Ved mistanke om krænkelser eller overgreb

Få råd til at handle på mistanke om krænkende adfærd eller overgreb i jeres forening - på egen hånd eller med sparring og råd fra DGI.

Hvis I får mistanke om seksuelle krænkelser eller overgreb i jeres forening kan det enten skyldes en foreningsleders egne iagttagelser, eller det kan bygge på henvendelser fra medlemmer, forældre eller andre. Som det første må foreningens bestyrelse foretage en vurdering af, om mistanken har en sådan karakter, at den må undersøges nærmere, eller om den fremstår som klart grundløs og derfor ikke giver anledning til undersøgelse. 

Er der en begrundet mistanke om krænkelser eller overgreb, skal den håndteres – og helst med sund fornuft. Her får du to muligheder:

 1. Foreningen kan få sparring og rådgivning hos DGI, hvis I oplever krænkende adfærd eller har mistanke om krænkelse eller overgreb. Kontakt: Lene Klindt tlf. 79404048 eller lene.klindt@dgi.dk
 2. Foreningen kan selv kan selv håndtere sagen.

Til hjælp i foreningens håndtering af sagen får I her spørgsmål og overvejelser til den ene og/eller anden situation:

1. Inden I kontakter DGI

Der er nogle nyttige overvejelser og forberedelser, foreningen kan gøre sig, inden I tager kontakt til DGI:

 • Hvad ved vi helt konkret i foreningen?

Lav en kort beskrivelse af faktuelle informationer uden formodninger og tolkninger.
Hvem har sagt eller set, hvad?
Er der indhentet børneattester?

 • Informerer bestyrelsen den mistænkte om, at foreningen tager kontakt til DGI?
 • Gør klar til at nedsætte en lille styregruppe på for eksempel 2 personer til at håndtere sagen.
 • Gør bestyrelsen klar til at kunne samles hurtigt

Kan I om nødvendigt mødes online for kunne beslutte og varetage foreningens og den krænkedes tarv, hvis den begrundede mistanke forstærkes.

 • Vær klar på flg.:

Hvad står der i foreningens samværspolitik?
Hvad siger vedtægternes eksklusionsparagraf?

 • Gør klar til at suspendere den voksne, der er under mistanke.

Personoplysninger skal bruges med omtanke

Vær opmærksom på, hvem I må og kan dele informationer med. Oplysninger om overgreb eller mistanke om overgreb skal behandles under hensyn til reglerne om behandling af personoplysninger. Det betyder, at oplysningerne, der betragtes som følsomme, skal behandles af få personer i foreningen, og oplysningerne må kun deles i det omfang det er nødvendigt. Det betyder fx at;

 • Oplysningerne skal behandles af få ledere.
 • Hvis det er nødvendigt for at undgå utryghed, kan der i situationen ske en kort orientering af andre ledere i foreningen og af den relevante .forældrekreds. I den forbindelse kan der sættes navn på, men i en bredere medlemsorientering må navn eller andre oplysninger, der direkte peger på en bestemt person, ikke bruges.
 • I forhold til pressen bør foreningen kun give oplysninger i en generel form, så der ikke sættes navn på eller gives andre oplysninger, der peger på en konkret person.

2. Når foreningen selv tager hånd om mistanken

Hvis der opstår mistanke om at en frivillig har krænket eller begået seksuelt overgreb på et barn, er det en god idé, at følge denne handleplan.

 • Et medlem, en forældre eller en frivillig, der får kendskab til eller har en mistanke om seksuelt overgreb, skal henvende sig til bestyrelsen.
 • Bestyrelsen skal bevare overblikket og hurtigst muligt få svar på, om der er foretaget en politianmeldelse på vedkommende eller mistanken kun er rejst i foreningen.
 • Bestyrelsen skal tage kontakt til barnets forældre, såfremt den begrundede mistanke ikke er overbragt af forældrene. Forældrene kan anmelde den begrundede mistanke til politiet, som efterfølgende tager stilling til, om en anmeldelse skal føre til en anklage – eller om indholdet i anmeldelsen har en sådan karakter og omfang, at sagen stopper her. Det vil ofte tage mere end en uge, inden det er afgjort. Afhængig af mistankens karakter, kan bestyrelsen selv indgive en politianmeldelse på den frivillige.
 • Bestyrelsen skal hurtigst muligt indkalde den frivillige til en samtale, hvor mistanken om det seksuelle overgreb bliver forelagt – og hvor den frivillige får mulighed for at fortælle sin version.
 • Bestyrelsen skal afgøre, om den frivillige skal fritages for sine opgaver i den periode, bestyrelsens eller politiets undersøgelser pågår.