Brug DGI Midtjylland til at fastholde og få flere medlemmer

DGI Midtjylland arbejder med "Ambition 2025" - en række kvalitative og kvantitative mål, som skal få mange flere danskere til at bevæge sig.

Kære foreningsledere i DGI Midtjylland

Godt nytår til jer alle og tak for samarbejdet i 2020 og den ukuelighed I har vist i hver jeres forening. I har vist stort samfundssind ved at følge myndighedernes retningslinjer og anbefalinger – og samtidig vist gejst, ved at holde alle de mulige idrætsaktiviteter i gang.

Ambition 2025

DGI Midtjyllands bestyrelse, ledelse og medarbejdere har brugt det seneste halve års tid på at arbejde med ”Ambition 2025”. Det er første gang DGI Midtjyllands formulerer en selvstændig ambition, som naturligvis bygger ovenpå DGI´s fælles strategiske grundlag. Det kan måske virke absurd at arbejde med en ambition på foreningslivets vegne i en periode, hvor det kun i begrænset omfang har været muligt at gennemføre normale foreningsaktiviteter. Vi er glade for at vi har gjort det, og så må vi se, hvornår vi for alvor kan starte processen og udfolde ambitionerne sammen med jer som medlemsforeninger i DGI Midtjylland. Det giver selvfølgelig kun mening, hvis det sker i samspil med jer og hvis det understøtter og styrker jeres daglige arbejde i foreningerne.

Vi har i ambitionen fastsat en række kvalitative og kvantitative mål. Sidstnævnte gælder også på det økonomiske område, hvor vi med den størrelse vi har som organisation og dertilhørende forpligtelser, vurderer at vi skal have en lidt større økonomisk stødpude end hidtil. Vi har også lært af Coronaen indadtil i DGI Midtjylland.

Bevæg dig for Livet

Med ”Bevæg dig for Livet” står DGI i en anden situation end vi har gjort tidligere. Vi skal, i samarbejde med jer, få mange flere danskere til at bevæge sig. Hvis det skal lykkes, så skal vi både se mod nye målgrupper og motivere flere i kendte målgrupper. Vi kender ikke præcist Coronaens indvirkning på danskernes idrætsaktivitet, men der er klare tendenser. En større del af befolkningen har været mindre idrætsaktive, mens andre som ikke tidligere har været idrætsaktive er blevet det. Når vi kommer på den anden side af Coronaen, så bliver det interessant at se, om vi kan få alle tilbage i folden igen, samtidig med at vi kan holde de nye som er kommet til under Coronaen i gang. Nogle af jer er måske ikke så motiveret for at optage flere medlemmer, mens andre er meget optaget af det. Som vi ser det i DGI, så er det vigtigt at I lægger en strategi for jeres forening. Hvordan ser I f.eks. på antallet af medlemmer og fordelingen af børn, unge, voksne og seniorer? Hvordan ser fremtiden ud i forhold til antallet af medlemmer i jeres forening? Hvordan kan I positivt påvirke antallet af medlemmer i jeres forening? Vi står klar med alt hvad vi har i DGI, når I skal lægge strategien og når den skal udføres i praksis.

Vi ønsker hermed alle foreningsledere et godt og forhåbentligt bedre år for foreningslivet i 2021.

Nedenfor kan I læse DGI Midtjyllands ambition 2025, hvor vi har formuleret såvel kvalitative som kvantitative mål. Vi modtager gerne jeres kommentarer til vores nye ambition. I kan skrive til:

Lars Engeborg, formand – lars@envfl.com

Ole Toft Sørensen, direktør – ots@dgi.dk

DGI Midtjyllands ”AMBITION 2025”

DGI Midtjylland samarbejder med alle, om at få flest mulige midtjyder til at bevæge sig og gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. 

DGI Midtjylland sætter en samfundsmæssig dagsorden, etablerer netværk og partnerskaber og skaber værdi, for at styrke idræts- og foreningslivet til glæde for alle medborgere i Midtjylland

DG Midtjylland sætter den idrætspolitiske dagsorden om idrætsforeningernes vilkår, rammer og muligheder

DGI Midtjylland agerer foreningsrettet med den enkelte forenings behov og potentialer i centrum. Vi prioriterer netværk med alle medlemsforeninger, som en attraktiv lokal samarbejdspartner om udvikling af sundheds- og fællesskabsfremmende aktiviteter og foreningsliv

DGI Midtjylland tager initiativ til og deltager i partnerskaber med foreninger, kommuner, virksomheder, fonde og andre organisationer, som interesserer sig for at få flere borgere til at bevæge sig.

DGI Midtjylland skaber værdi ved at bringe relevant viden og kompetencer i spil DGI Midtjylland bringer bæredygtighed og FN´s Verdensmål ind i Midtjydernes og idrætsforeningernes dagligdag både på mikro- og på makroniveau

DGI Midtjyllands ønsker med ”Ambition 2025” at udleve DGI´s vision og formål lokalt

Vi arbejder målrettet frem mod:

  • at medlemstallet i vore medlemsforeninger øges fra 134.000 i 2020 til 165.000 i 2025. Der sættes årligt en ambition for antallet af nye medlemsforeninger, og for hvor meget det samlede medlemstal i vores medlemsforeninger skal øges
  • at DGI Midtjyllands relation til medlemsforeningerne forbedres. Der sættes årligt en ambition for, hvor meget relationsstyrken skal forbedres
  • at så mange medlemsforeninger som muligt bringes sammen i foreningsnetværk, hvor de som minimum deltager i ét årligt netværksmøde. DGI Midtjylland sætter årligt en ambition for, hvor mange nye foreningsnetværk der skal sættes i gang og hvor mange nye foreninger der skal være med
  • at alle væsentlige beslutninger baseres på indsamlede data og nøgletal. Vi laver årligt en større foreningsundersøgelse og andre tilfredshedsmålinger. DGI Midtjyllands bestyrelse sætter retning for organisationen og strategiske beslutninger træffes på baggrund af indsamlet data
  • at vi med afsæt i uudnyttede potentialer øger vores omsætning med gennemsnitlig 5 % pr. år frem mod 2025 og etablerer en samlet egenkapital på minimum 2 millioner kr. inden udgangen af 2025

Data og nøgletal

DGI Midtjylland havde pr. 31. december 2019 532 medlemsforeninger med 134.000 medlemmer. Det samlede CFR-registrerede medlemstal i DGI Midtjyllands område var pr. 31. december 2019 184.000 i 822 foreninger.

DGI Midtjylland havde pr. 31. december 2019 en egenkapital på 873.000 kr.

Læs om DGI´s strategiske grundlag her