedst ved at involvere mange i udviklingen, og det kan i sagens natur munde ud i forskellige løsninger afhængig af deltagerne – ikke mindst de, der yder en ekstra indsats til fællesskabet, foreningens frivillige.

Formål, indhold og medejerskab

”Frivillige gider ikke konflikter eller dårlig kvalitet, og vi gider ikke spilde vores tid. Derfor skal nogle understøtte, at når vi mødes, så er der tænkt tanker om, hvad vi vil," siger Torben Stenstrup og understreger:

"Hvis en ledelse vil have ildsjæle og frivillige til at give en hånd med og få et aktivt medejerskab til foreningen, så skal vi kunne forstå, hvad det er vi har sammen." 

Som frivillige skal vi med andre ord være dus med foreningens formål og foreningens aktiviteter.

”Når en forening definerer mission, vision – og strategiplaner, der fortæller, hvor vil vi hen med vores forening, skal lederne være gode til at dele det med medlemmerne, så alle går i samme retning og har en fælles forståelse for, hvor vi er på vej hen,” Torben Stenstrup.

Samvær og arbejdsfællesskab

Hjælpere, trænere, instruktører og udvalgsmedlemmer skal kunne se, hvordan de kan bidrage og forstå at deres bidrag skaber muligheder for dem selv - eller hvis de er forældre - for deres barn. Nye, som står på tærsklen til at give en hånd med, skal også kunne se det.

”Det er ikke altid åbenlyst for dem, der står udenfor, hvordan tingene hænger sammen. Fællesskab handler om samvær og arbejdsfællesskab. Når jeg taler om arbejdsfællesskab, er det der, hvor man bliver frivillig – og påtager sig et ansvar for at drive og udvikle sin forening,” siger Torben Stenstrup.

Den attraktive forening

I håndbogen Den attraktive forening øser Torben Stenstrup af sin viden og erfaring om ledelse af frivillige og udvikling af foreninger. 

Dyk ned i håndbogens afsnit om Identitet og mening side 94-101

Selv om der også i en forening båret af frivillige er tale om et arbejdsfællesskab, skal det være sjovt at være med, understreger Torben Stenstrup.

”At være frivillig skal være en sjov opgave, så der er også en social dimension i det. De ledere, der har ansvar for en arbejdsopgave skal være velforberedte, så man kender opgaven, man får noget godt at spise, kaffe og kage osv. Så når man engagerer sig i det tværgående fællesskab, der rækker lidt ud over kerneaktiviteten, skal det være et interessant og spændende fællesskab. Så den gode energi, der ligger i at deltage, får lov til at vokse videre.”

Bestyrelsen skal lede arbejdet

”Det har stor betydning,  at vi ledelsesmæssigt i det frivillige arbejde er gode til at lede – en usynlig hånd og en opmærksomhed på at tandhjulene snurrer, og at man lytter til de pointer, der kommer frem,” siger Torben Stenstrup.