Undgå snyd og svindel i foreningen

Det sker, at en kasserer misbruger sin funktion, og bruger foreningens penge til private formål. Det er umuligt helt at fjerne risikoen, hvis foreningen stadig skal fungere men nogle rutiner kan mindske risikoen betydeligt.

Vi har 7 gode råd til hvordan idrætsforeninger forholder sig til underslæb og lignende i foreningen:

1: Aftal hvor mange kontanter I må håndtere

Bestyrelsen bør beslutte, hvordan foreningens kassebeholdning håndteres. Der bør være max. for, hvor stor kassebeholdningen i klubbens lokaler må være, og regler for, hvor ofte kasser skal optælles. Der fastsættes max. for, hvor stor en kontantbeholdning kassereren må have.

2: Lav klare aftaler om foreningens konti

Bestyrelsen har en snak med sit pengeinstitut om, hvem der har fuldmagt til foreningens konti. Skal der være en eller to til at godkende betalinger? Midler kan placeres på flere konti, så der kun til driftskontoen er knyttet netbank, mens større midler er på en anden konto.

3: Giv flere adgang til foreningens konti

Mindst en yderligere fra bestyrelsen bør have adgang til at se posteringer på konti i banken via netbank eller Conventus eller lign., så det ikke kun er kassereren, der har den mulighed.

4: Hold løbende øje med økonomien

Få udarbejdet kvartalsregnskaber eller tilsvarende kvartalsvis økonomisk opfølgning. Det sikrer, at der er bogført op til dato. Kvartalsregnskabet kan suppleres med kontoudtog fra bankkonti.

5: Regler for revision af regnskabet

Fastsæt regler for, hvordan foreningens revisorer (kritiske revisorer og eventuel fagkyndig revisor) gennemgår regnskabsmateriale. Revisorerne skal sikres gode arbejdsvilkår i form af rimelige tidsfrister, og der bør være en dialog mellem bestyrelse og revisorer om, hvilke områder revisionen særligt skal fokusere på

6: Tag snakken på forhånd

Hvad gør I, hvis der i foreningen opdages økonomisk kriminalitet?  Skriv ned, hvad I konkret vil gøre, f.eks.: hvem skal informeres, hvem tager kontakt, hvem udtaler sig offentligt, skal der foretages politianmeldelse (bør vurderes i den konkrete situation).

7: Søg hjælp ved DGI

Hvis der er mistanke eller konstateret økonomisk kriminalitet, kan der søges råd hos DGI´s foreningsservice og DGI´s jurist.