Fantastisk budgetforlig for idrætten på Frederiksberg

DGI Storkøbenhavn kvitterer for et flot budgetforlig for foreningsidrætten på Frederiksberg

Pressemeddelelse:

Fantastisk budgetforlig for idrætten på Frederiksberg

Den 6. september 2020 indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, SF, Alternativet og Liberal Alliance forlig om Frederiksberg Kommunes budget for 2021 og 2022.

Forligspartierne har vedtaget et toårigt budgetforlig, der rummer mange gode idrætsrelaterede tiltag og investeringer i de kommende år.

Formand for DGI Storkøbenhavn, Peder Nedergaard, udtaler i den forbindelse:

”Der er en rigtig flot budgetforlig for idrætten på Frederiksberg Kommune. Der er fundet finansiering til både nødvendige renoveringer af idrætsfaciliteter, nye store faciliteter og til aktiviteter for udsatte børn og ældre. F.eks. fritidspas målrettet udsatte børn, unge samt flygtninge og der er også fundet midler til en fortsættelse af ”Spring for livet”, som sigter på at få flere ældre borgere til at bevæge sig.”

Peder Nedergaard udtaler videre:

”Det er også glædeligt at Frederiksberg Kommune har fokus på etablering af flere løbestier og udvikling af byrum, så Frederiksberg-borgerne får bedre mulighed for at dyrke motion i dagligdagen. Det viser at politikerne er helt bevidste om, at idræt og fysisk aktivitet ikke kun omhandler traditionelle facilitetsbyggerier.

Peder Nedergaard afslutter med flg. kommentar:

”Fra DGI Storkøbenhavns side kommer vi til at have fokus på aktivitets- og foreningsudvikling i de kommende år, som er det sidste i vores ambitiøse visionssamarbejde omkring Bevæg Dig For Livet-samarbejdet med kommunen. I dette lys er budgetaftalen en god forudsætning for at arbejde videre med målsætningerne om at få flere idrætsaktive borgere og flere foreningsmedlemmer på Frederiksberg. Vi glæder os til at bidrage til at udvikle idrætten lokalt på Frederiksberg – både til glæde for borgerne og foreningerne.”

 

For yderligere kommentarer, kontakt:

Peder Nedergaard, Formand for DGI Storkøbenhavn, tlf.: 4255 7550

For tekniske kommentarer til budgettet kontakt:

Kasper Lund Kirkegaard, idrætspolitisk konsulent, tlf.: 2974 4982

Bilag med oversigt over idrætsrelaterede tiltag i budgetforlig for Frederiksberg Kommune 2021-2022

Kilde: Budgetaftalen: https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2020-09/Budgetaftale20212022final_0.pdf

 

Markant løft af kommunale bygninger og idrætsanlæg

 • Partierne er enige om, at der skal ske et markant løft i vedligeholdelsestanden af kommunens ejendomme, dvs. skoler, de kommunale beboelsesejendomme, idrætsanlæg, dagtilbud med flere. Derfor vil partierne mere end fordoble budgettet til kommunens vedligeholdelse af ejendomme og idrætsanlæg, således at det udgør 315,4 mio. kr. over de næste 5 år mod hidtil forudsat 144 mio. kr.
 • Som det fremgår ovenfor igangsættes en samlet renovering af de tre skoler Ny Hollænder Vej (igangsat), Lindevangsskolen og Søndermarkskolen for i alt 135,1 mio. kr. Ligesom der afsættes midler til genhusning. Samtidig afsættes 5 mio. kr. til opgradering og vedligeholdelse af skolegymnastiksalene på Søndermarkskolen og Skolen ved Søerne, og yderligere 1 mio. kr. til opgradering og vedligehold af andre gymnastiksale.
 • Vedligeholdelsen af de kommunale idrætsfaciliteter løftes også, idet der afsættes 26,4 mio. kr. til bl.a. en levetidsforlængelse af Hermeshallen, udskiftning af kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej og Frederiksberg Stadion samt renovering af klubhus og kunstgræsbane på Nandrupsvej.

