Kampen om Nørrebroparken

Som følge af den voldsomme debat om ny fodboldbane i Nørrebroparken har Nørrebro United formuleret en række konkrete løsningsforslag til medlemmerne af Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Baggrund: Flertal i Borgerrepræsentationen stemte i februar for anlæggelse af kunstgræsbanen. Politikernes beslutning er efterfølgende blevet underkendt via en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet på baggrund af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening. Læs mere her.

Nørrebro United har derfor sendt brev til medlemmerne af Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune med en række konkrete løsningsforslag, som DGI Storkøbenhavn har fået lov til at bringe her:  

Hej KFU

Nørrebro United har udarbejdet følgende liste til jer. Listen skal ses som et oplæg til debat, om, hvordan vi løser den kapacitetsudfordring som Nørrebro United står med.

Vi glæder os til at tale videre med jer

Løsningsforslag til kapacitetsproblemet på Nørrebro:

 1. Lersø Park Allé
  Vi har hørt at Områdefornyelsen lukker dele af Lersø Park Alle som led i deres arbejde. Kunne man forestille sig, at der i den forbindelse kunne anlægges en bane?
 2. Universitetsparken
  Der ligger allerede en bane i Universitetsparken. Vi er usikre på, hvilke regler der er for fordeling af den, og hvor ejerforholdet helt præcis ligger. Er der mulighed for at omlægge den til kunstgræs?
 3. Vingelodden
  Vingelodden har været nævnt af flere omgange. Vi ved at kvadratmeterne er der, men ejerforholdet er jo nok en udfordring. Vi har dog et par idéer.
 4. Mimersparken
  Der er jo gang i anlæggelsen af en tunnel, men kan man tænke i at anlægge en ottemandsbane i Mimersparken efter byggeriet? I debatter har andre nørrebroere også nævnt den ende der ligger ved Bispebjerg station som en mulighed.
 5. Hans Tavsens Park
  Hvad er status på fornyelsen af parken? Kan det tænkes som en mulighed?
 6. Tagfodbold
  Er der mulighed for, at man i den fremtidige byfornyelse for alvor undersøger muligheder for at anlægge baner i højden?

Desuden ser vi pt. på mulighed for at øge kapaciteten i de tidlige eftermiddagstimer. Denne løsning kan dog ikke stå alene, da banepladsen stadig mangler til afvikling af turneringer i weekenden. Det er også uden for almindelig foreningstid, hvorfor aktiviteterne ikke kan afholdes frivilligt, så der skal findes midler til det.

I øvrigt:

 • Hvad gør vi med lyset i Nørrebroparken?
 • Hvad gør vi med græstæppet? Det er slidt op, og bør skiftes.
 • Hvordan skaber vi bedre og biodiverse anlæg, der kan opfylde forskellige behov for både natur og mennesker i samspil med lokalområdet?

Vi håber på et snarligt møde

Bedste hilsner

Niels Bugge, Nørrebro United

Debatindlæg fra Nørrebro United

Nørrebro United har godkendt, at DGI Storkøbenhavn deler debatindlægget i sin fulde længde. 

Kampen om Nørrebroparken

Siden 2019 har Nørrebro ventet på en ny boldbane. Efter en overvældende enig Borgerrepræsentation besluttede at placere en ny facilitet i Nørrebroparken, har en kamp udspillet sig uden for fodboldbanen. En uhensigtsmæssig kamp, der har splittet lokalsamfundet i to lejre – dem, der synes foreningsliv for børn og unge er vigtigst, og dem, der synes at rekreation i en af bydelens parker er vigtigst. Fronterne er blevet trukket yderligere op af rygter og fejlagtige antagelser om hinandens dagsordner. Dialogen har været mangelfuld og konflikten stået i fuld flor på gaden, på nettet og i de politiske lag. Det har skabt spændinger og splittelse. 

Nørrebro United er og har altid været drevet af ønsket om at tilbyde foreningsaktiviteter, der kan samle børn og unge på Nørrebro og var derfor glade for Borgerrepræsentationens beslutning om at øge kapaciteten til det frivillige foreningsmiljø på Nørrebro. En beslutning vi nu er utrolig kede af ikke realiseres. 

