Overblik: Krav og tips til årsregnskab i forening

Kassererens mareridt eller blot en naturlig status på året i foreningen? Årsregnskabet kan håndteres på mange måder. Få styr på regler for regnskab og årsregnskab her.

Alle foreninger er skattepligtige og har pligt til at lave et årsregnskab, hvis de

 • fungerer som nærings- eller forretningsvirksomhed.
 • udlejer ejendomme og udbyder salg, service eller produktion.

Foreninger kan blive fritaget for skat og årsregnskaber – men ikke regnskaber - hvis de er almennyttige. Flertallet af foreninger under DGI er almennyttige foreninger.

Betaler din forening løn til instruktører, trænere og personale i cafeteriaet? Så skal I trække A-skat og bidrag som andre arbejdsgivere og indberette til SKAT.

Tip: Foreningen skal registreres hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk, hvis den

 • er skattepligtig.
 • får tilskud fra offentlige myndigheder. 

Sker der ændringer eller stopper foreningen, skal det også registreres.

Krav til årsregnskab

Foreninger, som har erhvervsmæssige indtægter, skal opstille deres årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Det betyder, at

 • indtægter og udgifter skal henføres til det år, de vedrører.
 • foreningens formue (aktiver og passiver) opgøres ved regnskabsårets begyndelse og afslutning.
 • værdiansættelsen af formuen foretages pålideligt.
 • årsregnskabets opstillingsform er uændret fra sidste år - medmindre andet er oplyst.

Endelig skal foreningens regnskabs- og bogføringsmateriale opbevares på betryggende vis - som hovedregel i fem år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Det gode årsregnskab

Ifølge årsregnskabsloven skal regnskabsmateriale registreres løbende. Gemmes registreringen til senere, mister du også let overblikket over de økonomiske dispositioner.

Sørg derfor for

 • løbende at registrere indtægter og udgifter.
 • at lade kassereren fremlægge en økonomisk oversigt på bare 10 min. på hvert bestyrelsesmøde.
 • at bestyrelsen bliver orienteret om begivenheder, der får regnskabet til at skride i forhold til budgettet.

Krav til et retvisende billede af foreningens økonomi

Ud over de enkelte posteringer er det vigtigt at overveje, hvilke tiltag der skal til for, at regnskabet giver et retvisende billede af årets resultat samt den økonomiske stilling på statustidspunktet.

I driftsregnskabet drejer det sig om periodisering af indtægter og udgifter:

 • Er der kommet udgifter i det nye år, som vedrører det gamle og omvendt?
 • Hvor stor en portion af kontingentindtægterne vedrører det gamle og nye år?

I statusposterne er det vigtigt, at så meget som muligt afstemmes med eksterne bilag:

 • Stemmer bankbeholdningen med kontoudtog fra banken?
 • Er kassebeholdningen fysisk til stede?
 • Hvad med lån til byggeri og større investeringer?
 • Er beløbet på tilgodehavende kontingent korrekt? Forventes alle pengene at indgå i foreningens
  økonomi?

Har foreningen gjort sig disse overvejelser og forholdt sig derefter, kan I med god samvittighed sige, at årsregnskabet giver et retvisende billede.

Hvilke krav stiller kommunen?

De fleste foreninger modtager tilskud fra kommunen efter folkeoplysningslovens §29-32. Disse paragraffer fortæller, at foreningen skal aflægge regnskab for de kommunale tilskud, og at regnskabet skal dokumentere, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med loven.

Foreningen skal sørge for, at der er genkendelighed mellem foreningens eget regnskab og det materiale, der sendes til kommunen. I praksis indsender foreningerne da også deres almindelige årsregnskab.

Et særligt tilskudsregnskab behøver ikke nødvendigvis at have samme regnskabsår som foreningens eget regnskab. 

Hvornår skal årsregnskab og regnskab fremlægges?

Kasseren bør forelægge bestyrelsen årsregnskabet i god tid inden generalforsamlingen. Bestyrelsen skal ikke godkende regnskabet, men kende resultatet. Det er kassererens ansvar, at udarbejde regnskabet, sørge for at det er revideret af de folkevalgte revisorer inden generalforsamlingen.

På generalforsamlingen bliver resultat og status for medlemmer gennemgået. Det  er typisk kassereren, der står for det, men det sker på bestyrelsens vegne og det er bestyrelsen, der har ansvaret for at det aflægges. Hvis der er store afvigelser - i forhold til et budget eller tidligere regnskaber - bør disse forklares. Herefter er det generalforsamlingen, der godkender årsregnskabet.