 

Idrætshal på Rolighedsvej

 • Frederiksberg skal være en levende by med fokus på livskvalitet, sundhed og et aktivt hverdagsliv – for alle generationer og gennem hele livet. Dette er også i tråd med visionen ”Bevæg dig for livet”, med dens målsætninger om flere idrætsaktive borgere og flere foreningsmedlemmer på Frederiksberg.
 • Omfanget og kvaliteten af Frederiksbergs udendørs og indendørs faciliteter er af afgørende betydning, for at få flere borgere til at bevæge sig.
 • Partierne er enige om at tage et stort skridt i tilvejebringelsen af nye faciliteter og afsætte 120 mio. kr. til etablering af en ny idrætshal på 3.700 m2 som en del af en ny bycampus ved Rolighedsvej. I idrætshallen etableres også en facilitet til badminton som erstatning for den nuværende hal i området.

 

Idrætsfaciliteter

Facilitetsudvikling

 • Omfanget og kvaliteten af Frederiksbergs udendørs og indendørs faciliteter er af afgørende betydning for at få flere borgere til at bevæge sig i tråd med visionen om ”Bevæg dig for livet”.
 • Partierne er jf. ovenfor enige om at afsætte 120,0 mio. kr. til etablering af en ny stor idrætshal på Rolighedsvej – ligesom der også er fokus på vedligeholdelsen af de eksisterende idrætsfaciliteter, hvor der er afsat 26 mio. kr. til bl.a. en levetidsforlængelse af Hermeshallen, udskiftning af kunst-græsbaner på Jens Jessens Vej og Frederiksberg Stadion samt renovering af klubhus og kunst-græsbane på Nandrupsvej. Hvis det bliver muligt for FIU via fondsstøtte at etablere en ny samlet helhedsløsning og et nyt aktivitetshus ved Nandrupvej er partierne enige om, at de i budgetforliget afsatte midler til renovering af klubhus kan indgå heri.

Nordens Plads

 • Partierne er enige om, at undersøgelsen om muligheden for at etablere en ny stor idrætshal ved Nordens Plads fortsætter i sammenhæng med undersøgelserne af en eventuel ny specialskole-løsning og byudviklingen i området i øvrigt.

Køb af ekstra facilitetstid

 • For at udnytte de eksisterende faciliteter bedst muligt er partierne også enige om at afsætte 0,2 mio. kr. årligt i budgetperioden til udvidelse af åbningstiden i udvalgte faciliteter.

Skatefacilitet

 • Partierne er enige om, at afsætte 1,0 mio. kr. til etablering af en skateskål på Frederiksberg finansieret af de eksisterende puljer til åbne idrætsanlæg og legepladser.

Øvrige tiltag på fritidsområdet

Parasport Frederiksberg

 • Partierne er enige om en fortsættelse af det ekstraordinære tilskud til Parasport Frederiksberg til rekruttering af unge med handicap til idrætsforeninger. Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt i 2021 og 2022.

 

Fritidspas

 • Ligeledes er partierne enige om at forlænge fritidspasordningen målrettet udsatte børn og unge samt flygtninge endnu et år og har afsat 0,4 mio. kr. i 2022.

 

”Spring for livet”

 • ”Spring for livet” er et initiativ, som sigter på at få flere ældre borgere til at bevæge sig og kulminerer med en eller flere events i det tidlige forår. Partierne er enige om at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til en fortsættelse af initiativet i 2021 og 2022.

 

Folkeoplysning – aktivitetstilskud

 • Partierne er også enige om, at fortsætte aktivitetstilskuddet for ældre borgere, som kan understøtte deltagelsen i foreningslivet. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022. Effektviseringsforslaget om aktivitetstilskud i henhold til folkeoplysningsloven udgår.

 

Løbesti

 • Løb er en nem og fleksibel motionsform. Partierne er derfor enige om et etablere en eller flere løberuter på Frederiksberg, som kan anspore til løb i hele byen. Ruterne kan understøttes af bl.a. vandposter og slå vejen forbi de små åbne motionspladser og øvrige idrætsfaciliteter på Frederiksberg.