Bedømmelse

Særlige hændelser

I tilfælde af hændelser der ikke skyldes føreren, fx tabte genstande eller snoet klæde i posen, kan dommeren vælge at hunden starter forfra eller fratrække det antal sekunder hændelsen skønnes at have taget.

Diskvalifikation

Diskvalifikation markeres med dommerens fløjt, og der noteres ikke noget resultat. Dommeren kan give advarsler eller diskvalificere hund/fører for det pågældende løb på grundlag af følgende årsager:

 • At hunden passerer startlinjen inden tidtager har givet tilladelse til start.
 • At hunden begynder at forcere en forhindring i forkert nummerrækkefølge, herunder passage over/under/igennem forhindring.
 • At hunden begynder at forcere en forhindring fra forkert side.
 • At hunden efter en vægring ikke tager forhindringen om at hunden vægrer 3. gang i et løb.
 • At max-tiden overskrides
 • At hund eller fører vælter d.ele af en forhindring før den er forceret.
 • At fører passerer over/under/igennem forhindring.
 • At fører forsætligt berører hund/forhindring, så hunden derved hjælpes til at forcere forhindringen.
 • At hunden gør sig ren indenfor banearealet.
 • At hunden bærer halsbånd el. lign. under gennemløbet at fører har noget i hånd eller over skulder - medmindre det er påbudt (fx. stafet).
 • At der tabes godbidder eller legetøj på banen.
 • At hunden er ude af kontrol.
 • At hunden løber udenfor banearealet og er ude af kontrol.
 • At fører ved elektronisk tidtagning passerer over start/mållinien før hunden.

Nedenstående forseelser må ikke finde sted hverken på - eller udenfor banen og medfører diskvalifikation:

Bedømmelse af fejl

Dommeren markerer fejl med en opstrakt arm, hvor hånden er åben.

Fejlsituationer

 • Hund eller fører nedriver overligger på spring eller dobbeltspring. Dobbeltspring betragtes som en forhindring og kan kun idømmes 1 fejl.
 • Hunden træder på/imellem eller vælter element i længdespring.
 • Fører berører forsætligt hund eller forhindring - eller hvis fører placerer sig, så berøring ikke kan undgås.
 • Hunden berører ikke kontaktfeltet med mindst en del af en pote (dog dømmes opgangsfeltet på balancen ikke).
 • Hunden forlader vippe inden den nedvippende del har rørt jorden/gulvet.
 • Ved slalom forceres 2 pinde efter hinanden på samme side af hunden. Forhindringen skal forceres korrekt. Det er valgfrit at rette på fejlstedet eller begynde forfra. Der kan kun dømmes 1 fejl på forhindringen.
 • Føreren passerer mellem start-/målpindene.
 • Der kan dømmes flere fejl pr forhindring på A-bræt, vippe og balance.
 • Hunden kan ikke dømmes for fejl ved hjul, pose og tunnel.
 • Hjulet rives over i to dele.
 • Tårnene på muren vælter.
   

Bedømmelse af vægring

Vægring markeres med opstrakt arm, hvor hånden er knyttet. Efter en vægring skal forhindringen tages om.

Vægringssituationer

 • Hunden stopper, vender eller bakker for at kunne forcere en forhindring.
 • Hunden stoppes af fører umiddelbart før en forhindring hunden løber forbi eller under forhindringen.
 • Hunden springer over en forkert del af forhindringen A-bræt eller balance forlades uden berøring af nedgangsrampen med alle 4 poter.
 • Vippen forlades før hunden har passeret midtpunktet med berøring af alle 4 poter.
 • Slalom startes ikke korrekt.
 • En del af hunden har været inde i tunnel eller pose, og kommer ud igen fra indgangssiden.
 • Hjulet passeres mellem ramme og hjul længdespring forceres uden at springe eller hunden springer mellem side- markeringspindene.
 • Springer ind fra siden af længdespringet, men korrekt ud.