Undgå økonomisk misbrug i jeres forening

Vi kan aldrig helt fjerne risikoen for, at der sker økonomisk misbrug i foreningerne, men I kan mindske den betydeligt ved nogle få nemme greb og rutiner.

Hvis jeres idrætsforening skal fungere, er der altid en risiko for, at der kan opstå økonomisk snyd og svindel. Vi har samlet 7 gode råd til, hvordan I bør forholde sig og hvordan kassereren og bestyrelsen i samarbejde kan mindske risikoen betydeligt: 

1: Aftal hvor mange kontanter I må håndtere

Bestyrelsen bør beslutte, hvordan foreningens kassebeholdning håndteres. Der bør være en max. grænse for, hvor stor kassebeholdningen i klubbens lokaler må være, og regler for, hvor ofte kasser skal optælles. Det er også en god ide, at fastsætte en grænse for, hvor stor en kontantbeholdning kassereren må have.

2: Lav klare aftaler om foreningens konti

Bestyrelsen bør beslutte , hvem der skal have fuldmagt til foreningens konti. Det kan være en ide at have flere til at godkende betalinger. Foreningens midler kan placeres på flere konti, så kun driftskontoen er tilknyttet netbank, mens større beløb placeres på en anden konto.

3: Giv flere adgang til foreningens konti

Kassereren skal naturligvis have adgang til foreningens konti. Men det er en god ide, at mindst en yderligere fra bestyrelsen har adgang til at se posteringer på konti i banken via netbank eller Conventus eller lign., så det ikke kun er kassereren, der har den mulighed.

4: Hold løbende øje med økonomien

Få udarbejdet kvartalsregnskaber eller tilsvarende kvartalsvis økonomisk opfølgning. Det sikrer, at der er bogført op til dato. Kvartalsregnskabet kan suppleres med kontoudtog fra bankkonti.

5: Regler for revision af regnskabet

Fastsæt regler for, hvordan foreningens revisorer (kritiske revisorer og eventuel fagkyndig revisor) gennemgår regnskabsmateriale. Revisorerne skal sikres gode arbejdsvilkår i form af rimelige tidsfrister, og der bør være en dialog mellem bestyrelse og revisorer om, hvilke områder revisionen særligt skal fokusere på.

6: Tag snakken på forhånd

Hvad gør I, hvis der i foreningen opdages økonomiske uregelmæssigheder? Skriv ned, hvad I konkret vil gøre, f.eks.: hvem skal informeres, hvem tager kontakt, hvem udtaler sig offentligt, skal der foretages politianmeldelse (bør vurderes i den konkrete situation).

7: Søg hjælp ved DGI

Hvis der er mistanke eller konstateret økonomiske uregelmæssigheder, kan der søges råd hos DGI´s foreningskonsulenter og DGI´s jurist.