DGI's Agility-regler

DGI's Agility-regler beskriver de forhold, som er gældende i forbindelse med agility-konkurrencer.


I forbindelse med vedtagelsen af Agility-værdisættet blev det besluttet, at vi generelt udviser tillid til hinanden - og at DGI Hundesport mere har brug for rammer og holdninger -end regler. DGI´s Agility-regler tillader derfor, at der afviges fra det beskrevne forudsat at det gøres med sund fornuft, hvor hundene under ingen omstændigheder stilles ringere. Værdisættet blev vedtaget den 21. august 1999 på aktivitetsgruppemødet. Seneste opdatering af DGI's Agility-regler er medio marts 2018.

Hundene

Der lægges vægt på hundenes sikkerhed, så de ikke overbelastes eller på anden måde udsætter sig selv eller andre hunde/mennesker for unødig risiko. Endvidere lægger reglerne op til udøvelse af sporten, så der konkurreres på lige vilkår. Derfor opdeles hundene i alderskriterier, dygtighedskriterier samt størrelse.

Sikkerhed

Hunde kan udelukkes fra konkurrencen, hvis de efter dommerens skøn er uegnet til at deltage på grund af

 • Dårlig kondition.
 • Fysiske eller psykiske handicaps.
 • Aggression overfor dommer, hjælpere, andre hunde eller førere og andre - såvel på som uden for banen.
 • Udpræget nervøsitet.
 • Hundens gennemløb er på en måde, så der er øget risiko for skader på hunden.

Alle deltagende hunde skal være raske og sunde. Drægtige tæver kan ikke deltage de sidste 30 dage før fødsel, beregnet fra 63 dage efter første parring. Tæver med hvalpe under 75 dage kan ikke deltage i konkurrencer. Lokalforeningerne er ansvarlige for, at hundene er forsvarligt vaccinerede og forsikrede, når de deltager i et DGI-arrangement.  En titertest accepteres på lige fod med vaccinationstest.

Deltagende hunde fra udlandet skal yderligere være vaccineret mod rabies. Arrangørerne kan kræve vaccination mod andre sygdomme.

Det er tilladt at løbe med forbinding om ulve- og vildtkløer i de tilfælde, hvor en dyrlæge vurderer, at det er nødvendigt grundet gentagne skader/uheld.
Forbindingen skal være tætsiddende, og hund skal være normalt mobil med forbindingen. Forbindingen skal være i form af sportsgaze / selvhæftende forbinding.
Det er påkrævet, at man kan fremvise en dyrlægeerklæring til dommeren til stævnet. Det er selvfølgelig stadig ikke tilladt at løbe med en skadet hund.

Øvrige konkurrence-kriterier

Hundene må ikke bære line, halsbånd, loppehalsbånd eller lignende på banen.

Løbske tæver

Ejeren skal meddele arrangøren, at de har en løbsk tæve. Tæven løber i startrækkefølgen. Der skal være et specielt afmærket sted, hvor de løbske tæver skal opholde sig, dog skal dette sted ligge i tilknytning til stævneringen. Der skal bruges en skridsikker måtte til de løbske tæver med minimum målene: 1,20 x 1 m. Overtrædes reglerne kan hunden diskvalificeres.

Fakta

Hundene skal være lovpligtigt forsikret, og der kræves ikke udvidet forsikring. Vaccinationsattest eller titertest og forsikringskvittering skal medbringes på dagen og forevises arrangørerne på forlangende.

Rækker

Alder
Hunden skal være fyldt 18 måneder. Hunden måles som derfor mindst 18 måneder gammel.
Drægtige tæver og tæver med hvalpe under 75 dage må ikke deltage i konkurrencer.

Måling af hund
I tvivlstilfælde har enhver agilitydommer/arrangøren, på forlangende, pligt til at måle en hund. Hundens mål angives ikke i centimeter, men det angives om den er lille, mellem eller stor.

Hvis dommer skønner at en hund er fejlplaceret i klassen, har de ret til at omplacere denne.

