Stort potentiale for idrætten i Rødovre

Ny analyse sætter fokus på idrættens potentialer i Rødovre Kommune

Fælles pressemeddelelse fra DGI Storkøbenhavn, Rødovre Kommune og FIR (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre)

Udviklingen af idrætten i Rødovre er i fuld gang. En ny rapport om lokale potentialer kommer til at indgå i den tætte dialog, der er mellem DGI Storkøbenhavn, de lokale idrætsforeninger og Rødovre Kommune. 

En ny analyse, der er udarbejdet i af DGI Storkøbenhavn viser, at idrætsforeningerne har et stort potentiale for at få flere borgere med ind i foreningsidrættens stærke fællesskaber. Men det kræver, at foreningerne i højere grad fokuserer på breddeidrætten og motionens kvaliteter. Sådan lyder en af hovedkonklusionerne i den nye rapport.

Link til Pixi-udgave af rapporten

Link til den fulde rapport

Det lokalt bosiddende bestyrelsesmedlem i DGI Storkøbenhavn, Jon Hansen, udtaler:

”Det er vores håb, at analysen især bidrager til den fremadrettede drøftelse af de muligheder, der er for at udvikle foreningsidrætten i Rødovre. Analysen rummer en lang række konkrete udviklingstiltag og -forslag, og jeg glæder mig til, at vi i fællesskab kigger på anbefalingerne med henblik på at realisere de store potentialer, der tydeligvis er.”

Rødovre Kommune har igangsat en ambitiøs udvikling af en ny idrætspolitik i samarbejde med alle idrætsforeningerne. Man er derfor allerede i gang med at handle på en række af de punkter, som kommer frem i den nye analyse af idrættens potentialer. Det er en proces, som tager tid, fordi foreningerne bliver inddraget tæt.

”De analyser og rapporter, der kommer på idrætsområdet, har stor betydning for de nye initiativer, vi tager i samarbejde med idrætten. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få flere med i idrættens stærke fællesskaber. Idrætten kan give oplevelser og venskaber for livet og gøre en stor forskel for den fysiske og mentale sundhed. I Rødovre har vi en stærk og levende foreningstradition med mange frivillige og dygtige ildsjæle. Fra kommunens side vil vi gøre alt, hvad vi kan for at bakke op om de mennesker og foreninger, som investerer tid og energi på at give andre gode oplevelser. Det er noget af det allermest dyrebare, vi har i Rødovre”, siger borgmester Britt Jensen.

Rødovre Kommune har indgået en partnerskabsaftale med DGI Storkøbenhavn om at løfte foreningsdeltagelsen blandt børn og unge og derigennem styrke fællesskaberne og øge trivslen. Målet er, at flere børn og unge bliver medlemmer af de lokale idrætsforeninger i 2023. Rapporten er et godt input til den fortsatte og tætte dialog mellem Rødovre Kommune og de lokale idrætsforeninger.

”Jeg ser den nye analyse som et datasæt, der kan bruges i de enkelte foreningers videre arbejde med at planlægge de udviklingstiltag, som den pågældende forening i FIR ønsker at involvere sig i, i de kommende år”, siger formanden for FIR Poul Lundberg.

’Rødovre i bevægelse – en analyse af idrætten i Rødovre Kommune’ og den tilhørende pixiudgave er et resultat af partnerskabsaftalen ”Børn og unge i forening”, som Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn indgik i sommeren 2020. Rapporten er et fælles, faktabaseret afsæt for den fortsatte og tætte dialog mellem Rødovre Kommune, DGI Storkøbenhavn og de lokale idrætsforeninger.

Partnerskabsaftalen løber frem til og med 2023. Intentionen med udgivelserne er dels at tegne et samlet, faktabaseret billede af det udgangspunkt, som partnerskabet bygger på og dels at påbegynde årlige målinger og evalueringer af idrættens udvikling i aftaleperioden. Som en del af partnerskabet gennemføres der i de kommende år en række årlige motions- og sportsvaneundersøgelser af voksne borgeres idrætsvaner samt en afsluttende evaluering af partnerskabets objektive resultater.

