Retningslinjerne for indendørs håndbold er klar

Hele Håndbolddanmark har ventet tålmodigt, og nu kan vi endelig rykke ind i de danske haller igen. Alt er dog stadig ikke helt som normalt, da håndbolden fortsat vil være underlagt en række restriktioner. Bliv klogere på, hvilke retningslinjer foreninger og faciliteter skal følge her.

Håndbolden kan atter trille i hallerne

Hvor mange må man være på et halgulv? Må vi bruge omklædningsfaciliteterne i hallen? Og må vi spille kamp igen? Spørgsmålene er mange, og nu er der endelig ved at være svar på dem alle, så vi kan komme i gang med at spille håndbold indendørs. Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold har været igennem retningslinjerne fra DIF og DGI, og herunder kan du læse, hvordan retningslinjerne passer ind i en håndboldkontekst.

Det er vigtigt at understrege, at de opdaterede retningslinjer for håndbolden forudsætter, at man ud over de særlige retningslinjer for håndbolden også følger de generelle anvisninger fra sundhedsmyndighederne og politiet. De væsentligste er, at der maximalt må samles 50 personer, og at spillere og trænere skal blive hjemme, hvis de er i risikogruppen eller har symptomer, der giver mistanke om, at de er smittet med Covid-19.

Retningslinjerne forudsætter også, at man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. Det er fortsat et fælles ansvar at sikre, at spredningen af coronasmitte kan holdes under kontrol, så samfundet kan opretholde en tilstand, der minder mere og mere om det, vi kender fra før smittespredningen.

Selvom det kribler i hele kroppen for at komme i gang igen, skal man nogle steder stadig væbne sig med tålmodighed. Der er nemlig forskel på, hvor hurtigt de forskellige indendørs idrætsfaciliteter kan åbne igen. Det skyldes, at der er forskel på, hvem der drifter faciliteterne. Derfor skal de enkelte foreninger først have afklaret, hvordan det lokalt forholder sig med indendørsfaciliteterne i deres område.

Fokus på den gode, fysiske opstart

Et meget vigtigt perspektiv i opstarten af håndbolden er også hensynet til spillernes fysiske tilstand.

Efter flere måneder uden håndboldtræning opfordrer vi til, at man ikke farer for hårdt frem, men fokuserer på en kontinuerlig opbygning af træningsmængden. En forsigtig opstart handler både om at sikre, at vi ikke spreder unødig smitte, men også om at vi tager vare på vores spillere og sikrer, at de ikke får skader.

Se Merete Møller instruere i forskellige relevante skadesforebyggende øvelser på DGI’s Trænerguide.

Retningslinjer fra DGI Håndbold og Dansk Håndbold Forbund for indendørs håndboldtræning

 • Det anbefales, at der veksles mellem aktiviteter med og uden kropskontakt.
 • Ved øvelser uden kropskontakt anbefales det, at der holdes to meters afstand.
 • Ved øvelser med kropskontakt anbefales det, at man minimerer andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Øvelserne forudsætter, at der generelt er stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Der må bruges fælles bolde. Øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pr. 8. juni 50 personer). Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet foreskriver til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet.
 • Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst to meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under træningen. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med håndbolden, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupper ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum. Det er op til de lokale facilitetsudbydere af afgøre, om omklædning skal være muligt.
 • Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

Retningslinjer vedrørende stævner og turnering

 • Der kan afvikles stævner, hvis forsamlingsforbuddet og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis. Turneringen kan ligeledes optages.
 • Opbygningen af træning og progression i forhold til træningskampe, turneringskampe og stævner bør se ud som listet i nedenstående skema for de forskellige aldersgrupper.

Skema.pngSkema.png

 • Det er et fælles ansvar at sørge for spillernes ve og vel. Dette kan fx gøres ved at tage ekstra spillere med ved stævnedeltagelse, hvor der spilles flere end de anbefalede antal kampe, ligesom det kan gøres ved at indlægge længere pauser, færre kampe m.m.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Samme retningslinjer gælder for beachaktiviteter, dog er beachkampe af kortere varighed, hvilket betyder, at antallet af kampe kan øges i forhold til ovenstående anbefalinger. Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold er i gang med at kigge på, om der kan gennemføres mere lempelige regler i forhold til beachstævner.
 • I henhold til ovenstående retningslinjer om progression i træningsopstarten, kan der tidligst påsættes dommer til seniorkampe d. 3. august. Ungdomskampe kan tidligst få påsat en dommer d. 17. august.

Ovenstående retningslinjerne gælder, til man har trænet i 6-8 uger.

Særlige retningslinjer for sommerskoler, sommeraktiviteter og camps

Sommerskoler, sommeraktiviteter og camps må gerne afvikles. Der vil blive udarbejdet særlige retningslinjer herfor, men det forventes, at forsamlingsloftet for den type af aktiviteter hæves betragteligt – forhåbentlig til 500.

Håndboldens retningslinjer er udarbejdet med afsæt i DIF og DGI’s retningslinjer. DIF og DGI's retningslinjer kan læses i deres fulde længde her.

Ønsker man at fortsætte med udendørstræning, skal det foregå under de retningslinjer, som DGI og Dansk Håndbold Forbund har udsendt. Også her gælder det, at træningen skal foregå i grupper af maksimalt 50 personer (inklusive trænere og lignende).

Forsamlingstætheden må ikke komme under 4 m2 per person. Det gælder uanset, om man er 10, 20 eller 50 personer samlet. Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst to meter mellem hver bane.

Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes tydelig markering, som klart afgrænser zonen.

Retningslinjer for udendørs håndbold finder du her.

For yderligere oplysninger, kontakt Michael Sorgenfri, Håndboldkonsulent i DGI Håndbold på 51412677