Bestyrelsens opgaver og ansvar

En bestyrelse har ansvar for foreningens daglige drift. økonomi og opgaver i forhold til myndighederne.

Bestyrelsen har helt overordnet ansvaret for den daglige drift af foreningen mellem to generalforsamlinger, herunder foreningens økonomi og forpligtelser overfor myndigheder og andre samarbejdspartnere.

Derudover har bestyrelsen til opgave at motivere, kommunikere, involvere, organisere og evaluere sammen med ansvarlige i udvalg, teams og andre aktive, så foreningen bliver kendt for noget godt og positivt.

Bestyrelsens opgaver

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Når forsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer, giver de samtidig bestyrelsen beføjelse til at handle på foreningens vegne imellem to generalforsamlinger - og med afsæt i de aktuelle vedtagelser. 

Generelt er det bestyrelsens opgave at 

  • drive foreningen i tråd med dens vedtægter
  • føre tilsyn med foreningens aktiviteter
  • forvalte forenigens penge
  • fremlægge større beslutninger, specielt om økonomi og vedtægtændringer, for medlemmerne ved generalforsamlingen
  • give revisorerne alle de oplysninger, de har brug for til at vurdere foreningens regnskab.

Bestyrelsens beføjelser

Det fremgår typisk af vedtægterne, hvor langt bestyrelsen kan gå i sine dispositioner. Det kan dog være vanskeligt i alle tilfælde at fastsætte konkrete grænser.

Generelt kan bestyrelsen indgå aftaler på foreningens vegne. Foreningen er bundet af aftaler, som bestyrelsen indgår inden for foreningens formål og aktiviteter. 

Hvis bestyrelsen går uden for foreningens sædvanlige aktivitetsområde, er foreningen ikke bundet til at dække et eventuelt underskud. 

Ansvar og ansvarsfordeling

Hele bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift, men ansvaret for økonomien ligger i første omgang hos den valgte kasserer. Kassereren har i hverdagen det daglige ansvar for foreningens penge og andre aktiver og dermed pligt til at forvalte midlerne efter generalforsamlingens og bestyrelsens anvisninger. 

Nogle beløb og beslutninger kan blive så store, at det ikke er hensigtsmæssigt, at det alene er kassereren, der der kan handle på foreningens vegne. 

Til sådanne situationer bør foreningen udforme nogle regler for, hvem der tegner foreningen. Det vil ofte være formand og kasserer. Af tegningsreglerne bør det fremgå, hvad kassereren må og ikke må.