Sådan skal børneattester håndteres

Foreningen har pligt til at indhente børneattester ved nyansættelser af instruktører og andre med lederansvar over for børn og unge under 15 år.

DGI Anbefaler:

  • At positive børneattester sendes til DGI’s landskontor og ikke foreningen selv.
  • At tjekke alle trænere, instruktører og holdledere med ansvar for børn og unge under 15 år - uanset hvornår de er ansat.
  • At det kun er få personer i foreningen, der reelt ser oplysningerne på børneattesterne. Det kan være formanden, kassereren eller de, der ansætter trænere og instruktører.

I skal indhente børneattester på:

  • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer, som er 15 år og derover, og som står over for at skulle ansættes i idrætsforeningen, og som er tiltænkt en fast funktion, hvor han/hun skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis.
  • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år og derover, og som ved ansættelsen ikke var tiltænkt et længerevarende arbejde med børn under 15 år, men som i tre måneder eller mere har arbejdet med børn under 15 år. Disse personer er altså ikke tjekket ved nyansættelsen, men skal tjekkes, når de har arbejdet med børn i tre måneder.

Har en person, der er underlagt reglerne om børneattester, været væk fra klubben i eksempelvis et år, opfattes det som en genansættelse, og foreningen skal på ny indhente en børneattest. Opstår der tvivl, så tjek hellere en gang for meget end en gang for lidt.

I skal ikke indhente børneattester på:

  • Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe
  • Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne
  • Foreningens formand og bestyrelse – med mindre de samtidig er trænere, instruktører eller holdledere for børn i foreningen
  • Trænere, instruktører og holdledere, som kun har med voksne at gøre.
  • Træneren/instruktøren/holdlederen, som er tjekket ved sin ansættelse, skal ikke tjekkes igen, hvis han/hun får andre opgaver i foreningen som f.eks. et nyt hold efter en sæson.

Regler for opbevaring af attesterne

Den eller dem, der udpeges som ansvarlig for at indhente og beskytte oplysningerne i børneattesterne skal vide, at de har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også, efter at disse personer er udtrådt af f.eks. foreningens bestyrelse. Det kan straffes, hvis man uberettiget videregiver oplysninger fra registret.

CPR numre må gerne sendes med email

Når du indhenter børneattester skal du bruge CPR numre på de personer du indhenter testen på. Datatilsynet stiller ikke krav om at CPR numre skal sendes via sikker eller krypteret email. Men hvis den frivillige ikke ønsker at sende nummeret via email kan du eventuelt få de per telefon eller snail-mail. 

Hvordan behandles blanke (negative) børneattester?

Når foreningen modtager tilbagemelding fra kriminalregisteret, om at attesten er blank, betyder det, at personen ikke har en eller flere domme for sædelighedsforbrydelser mod børn. Den blanke børneattest skal håndteres fortroligt.

Foreningen bør destruere den blanke attest efter modtagelsen, med mindre foreningen har særlige regler eller procedurer, som kræver opbevaring af attesten. Børneattesten skal så i givet fald opbevares forsvarligt, så uvedkommende ikke har adgang til den.

Foreningen bør i førstkommende bestyrelsesreferat konstatere, at klubbens nye trænere/instruktører/holdledere er blevet tjekket i kriminalregisteret, og at der ikke var nogen belastende oplysninger.

Videregivelse af trænerens navn og adresse samt oplysning om, at børneattesten var blank, kan normalt ske uden samtykke fra den involverede. Cpr-nummer og selve blanketten må ikke videregives!

Hvordan behandler I positive børneattester?

En positiv børneattest betyder, at den involverede person har en eller flere domme for sædelighedsforbrydelser mod børn.

DGI anbefaler, at I på arbejdsgiverblanketten har gjort Det Centrale Kriminalregister opmærksom på, at positive børneattester skal sendes til Landskontoret som har ansat en særlig rådgiver, der håndterer attesten på vegne af foreningen.

Hvis det er foreningen, der modtager den positive børneattest, bør foreningen kontakte DGI's landskontor med det samme. Foreningen må gerne videregive den positive børneattest til sin hovedorganisation.

En positiv børneattest omfatter oplysninger om seksuelle og strafbare forhold. Der er derfor tale om følsomme personoplysninger. Foreningen skal udpege en person, der har ansvaret for beskyttelse af personoplysninger i børneattesten.

Man kan videregive oplysningerne fra børneattesten til bestyrelsesmedlemmerne i foreningen, hvis ansættelses- eller afskedigelsesproceduren i en forening nødvendiggør, at bestyrelsen har brug for oplysningerne for at kunne behandle sagen.

Personoplysninger i børneattesten må ikke videregives til andre end bestyrelsen og de særlige rådgivere på landskontoret, med mindre der gives et samtykke fra den person, som oplysningerne vedrører.

Børneattesten bør som hovedregel overdrages til DGI. Hvis foreningen ikke vil gøre brug af landskontorets tilbud om at overtage attesten og opbevaringen af denne, bør attesten destrueres snarest efter modtagelsen.