Størrelse

 • Lille hund må måle op til 34,99 cm i skulderhøjde - springhøjden er 15-30 cm.
 • Mellem hund må måle fra 35,00 til og med 42,99 cm i skulderhøjde -springhøjden er 30-40 cm.
 • Stor hund må måle fra 43,00 cm i skulderhøjde - springhøjden er 40-60 cm.

Hovedinddeling
Benyttes til DGI’s stævner, turneringer og mesterskaber. Hundene inddeles i rækker, så der kan dystes på lige vilkår. Indenfor de enkelte rækker kan alle klasserne i princippet afvikles. Inddelingen kan fraviges efter arrangørernes valg. Følgende forhold er dog ufravigelige:

 • Maksimal springhøjde må ikke overskrides.
 • Der må ikke bruges ild og skud.
 • Kriterier under erfaring, alder og størrelse gælder forud for beskrivelserne i klasser.

Erfaring
Her inddeles hundene i følgende klasser:

 • Begynder: Hunden er mindst 18 måneder og hund eller fører er uerfarne – har trænet sammen op til et år.
 • Let øvet: Hunden er mindst 18 måneder og hund eller fører er lidt uerfarne – laver sædvanligvis fejl/vægringer eller har problem med bane tiden. Hvis hund og fører i andre stævnesammenhænge stiller op i klasse 1 og har opnået "en pind", er hund og fører som minimum let øvet.
 • Øvet: Hunden er mindst 18 måneder og hund og fører er erfarne –laver få vægringer/fejl og kan klare bane tiden.

Der bruges ikke bog, men håndhæves selvjustits.

Klubberne skal vejlede deres medlemmer, således at de tilmeldes i den rigtige klasse som er svarene til deres erfarings niveau.

Senior
Hunden er over 7 år og det er frivilligt for føreren om hunden skal starte som senior - løb på let øvet bane. Banen og alle forhindringerne skal være de samme som for niveauet, inkl. slalom. Men der bruges ikke hjul i seniorklasser – dette erstattes af et spring. A-brættet sættes ned 135 cm for alle seniorhunde. Stor hund springer max 40 cm, mellem hund max 25 cm og lille hund springer lavest mulige springhøjde.

Klasser

 • Agilityklassen: I agility kan alle forhindringer benyttes. Hunden må max forcere kontaktfeltforhindringer 4 gange i samme gennemløb i let øvet og øvet og maksimalt 3 gange i begynder. Dobbeltspring må ikke indgå i begynder.
 • Springklassen: I springklassen kan følgende forhindringer benyttes: Slalom, tunnel, pose, hjul, længdespring, spring, dobbeltspring og mur. Dobbeltspring må dog ikke indgå i begynder.

Arrangør og stævneleder
Det er altid arrangørerne, som er ansvarlig for stævnets afvikling. Arrangørerne skal udpege en stævneleder, som er hovedansvarlig for stævnet på dagen.

Usportslig optræden
Nedenstående forseelser må ikke finde sted hverken på -eller udenfor banen og medfører diskvalifikation og evt. bortvisning for resten af stævnet.

 • At fører udviser hård handling/behandling af hunde eller personer.
 • At fører optræder usportsligt, herunder brug af ukvemsord overfor hunde eller personer

Stævneleder og/eller dommer har bemyndigelsen til diskvalifikation og bortvisning.

Spørgsmål og protester
Spørgsmål eller evt. protester rettes til stævnelederen på dagen, som kan henvise til arrangørerne. Protester og svar skal forefindes skriftligt efterfølgende.

Spørgsmål før eller efter stævnet rettes til arrangørerne. Arrangør og stævneleder skal fremgå af invitation/tilmelding og evt. program.

Dommere

Det påhviler arrangøren, at der benyttes en DGI dommer, så vidt det er mulig, og at dommeren dømmer efter DGI's regler.

Dommerens kendelser er inappellabel. Dommeren skal syne og godkende forhindringerne inden konkurrencens start. Hvis der er begrundelse for, at en eller flere forhindringer ikke kan bruges, skal dommeren kassere disse og undlade at bruge dem.

Der kan benyttes en ekstra dommer på banen, udover hoveddommeren, hvis det skønnes nødvendigt. Hvis man benytter to dommere, skal deltagerne gøres opmærk-somme på dette inden første start og vide, hvem der er hoveddommer.