Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i DGI Storkøbenhavn 2020. Deltag og gør din stemme gældende.

Efter udmeldingen om, at større fysiske forsamlinger med siddende deltagere er blevet tilladt, har bestyrelsen i DGI Storkøbenhavn besluttet at gennemføre den ordinære generalforsamling mandag d. 15. juni med mødestart kl. 17.00.

Alle interesserede opfordres til at møde op fysisk. Den tidligere annoncerede "Skype-deltagelse" vil ikke være mulig.

Derfor indkaldes hermed til:

Ordinær generalforsamling i 2020 i DGI Storkøbenhavn

Tid: mandag, den 15. juni, 2020 kl. 17.00 – ca. 19.00.
Sted: DGI Byens Konferencecenter (Se skiltning og følg anvisningerne ved ankomst)
Tietgensgade 65, 1704 København V

Retningslinjer for gennemførelse

Fra den 8. juni gælder helt nye regler for afholdelse af foreningers generalforsamlinger. Den såkaldte ”Forsamlingsbekendtgørelse” er nemlig blevet ændret, så møder hvor deltagerne ”…i det væsentlige sidder ned”, som for eksempel generalforsamlinger, må gerne afholdes - også selvom der er flere end 50 til stede. Dog må der indtil videre maksimalt være 500 – men det er nok de færreste generalforsamlinger, der kan mønstre et så stort et deltagerantal.

Ved afholdelse af generalforsamlinger skal både bekendtgørelsens regler og de sektorretningslinjer, som Kulturministeriet har fastsat, overholdes. Det indebærer særligt: 

  • Deltagerne skal sidde ned med mindst 1 meters afstand mellem hver person
  • Der skal være 2 meter mellem talerstol (eller andet sted, hvor der tales fra) og deltagerne
  • Der skal være mindst 2 kvadratmeter gulvareal pr. deltager. 

De sædvanlige retningslinjer for hygiejne og adfærd skal også efterleves, for eksempel hosteetikette, håndhygiejne, adgang til håndsprit, opsættelse af informationsplakater med videre.

Tilmelding

Tilmelding kan ske frem til d. 14. juni kl. 23.30

Tilmelding skal ske via dette link: 
Tilmelding til ordinær generalforsamling DGI Storkøbenhavn 2020

Dagsorden

Bestyrelsen ønsker at gennemføre generalforsamlingen i så effektivt som muligt. 

Det betyder bl.a., at vi udsætter temadrøftelser og kåringer af ”årets forening” og ”årets foreningsildsjæl” til en senere og mere festlig lejlighed – sandsynligvis i sensommeren 2020. Det vil vi glæde os til. 

Derfor holder dagsordenen sig til de vedtægtsbestemte punkter - og ser således ud:

Kl. 16.45 – 17.00: Registrering af evt. fysisk fremmødte medlemsforeninger samt øvrige stemmeberettigede.
Kl. 17.00
Velkomst.
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Pkt. 2. Dirigenten udpeger stemmetællere, der er fysisk til stede.
Kl. 17.10
Pkt. 3. Bestyrelsens skriftlige beretning (Beretning 2019) til godkendelse.
Kl. 17.30
Pkt. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport 2019) til godkendelse.
Kl. 17.45
Pkt. 5. Indkomne forslag. 
Der er ikke indkommet nogen forslag.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skulle være DGI Storkøbenhavn i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. senest mandag den 25. maj 2020 på mail storkoebenhavn@dgi.dk
Kl. 18.00
Pkt. 6. Fremlæggelse af budget (budget 2020) for det kommende år til orientering.
Kl. 18.15:
Pkt. 7. Fastsættelse af kontingent.
Kl. 18.20:
Pkt. 8 Valg af:
Formand (vælges i lige år): Peder Nedergaard (genopstiller)

  • Næstformand (skal vælges for ét år frem til 2021): Da nuværende næstformand, Michael Gatten, ønsker at udtræde af bestyrelsen, skal der vælges en næstformand for ét år. Pia Nisted, nuværende menigt bestyrelsesmedlem, ønsker at opstille som næstformand for DGI Storkøbenhavn.
  • Bestyrelsesmedlemmer, menige: Jon Mortola Hansen (Læs om Jon) og Line Krægpøth (Læs om Line) ønsker at opstille til bestyrelsen (begge nye kandidater). Jan Sørensen, nuværende bestyrelsesmedlem, ønsker at genopstille til bestyrelsen (genopstiller).
  • To suppleanter til bestyrelsen (vælges hvert år): Christian Bigom og Morten Skov Poulsen, begge nuværende bestyrelsesmedlemmer, ønsker begge at opstille som suppleanter til bestyrelsen.
  • To kritiske revisorer (vælges hvert år): Ole Sørensen og Niels Aage Vandelbjerg ønsker at opstille (begge genopstiller). 

Kl. 18.30:
Pkt. 9 Evt.

Dokumenter

Endelig dagsorden, regnskab og eventuelle indkomne forslag vil blive udsendt og lagt på DGI Storkøbenhavns hjemmeside (denne side) senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Den skriftlige beretning for 2019, som fremlægges til godkendelse på den kommende generalforsamling, udsendes senest en uge før generalforsamlingens afholdelse - og offentliggøres også på her på DGI Storkøbenhavns hjemmeside og facebookside.

Referatet for generalforsamlingen for 2019 finder du HER

Med venlig hilsen
DGI Storkøbenhavn
På bestyrelsens vegne
Peder Nedergaard
Formand

#UdviklingiForening