Regler for ansættelse af unge

Hvor ung må unge være, når foreningen giver dem en tjans som hjælpetrænere eller -instruktører i foreningen?

Hvilke regler og aldersgrænser gælder, når foreninger giver unge hjælpetrænere og hjælpeinstruktører en tjans i foreningen?

Steen F. Andersen, DGI’s juridiske rådgiver og advokat, forklarer her reglerne, som fremgår af lovgivningen om arbejdsmiljø og skat:

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøloven og bekendtgørelsen om unges arbejde indeholder nogle særlige regler for unge under 18 år, når de arbejder for en arbejdsgiver.

Udgangspunktet er, at unge under 15 år ikke må udføre arbejde, dog må unge mellem 13-15 år udføre visse former for lettere arbejde, mens børn under 13 år ikke må udføre arbejde.

Efter arbejdsmiljølovgivningen forstås et virke som instruktør, træner og leder i en idrætsforening som et arbejde for en arbejdsgiver, uanset om det er lønnet eller ulønnet. Derfor er instruktører og trænere under 18 år også omfattet af reglerne for unges arbejde.

Krav om effektivt tilsyn

Der gælder et krav om, at unge skal udføre arbejdet under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år.

Tilsynet skal være tilpasset arbejdets art. Det betyder, at det i nogle situationer er et krav, at der er en voksen til stede under træningen, mens det i andre situationer vil være tilstrækkeligt, at en voksen er i nærheden og hurtigt kan komme til stede.

Det er desværre ikke muligt nærmere at angive, hvilket tilsyn, der er tilstrækkeligt.  Foreningen skal foretage en samlet vurdering af en række forhold, herunder: 

  • Hvilken aktivitet er det?
  • Hvor gamle er deltagerne?
  • Hvor mange deltager?
  • Hvad er sandsynligheden for uheld og andre vanskelige situationer?
  • Hvor gammel er instruktøren/træneren

Der er også regler for bl.a. arbejdstid.

Regler for de tre aldersgrupper

Som nævnt skelner lovgivningen mellem børn og unge under 13 år, 13-14-årige og 15-18-årige. 

Unge under 13 år

Som nævnt har reglerne det afsæt, at børn under 13 år ikke må udføre arbejde. Politiet kan i nogle tilfælde give en konkret tilladelse, men efter reglens formulering og administrativ praksis giver denne regel ikke mulighed for at give tilladelse til at være hjælpeinstruktør i en idrætsforening.

I en konkret sag ansøgte en gymnastikforening om politiets tilladelse til at have børn under 13 år som minihjælpere i gymnastik, men politiet gav afslag. Klageinstansen, Arbejdsmiljøklagenævnet, stadfæstede afslaget og udtalte, at arbejdet som hjælpetræner i en gymnastikforening ikke er omfattet af de aktiviteter, som politiet efter ansøgning kan give tilladelse til i medfør af § 44 i bekendtgørelsen om unges arbejde. Derfor har DGI rejst spørgsmålet politisk om, at lovgivningen ændres, så der bliver mulighed for, at børn under 13 år kan være hjælpeinstruktør mv.

Vis mere Vis mindre

Unge mellem 13 og 15 år

Bekendtgørelsen om unges arbejde nævner i et bilag de typer af lettere arbejde, som 13- og 14-årige må udføre. At arbejde som træner og instruktør i en idrætsforening er ikke nævnt. Det er dog helt almindeligt, at unge i denne aldersgruppe er instruktører eller trænere, og der er ingen eksempler på, at Arbejdstilsynet har påtalt dette som ulovligt.

Det er DGI's vurdering, at det er lovligt, at 13- og 14-årige er instruktører/trænere, men DGI har foreslået, at det kommer til at fremgå udtrykkeligt af bilaget til bekendtgørelsen.

Vis mere Vis mindre

Unge, som er fyldt 15 år og færdige med 9. klasse

Unge, som er fyldt 15 år og ikke er undervisningspligtige, må gerne udføre arbejde som træner og instruktør. 

Vis mere Vis mindre

Skat og omkostningsgodtgørelse

Skattelovgivningen indeholder ikke særlige regler for løn og omkostningsgodtgørelse for unges arbejde i idrætsforeninger. Det er altså de almindelige regler, der gælder. Derfor kan der godt udbetales løn til børn og unge, som arbejder i en idrætsforening.

Skattefri omkostningsgodtgørelse

Reglerne for skattefri omkostningsgodtgørelse kan også bruges, men de gælder kun i de tilfælde, hvor børn og unge som trænere og instruktører selv har afholdt udgifter. De kan altså ikke bruges, hvis det er de pågældendes forældre, der har afholdt udgifterne.

Det betyder, at hvis den unge træner/instruktør selv har haft udgifter til køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj, kan der gives tøjgodtgørelse inden for den tilladte sats.

Hvis den pågældende træner har haft udgifter til telefon eller internetforbrug (selvom abonnementet er oprettet i en forælders navn, fordi den unge efter lovgivningen ikke selv kan tegne abonnement), kan der gives telefon/internet-godtgørelse.

På tilsvarende måde kan der også gives godtgørelse for administrationsudgifter, hvis den unge har haft sådanne udgifter (kontorartikler, mødeudgifter mv.). Udbetalingen af skattefri omkostningsgodtgørelse skal altså vurderes inden for hver af de tre omkostningskategorier.

> Takster for skattefri omkostningsgodtgørelse til ulønnede

Forsikring

Instruktører under 15 år er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Opdateret den 21. 4. 2022.