Partnerskabsaftalen mellem Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn er et vigtigt element af den nye ambitiøse kurs i Rødovre på idrætsområdet. Den gode og tætte dialog mellem idrætten og kommunen er kommet for at blive.

 

Fakta: Udvalgte konklusioner

 • Rødovre Kommune havde i alt 8.752 aktivitetsmedlemmer i foreningsidrætten i 2019. Potentialet vurderes at være væsentligt større.
 • Udviklingen i medlemstallet siden 2012 i Rødovre Kommune viser et ”klassisk teenagefrafald” i foreningsidrætten med en stigende forskel i antallet og andel af børnemedlemmer (0-12 år) ift. antal og andel teenagemedlemmer. Ved at fokusere på foreninger, der ønsker at fastholde teenagere, kan der udvikles en række tilbud, der passer bedre ind i de unges hverdag og liv.
 • Den samlede kønsfordeling i foreningsidrætten viser, at piger/kvinder udgør et klart mindretal ift. mænd, og især at der er meget få voksne kvinder (19+), som er medlem af en idrætsforening - også når medlemstallet holdes op imod befolkningstallet. Den lave andel af piger/kvinder i foreningsidrætten er en problemstilling i de fleste kommuner på Vestegnen. Ved at udvikle flere foreningstilbud med fokus på de idrætter, som piger og kvinder dyrker samt udvikle flere motionstilbud, kan kvinders andel højnes.

 

Forslag til fremadrettede drøftelser og tiltag

Både hovedanalysen og pixiudgaven rummer en række forslag og anbefalinger til fremadrettede tiltag og beslutninger om idrætten i Rødovre. Det drejer sig om:

 • Hvis foreningsidrætten skal lykkes med at være relevante for flere borgere, bør foreningsidrætten i Rødovre Kommune i højere grad kunne levere mere fleksible medlemsformer, flere motionstilbud med sundhed i centrum, nye foreningsdannelser samt organisation- og aktivitetsudvikling.
 • Idrætsforeningerne bør inviteres mere direkte til at være en lokal aktør, der mere direkte hjælper de store befolkningsgrupper i gang med idræt og motion. Det vil kræve en kvalificeret dialog med foreningerne om interessen i at åbne nogle træninger op for især nye voksne motionsdeltagere, der ofte ikke har været idrætsaktive i længere tid. En mulig løsning kunne være at iværksætte og afholde en række åbne lokale motionsevents, der tænker nybegyndere og familier ind som de primære målgrupper. Der er en strategi for kommende motions-events under udarbejdelse som led i partnerskabsaftalen mellem kommunen og DGI Storkøbenhavn.
 • Kommunen og idrætsforeningerne bør overveje, om de mere aktivt og direkte kan hjælpe borgere ved at iværksætte tiltag, der går på at udvikle foreningsaktiviteter målrettet børn med overvægt og motoriske udfordringer. Det ville være oplagt at etablere nogle lokale foreningstilbud målrettet de børn, da de ofte kan have svært ved at finde sig til rette og følge med i de almindelige foreningstilbud i idrætsforeningerne.
 • Rødovre Kommune har vedtaget en handleplan for, hvordan alle parter i Rødovre skaber en røgfri generation i år 2030. De lokale idrætsforeninger bakker op om den ambition, og det bliver med rapporten understreget, at det er den rigtige vej at gå. Her peger man direkte på, at foreningsidrætten og de kommunale idrætsfaciliteter kan være et oplagt sted at iværksætte en mere direkte og åben dialog med foreningsmedlemmerne og -ledere om, hvordan et gennemgående fokus og en ny røgfri indsats kan iværksættes.
 • Der er derfor behov for at udbrede, støtte og udvikle flere motions- og breddetilbud, som tilgodeser unge kvinders motionsbehov.
 • Der bør i de kommende år fokuseres på fastholdelse af teenagere, hvilket blandt andet kan ske ved i højere grad at målrette indsatserne til teenagealderens livsstil og sætte fokus på de unge medlemmers ønsker og behov.
 • Hvis de underbookede aktivitetstimer i hallerne skal benyttes mere effektivt, forudsætter det muligvis en ny tilgang til booking-systemet og en administrativ proces, der motiverer foreningerne til selv at afbooke ikke-brugte facilitetstider.

