Airsoft – hvad er meningen?

Skydning med airsoft-våben er en ny aktivitet i DGI Skydning. Formålet er at trække unge til skydeidrætten. Airsoft er dynamisk, sjovt og billigt og har ligesom klassisk riffel- og pistol-skydning fokus på koncentration og træfsikkerhed.

Airsoft placeres i en ny ”Spil”-afdeling under DGI Skydning. Afdelingen oprettes for at give plads til nogle nye og eksisterende aktiviteter, som rummer elementer af skydning, men som ikke må forveksles med de klassiske skyde-discipliner. Airsoft er et eksempel på en ny disciplin, som DGI Skydning selv er i færd med at udvikle. Blandt de eksisterende aktiviteter er traditionel hardball, som allerede findes i DGI, og som nu overflyttes til Skydnings ”spil”-afdeling. 

Deltagerne i airsoft skyder ikke på hinanden, som det er tilfældet i traditionel hardball. I DGI airsoft skydes der udelukkende på skiver, og især handlebaner er populære, da de kan varieres i det uendelige, så skydningen bliver ved med at være udfordrende. 

DGI Skydning har i 2016 arrangeret en række testskydninger, hvor medarbejderne har lyttet til skytterne og afprøvet en masse udstyr. Erfaringerne kan du læse om i en ny guide, der i foråret bliver lagt på DGI skydnings hjemmeside. Her får airsoft sin egen sektion på lige fod med riffel, pistol og biatlon.

Guiden er todelt og består dels af en lyn-guide, hvor interesserede foreninger hurtigt kan få et overblik over, hvordan de kommer i gang med airsoft. Den anden del rummer en lang række lavpraktiske tips om bl.a. udstyr, etablering af baner, priser samt en særdeles grundig vejledning til de elektroniske skydebaner (Shooting Training Experience), som de fleste DGI-landsdele (også Vestjylland) har indkøbt til udlån til interesserede foreninger.

De elektroniske baner, som er forbundet til en pc, gør det muligt at skyde en række varierede og publikumsvenlige discipliner med én eller to skytter ad gangen (duel/samarbejde). Skiveskydning kan dog sagtens foregå uden elektronik. Af hensyn til rikochetter skal skudafstanden blot være mindst 6 meter og skivematerialerne opfylde Skydebanevejledningens krav. Derudover er der fri mulighed for at variere bl.a. skudafstand, skivestørrelser, skydetid og -stillinger. Handlebaner giver mulighed for yderligere at variere både skydning og sværhedsgrad.

Hvad siger loven?

Airsoft-events er i 2016 optaget på listen over skytteforeningernes godkendte skydeprogrammer. Samtidig er der indføjet et kapitel (20) i Skydebanevejledningen (Vejledning om civile skydebaner anlæggelse og indretning). Kapitlet fortæller blandt andet om krav til banernes indretning, våben og aldersgrænser. 

Det fremgår af kapitel 20, at den enkelte skytteorganisation selv fastsætter evt. aldersgrænse. Det betyder i praksis, at skytteforeninger kan tilbyde airsoft-skiveskydning til børn og unge efter samme regler, som gælder for luftvåben. Ingen af de to våbentyper er godkendelsespligtige, og der gælder samme regler for transport, opbevaring og udlevering.

Hvordan kan skydningen foregå?

Da airsoft er en ny aktivitet i DGI Skydning, er det ikke lagt i faste rammer, hvordan den skal foregå – udover at der skal være tale om skiveskydning/handlebane, og at anvisningerne i Skydebanevejledningen skal overholdes. Det er muligt, at aktiviteten på et senere tidspunkt vil blive ”standardiseret”, så der kan laves stævner og turneringer. Det vil dog først ske, når aktiviteten er afprøvet i foreninger, og der foreligger et klart billede af, hvad der er populært hos udøvere og foreninger. 

Tilladelse fra politiet

Ønsker man at anlægge en airsoft-bane på en eksisterende skydebane, kræver det politiets tilladelse. Politiet vil tilføje dette til den oprindelige instruks, og skydebanevejledningens anvisninger skal naturligvis overholdes. Til pr-events skal der foreligge en individuel tilladelse (instruks) i hvert enkelt tilfælde, og politiet vil ofte ønske at besigtige forholdene forud for skydningen. For skytteforeninger kan det være muligt at opnå tilladelse til at variere handlebaner inden for visse rammer, uden at der skal ske en godkendelse, hver gang banen justeres. Tilladelse gives af det lokale politi.

Hvilket udstyr kræves?

Det eneste, der kræves, er i udgangspunktet våben (pistoler eller rifler), skiver og sikkerhedsudstyr. Det kan gøres simpelt og billigt, men har man lyst at gøre mere ud af det, kan man selvfølgelig ”opgradere”. 

Hvad kræver det af foreningen?

Tid, plads og frivillige er tre faktorer, som er vigtige for næsten alle foreninger.

  • Frivillige: I mange foreninger er den vigtigste faktor, at der findes frivillige, som har lyst at stå for aktiviteten. Det vil typisk være folk, som selv har lyst at skyde airsoft og være med til at udvikle aktiviteten. Det kan både være eksisterende medlemmer og interesserede udefra. Internettet kan være en god vej til at få kontakt med lokale ildsjæle.
  • Tid og plads: Hvis forholdene tillader det, vil mange foreninger sikkert foretrække at lade airsoft-folkene skyde på tidspunkter, som er forbeholdt dem. Det giver blandt andet den fordel, at våbentyperne holdes adskilt.

Airsoft-skydningen kan både foregå ude og inde, selv om kuglerne på længere udendørs hold kan være vindfølsomme. Til udendørs skydning kan benyttes miljørigtige kugler, der opløser sig selv, så opsamling ikke er nødvendig. 

Der er i øjeblikket en forening, som eksperimenterer med at indrette handlebane på en eksisterende 15 m bane, hvor skytten bevæger sig langs med bordene, hvorfra der normalt skydes klassisk. Airsoft-faldmål/skiver placeres mellem stålwirerne på selve banen. Med lidt fantasi kan alle ledige lokaler benyttes, blot man sørger for politiets tilladelse samt den nødvendige afskærmning og mindst 6 m skudafstand. En række skytteforeninger ud over landet er gået i gang med at etablere airsoft, og Vissenbjerg Skytteforening har som den første ansøgt Skydebaneforeningen Danmark om økonomisk støtte til etableringen.