Når børneattesten er positiv

En person, der har en plettet børneattest, skal udelukkes fra at være ansat eller frivillig i idrætsforeningen. Foreningen skal afbryde samarbejdet, når en positiv børneattest foreligger.

Politiet er forpligtet til at orientere idrættens hovedorganisationer, når en idrætsforening indhenter en plettet børneattest på en potentiel frivillig eller træner. Det fritager dog ikke en bestyrelse for at handle, hvis foreningen kommer ud for en positiv - også kaldet plettet - børnettest. Men hvilke overvejelser skal du gøre dig som leder/bestyrelsesmedlem, og hvilke handlinger skal du sætte i gang?

Bekendtgørelse om børneattester

Den 1. september trådte en ny bekendtgørelse om børneattester i kraft. Fremover pålægges politiet "at orientere idrættens hovedorganisationers Udelukkelsesnævn, når en idrætsforening indhenter en plettet børneattest på en potentiel frivillig eller træner i forbindelse med ansættelse eller engagering i en lokal idrætsforening."

Kulturministeriet den 1. september 2022

  • Involvér bestyrelsen. Den har det formelle ansvar for at handle på den positive børneattest.
  • Tag kontakt til den børneattesten omfatter, og informér om udelukkelsen.
  • Informér de personer, for hvem udelukkelsen har direkte betydning. Alle med kendskab til sagen, skal overholde deres tavshedspligt.
  • Dokumentér de handlinger, foreningen har foretaget. Skriv for eksempel et notat i referatet på næste bestyrelsesmøde.
  • Kontakt din landsdelsforening, som tilbyder råd og vejledning til at komme videre.

Personoplysninger skal bruges med omtanke

Vær opmærksom på, hvem I må og kan dele informationer med. Oplysninger om overgreb eller mistanke om overgreb skal håndteres under hensyn til reglerne om behandling af personoplysninger. Det betyder, at oplysninger, der betragtes som følsomme, skal behandles af få personer i foreningen, og oplysningerne må kun deles i det omfang, det er nødvendigt. Det betyder for eksempel at;

  • oplysningerne skal behandles af få ledere.
  • der i udgangspunktet ikke kan informeres om det til medlemmerne eller pressen.

Seksualkrænkelsesnævn kan vurdere mulighederne

Døren til at løse opgaver i foreningen er ikke helt lukket for ham eller hende med den plettede børneattest. Hvis vedkommende gerne vil være frivillig eller ansættes, og foreningen vil bruge den pågældende, kan man anmode idrætsorganisationernes fælles Seksualkrænkelsesnævn om tilladelse til at virke i foreningen.

Det er personen med den plettede børneattest, der selv skal rejse sagen for idrætsorganisationernes fælles nævn, Seksualkrænkelsesnævnet. I nævnet sidder bestyrelsesrepræsentanter fra DGI, DIF og Firmaidrætten.

Hvad er en plettet/positiv børneattest?

En positiv - også kaldet plettet - børneattest er en børneattest med en anmærkning. 

Det kan for eksempel være, at vedkommende har en dom for overtrædelse af straffelovens regler om børnepornografi eller seksuelle krænkelser af børn under 15 år.

DGI's landsdelsforeninger tilbyder foreningen råd og vejledning, når det sker.