Det handler om bydelens unge og udsatte

Status i Nørrebro United er lige nu, at der står 790 børn og unge på venteliste til at starte til fodbold. Alle træningstider på Nørrebros to fodboldbaner er fuldt booket, og der er på nuværende tidspunkt ingen muligheder for at imødekomme de 790 børn og unges ønske om at starte til fodbold. På Nørrebro bor vi ca. 27.000 per fodboldbane, mens gennemsnitstallet i København er omkring 2.500. Vi ved, at jo tidligere børn starter til foreningsfodbold, jo mindre er chancen for at havne i social udsathed, og desto større er chancen for at få et aktivt og engageret voksenliv. Beslutningen i klagenævnet betyder, at Nørrebro United kan invitere færre børn ind i foreningslivet. 

Som forening har vi altid arbejdet med begrænsede muligheder, og tænkt ud af boksen. Det vil vi fortsat gøre for at løse kapacitetsudfordringen, og det har aldrig været et krav fra Nørrebro United, at den nye bane skulle ligge i Nørrebroparken. I den aktuelle situation har vi rettet henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune og Nørrebro Lokaludvalg med forslag om mulige tiltag og en række nye placeringer. 

Selvom vi allerede arbejder sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen og den almene boligsektor om at oprette flere små baggårdsbaner primært i bydelens udsatte områder til de mindste børn, må vi konstatere, at vi mangler kapacitet til at kunne fastholde dem i foreningslivet i takt med, at de bliver ældre. Større børn kræver mere plads. 

Det betyder også, at vi i mindre grad vil kunne fortsætte vores opsøgende indsats i de udsatte boligområder. F.eks. kan vi se i vores medlemskartotek, at vi pt. kun har fire medlemmer fra AKB Titanparken. Udsigten til at ændre på den statistik, ser væsentligt forringet ud efter klagenævnets afgørelse. Vi er derfor bekymrede for den øgede sociale skævvridning, som konkurrence om vores få faciliteter medfører. Vi ved, at vores tilstedeværelse i udsatte boligområder øger den lokale medlemstilvækst, men hvis vi ikke har mulighed for at tilbyde aldersrelaterede træningsforhold, vil vi starte hold op, som vi må lukke, når børnene bliver 10–12 år. Vi kommer ikke uden om det tvingende nødvendige: En ny stor fodboldbane på Nørrebro. 

Respekt for ikke-fodboldspillere, dyr, insekter og planter

Det vi i Nørrebro United ønsker er at skabe en ny facilitet på Nørrebro, der er skabt i samarbejde med lokalområdet. Så den kan indfri de mange behov, vi som nørrebroere har, samtidig med at vi tager biodiversitets- og klimaproblematik alvorligt. Sådan en facilitet, som vi kalder boldspilstorvet, har vi over 2 år udviklet i samarbejde med beboere og fodboldskeptiske lokale netværk i AKB Lundtoftegade. 

Gennem dialog og gensidig respekt er vokset en ny type fælles sted, hvor foreningsfodbold for børn kombineret med grønne og rekreative faciliteter er tænkt sammen, så boldspil, afslapning og biodiversitet ikke er modsætninger. 

Spændingerne var dengang de samme, som dem vi oplever i dag mellem beboere til Nørrebroparken og børnefodboldfolket, men resultatet endte med at blive anderledes samlende, handlekraftigt og fælles. Denne proces og metode ønsker vi at bringe i spil i skabelsen af en ny facilitet. For Nørrebro United vil ikke drive rovdrift på Nørrebros arealer, men ønsker i tråd med Nørrebroparkens tilblivelse at hvile på lokalt drevne demokratiske beboerfællesskaber. 

Vi har få kollektive m2 til rådighed, og de arealer, der er tilbage, skal udnyttes klogt. Men det må også gerne gå lidt stærkt. De ca. 800 børn og unge på venteliste vil vi gerne kunne rumme i vores foreningsfællesskab hurtigst muligt. Vi håber derfor på, at vi i samarbejde med Københavns Kommune, Nørrebro Lokaludvalg, Dansk Naturfredningsforening, store jordbesiddere og lokale interessegruppe som Miljøpunkt Nørrebro kan arbejde på en ny facilitet, der bliver den mest inkluderende og biodiverse, der er set. Vi håber på en demokratiske og inkluderende proces, der først og fremmest har os, der bor her i centrum. Et spørgsmål om solidarisk at udvikle plads til dem, der ellers ikke får plads, også naturen, og om at lægge ansvar og kompetence ud i lokale fællesskaber. Det ansvar tager vi gerne på os.

Denne strategi, som vi håber på kommunal støtte til, skaber sammenhænge på tværs af aktører, som ellers ser sig som adskilte, og opdyrker et skæbnefællesskab på tværs af divergerende værdier og behov. Det håber vi vil skabe løsninger og sameksistens og ikke yderligere polarisering i os og dem.