Kastegård besluttet for 10 år siden – men obstrueret lige siden!

Af uransagelige årsager har embedsmænd i Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) i flere år misforstået deres opgave og forsøgt at flytte kastegården væk fra Fælledparken!?

Lad os nu få et permanent hegn omkring kastegården i Fælledparken. Foto: Michael Paldan - Østerbro Avis

På baggrund af ønsker fra brugere og foreninger besluttede Borgerrepræsentationen (BR) i 2008, at der skulle etableres en permanent kastefacilitet til diskos- og hammerkast i Fælledparken i umiddelbar tilknytning til selve Østerbro Stadion. Efter ansøgning gav Fredningsnævnet i 2009 de nødvendige dispensationer til anlæggelse af en permanent kastefacilitet i Fælledparken. Kastefacilitetens eksistens og placering i Fælledparken er afgørende for ungdoms- og elitetræningen for de lokale brugere og foreninger, samt for afholdelse af nationale og internationale atletikstævner på Østerbro Stadion.

Til Kastefaciliteten i Fælledparken har der stort set siden etableringen hørt et hegn, der, når portene er lukkede, markerer for alle brugere af Fælledparken, at der foregår ”kasteaktiviteter”, så ingen går ind på banen. På tilsvarende vis er der hegn omkring kunststofbanen, basketball-banen, trafik-legepladsen og andre steder af rekreativ betydning.  Den oprindelige dispensation fra Fredningsnævnet tilbage i 2009 indeholder da også mulighederne for at opsætte et hegn eller anden form for afspærring.

Her ultimo 2018 udløber den seneste midlertidige dispensation til hegnet omkring kastefaciliteten i Fælledparken. På trods af brugernes og foreningernes gentagne protester, er vi via en høring til en afgørelse fra Fredningstilsynet blevet informeret om, at Teknik og Miljøforvaltningen (TMF) endnu en gang lægger til grund for en ansøgning om bevarelse af det eksisterende hegn, at Kastefacilitetens skal flyttes og derfor kun søger endnu en midlertidig dispensation til hegnet omkring kastefaciliteten, samt yderligere visse ændringer til skade for brugerne og foreningerne.

Brugernes og foreningernes ønske om en gang for alle at få styr på hegnsproblematikken via en ansøgning om en permanent hegnsløsning er - trods brugerne og foreningernes intensive kommunikation til TMF - blevet fuldstændigt ignoreret!

Det er desværre blot endnu et eksempel på, hvordan TMF uden juridisk eller politisk mandat gennem strategiske valg af juridiske løsninger på hegning af Kastefaciliteten, har søgt at modarbejde Kastefacilitetens bevarelse i Fælledparken. Dette er sket ved gentagne gange at forelægge beslutninger og ansøgninger for politikere eller Fredningsnævn uden at være loyal mod, at BR helt tilbage i 2008 traf beslutning om en permanent kastefacilitet i Fælledparken og uden påkrævet juridisk hensyntagen til, at brugerne og foreningerne med baggrund i Fredningsnævnets permanente dispensation i 2009, har en berettiget forventning om Kastefacilitetens bevarelse i Fælledparken.

Brugerne og foreninger vil ikke finde sig i endnu en gang at blive kørt over af en forvaltning, der både mangler mandat og juridiske baggrund for sine beslutninger. Vi har derfor afgivet et høringssvar (link), der fremstiller en lang række grove faktuelle og juridiske fejl i det seneste udkast til afgørelse og samtidig dokumenterer, hvordan denne fremgangsmåde har været kendetegnende for TMF i denne sag helt tilbage fra tiden lige efter beslutningen i BR i 2008. Fejlene fra tidligere indeholder bl.a. ukorrekte eller manglende oplysninger til såvel brugere og foreninger, samt ikke mindst til Københavns Kommunes politikere i Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Fredningsnævnet samt Borgerrepræsentationen.

Brugerne og foreningerne kræver at:

  • TMF respekterer beslutningen i Borgerrepræsentationen fra 2008 og derfor foretager juridisk sagsbehandling med den påkrævede hensynstaget til beskyttelse af brugernes interesser med baggrund i den efterfølgende permanente dispensation fra Fredningsnævnet i 2009.
  • Fredningstilsynet bliver bedt om at tage stilling til et permanent hegn omkring kastefaciliteten. Dette hegn kan enten være det eksisterende eller et hegn magen til dem, der findes omkring de øvrige idrætsfaciliteter i Fælledparken. Grundet til, at sidstnævnte løsning kan være den bedste er, at vi er sikre på, at denne løsning med baggrund i lighedsbetragtninger er juridisk acceptabel for fredningsmyndighederne.

Vi kan godt acceptere flere åbninger i det eksisterende eller et nyt hegn, men krav om træningstidspunkter, aflåsning og store fjernstyrede industriporte er helt ude af proportioner og uden juridisk holdbarhed. Ingen af de øvrige idrætsfaciliteter i Fælledparken mødes med tilsvarende krav, som er urimelige både ud fra et bruger- og foreningssynspunkt og et sikkerhedsfagligt synspunkt (vurdering foretaget af Dansk Atletik Forbud).

På vegne af:

Atletikklubben Sparta, KIF, DGI Storkøbenhavn, Dansk Atletik Forbund (elitekraftcenter Øst – som bruger af Kastefaciliteten til træning og aktiviteter for atleter og trænere tilknyttet Team Danmark/DAF’s Elite- og talentsatsning) og Team Copenhagen.