Nordhavnsparken med et forældreperspektiv

Børnefamilier i København har store forventninger til kommende park i Nordhavn

På denne grund i Nordhavn skal der om få år laves en ny stor park til hovedstaden. Vi har spurgt de københavnske forældre, hvilken type park de ønsker.

Pressemeddelelse udsendt pr. 2. oktober 2021 fra DGI Storkøbenhavn

DGI Storkøbenhavn har gennemført en undersøgelse blandt en stor gruppe lokalt bosatte forældre i Københavns Kommune, om deres syn på og ønsker til den kommende park i Nordhavn.

Peder Nedergaard, der er bestyrelsesformand i DGI Storkøbenhavn, siger i den forbindelse: ”Vi oplever, at det i høj grad er veletablerede interesseorganisationer som eksempelvis os selv, der blander sig i debatten vedrørende den kommende park. Vi risikerer derved at overse almindelige børnefamiliers holdninger og ønsker til den kommende Nordhavnspark. Det er derfor vores håb, at forældrenes svar indgår som et væsentligt bidrag i den formelle inddragelsesproces, således at det ikke kun er interesseorganisationer, der præger debatten.”

Undersøgelsen skal ses i tæt sammenhæng med den igangværende interessent- og borgerinddragelsesproces, som rådgivningsvirksomheden BARK er sat i spidsen for at gennemføre. Formålet med inddragelsesprocessen er at finde idéer til at forvandle de nuværende bunker af jord til en fremtidig park, der både kan invitere borgere til at dyrke idræt, understøtte et aktivt friluftsliv, samt rumme naturoplevelser.

DGI Storkøbenhavn har spurgt københavnske forældre om deres syn på parkens kommende indretning ift. hvilket ”hovedprincip”, der skal gælde for den kommende park. Spørgsmålet, som forældrene har svaret på, lyder således:

”Politikerne i Københavns Kommune har besluttet af etablere en ny park i Nordhavn, hvor der på sigt skal bo op mod 40.000 mennesker. Hvis du skulle bo i Nordhavn med dit barn/dine børn, hvilket ”hovedprincip” ville du, som lokalt bosiddende, ønske at den kommende park skulle planlægges efter?”

Nordhavnspark-graf.jpg

Undersøgelsens resultat peger på, at københavnske forældre i høj grad ønsker, at den kommende Nordhavnspark understøtter et idræts- og foreningsliv. Ifølge DGI Storkøbenhavn er netop børnefamiliernes holdninger til parkens fremtidige indretning afgørende, da parken på sigt bliver Nordhavns ”lokale park” for de op mod 40.000 borgere, som skal bo i den nye bydel.

Efter DGI Storkøbenhavns mening bør den kommende parks indretning, faciliteter og funktioner derfor også tage højde for børnefamiliernes ønsker og behov, da det i høj grad vil være de lokalt bosatte børnefamilier, som bliver aktive brugere af parkens faciliteter i fremtiden.

For yderligere kommentarer, kontakt

For politiske kommentarer, kontakt: Peder Nedergaard, bestyrelsesformand for DGI Storkøbenhavn. Tlf. 4255 7550.

For kommentarer vedr. undersøgelsens metode eller baggrund, kontakt: Kasper Lund Kirkegaard, Team politik og analyse. Tlf. 2974 4982.

 

Baggrund, metode og statistisk usikkerhed

Undersøgelsen har i alt 705 respondenter, der alle er voksne forældre og er bosiddende i Københavns Kommune og alle har ét eller flere hjemmeboende børn under 18 år.

De 705 respondenter betyder rent statistisk, at der med 99% sikkerhed kan siges, at de indsamlede resultater ligger +/-5% (konfidensinterval) inden for de ”sande” værdier (dvs. de værdier, som vi ville få, hvis vi havde spurgt samtlige forældre i Københavns Kommune).

Kønsfordelingen i stikprøven er 64% fædre og 36% mødre.

Undersøgelsen er gennemført fra juli – september 2021 via et SMS-baseret spørgeskema i tæt samarbejde med analysebureauet ”Opeepl” (https://www.opeepl.com).

Fakta om den kommende park samt den igangværende inddragelsesproces

- Der er udsendt en officiel invitation til at dukke op ude på arealet for den kommende park på søndag den 3. oktober 2021 kl. 11.45 – 15.00, hvor området helt ekstraordinært bliver åbnet for offentligheden. Se programmet for dagen her: https://www.kk.dk/sites/default/files/program_for_naturparkdag.pdf

- Den nye naturpark bliver 28 hektar – ca. halvt så stor som Fælledparken. Det er endnu for tidligt præcist at sige, hvornår københavnerne kan tage den nye park i brug.

- Der er afsat 2,5 mio. kr. i Københavns Kommunes budget for 2019 til planlægning af en ny naturpark i Nordhavn. By & Havn har afsat 1,2 mio. kr. til planlægning og gennemførsel af københavnerdialogen, hvor man hører borgernes ønsker til naturparken. Københavns Kommune finansierer for-analyser og en arkitektkonkurrence, som skal være med til at omsætte visionerne for parken til virkelighed.

- Finansiering til anlæg af parken ventes at indgå i forhandlingerne om Københavns Kommunes budget for 2024 og evt. også kommende budgetår. Kommunen undersøger også muligheden for fondsfinansiering.

- Der bor pt. ca. 3.000 indbyggere i Nordhavn på nuværende tidspunkt. På sigt er det planen, at Nordhavn skal rumme op til ca. 40.000 indbyggere og 30.000 arbejdspladser.

 

Links til mere information

Læs evt. mere på parkens hjemmeside: https://www.kk.dk/artikel/naturpark-nordhavn