 

Fakta om analysen og de to udgivelser

Analysen ’Rødovre i bevægelse – en analyse af idrætten i Rødovre Kommune’ tager udgangspunkt i kendte, eksisterende datakilder - og metodetilgange. Analysen er således en samling af eksisterende kilder og rummer ikke ny og selvstændigt indsamlet empiri. I analysen bliver Rødovre Kommune løbende sammenlignet med Brøndby, Herlev, Hvidovre og Høje-Taastrup kommuner.

Analysen er udarbejdet af Team Politik og Analyse i DGI Storkøbenhavn på foranledning af partnerskabsaftalen mellem Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn. Analysen er den første af flere faktabaserede årlige idrætsvaneundersøgelser. I de kommende partnerskabsår følger én standardiseret årlig, lokal idrætsvaneundersøgelse i Rødovre Kommune (og op mod 40 andre kommuner i DK) – og en afsluttende analyse af partnerskabets objektive resultater i 2024.

Analysen falder i to udgaver, henholdsvis hovedrapporten, ’Rødovre i bevægelse – en analyse af idrætten i Rødovre Kommune’ (på ca. 90 sider inkl. bilag) samt en pixiudgave (på 13 sider). Sidstnævnte er lavet på baggrund af hovedrapporten og har primært fokus på de fremadrettede anbefalinger, forslag og politiske tiltag, som vil være relevante i forhold til den fortsatte udvikling og understøttelse af foreningsidrætten i Rødovre Kommune.

Fakta: Ambitiøs udvikling af idrætten i Rødovre

Rødovre Kommune har igangsat en ambitiøs udvikling på idrætsområdet, hvor man har inviteret den lokale idræt til en tæt dialog – startende med en stor idrætskonference i efteråret 2020 og fortsat med efterfølgende løbende og tæt involvering af foreningerne om en ny idrætspolitik. Processen er i fuld gang og flere af rapportens anbefalinger har kommunen og idrætten allerede igangsat i fælleskab. Det drejer sig bl.a. om:

 • Dialog med fokus på den aktive rolle idrætten kan spille i Rødovre
 • Foreningsudviklingsforløb
 • Udvikling af fritidspas-model
 • Dialog og fokus på udnyttelse af faciliteter og bookingsystem
 • Idrætten inviteres til at spille en aktiv rolle på sundhedsområdet (bl.a. i forhold til fysisk aktivitet, overvægt og rygning). Rødovre Kommune har vedtaget en handleplan for, hvordan alle parter i Rødovre skaber en røgfri generation i år 2030. Idrætsforeningerne bakker op om den ambition.
 • Dialog og indsats til fastholdelse og tiltrækning af unge piger, teenagere og fokus på kønsfordeling og dialog om faciliteterne.

Pressekontakt for yderligere kommentarer:

Borgmester-kontakt: Teamkoordinator for Kommunikation, Stab for Politik og Kommunikation i Rødovre Kommune, Rasmus Thye Lynghøj, tlf. 30 76 71 27, e-mail: rasmus.lynghoej@rk.dk

FIR-kontakt: Poul Lundberg Andreasen, tlf.: 20 21 99 13, e-mail: pla@fir.dk

For idrætspolitiske kommentarer fra DGI Storkøbenhavn – kontakt bestyrelsesmedlem Jon Hansen, m. 51 53 63 93.

 

For faktarelaterede spørgsmål til udgivelserne, kontakt medforfatter og idrætspolitisk konsulent i DGI Storkøbenhavn, Kasper Lund Kirkegaard, m. 2974 4982, e-mail: klk@dgi.dk