Generelle retningslinjer

Rally Lydighed er en sport, hvor alle deltagere bør efterleve reglerne for den gode sportsmand både i og udenfor ringen. Stævner i Rally Lydighed viser nytten af hunden som menneskets ledsager og ikke kun hundens evne til at følge en angivet rutine i ringen.

A. Generelt

En ring til Rally Lydighed skal være mindst 12½ x 15 meter og højst 18 x 30 meter. En størrelse på 18 x 25 meter anbefales. Underlaget skal være jævnt, skridsikkert og uden huller eller knolde. Benyttes der flere ringe, bør der være mindst 5 meter mellem disse ligesom telte skal placeres på højst to sider og mindst 5 meter fra ringsiden.

Stævner afholdes efter DGI´s gældende regler for Rally Lydighed og med en godkendt dommer fra DGI, DcH eller DKK. Pladsen til banen skal være et areal på mindst 25 x 40 meter, der er jævnt og skridsikkert fx græsplæne, grus eller asfalt. Stævnelederen står for afviklingen af stævnet, mens dommeren er ansvarlig for at reglerne overholdes.

Ud over en dommer skal der bruges en tidtager ved hver ring.

B. Deltagere

Hundene skal være fyldt 10 måneder.

Øre- og/eller halekuperede hunde der ikke overholder dansk lovgivning kan ikke deltage. Stumphaleattest skal kunne fremvises, for de racer hvor det tillades.

Tæver med hvalpe under 8 uger kan ikke deltage.

For handicappede hunde skal føreren fremvise lægeattest til dommeren før gennemløbet.

1. Antal startende

Antallet af startende afhænger af antallet af ringe til rådighed eller hvad arrangørerne angiver. En dommer kan højst dømme 15 gennemløb i timen og ingen dommer bør dømme mere end 45 gennemløb pr. dag.

NB: Der skal beregnes mindst 30 minutter før hver klasse til opsætning og gennemgang af banen.

2. Løbske tæver

Løbske tæver kan deltage i stævnet, men starter som den sidste i sin klasse og først når begynderklassen er afsluttet i den pågældende ring.

Ejere (førere) af løbske tæver har pligt til (uden at medbringe tæven) at meddele arrangøren, om en tæve er løbsk før stævnets start.

Løbske tæver skal holdes 10-15 meter fra banen, på en særligt anvist teltplads, indtil de skal starte gennemløbet.

Løbske tæver må først føres frem til ringen, umiddelbart før de skal i starte. Banegennemgangen gennemføres sammen med de øvrige deltagere.

3. Forsikringer/vaccination

Hundeføreren skal kunne fremvise dokumentation for forsikring og vaccination (Hundesyge & Hepatitis). Er dette ikke i orden, kan den arrangerende lokalforening nægte at lade hundeføreren starte i stævnet. Det er hundeførerens ansvar, at dette er i orden.

4. Line, sele, dækken

Under gennemløbet må hunden være iført halsbånd, sele og/eller neutralt dækken. I ultra- og begynderklassen skal hunden føres i line. Linen kan være fastgjort i et halsbånd, en sele eller være en retriverline (line uden halsbånd). Hvis hunden skal have et dækken på under gennemløbet, skal dette godkendes af dommeren.

Godkendelsen af dækkenet foregår umiddelbart efter banegennemgangen, ved at hund og dækken præsenteres for dommeren. Dommeren vurderer dækkenet ud fra 3 kriterier:

  • Kan dommeren se hundens bevægelser.
  • Er dækkenet uden gene for hunden.
  • Beskytter dækkenet hunden mod vejrlighed inkl. køledækkener.

5. Opførsel

Al utilbørlig kritik og nedsættende ytringer om en fungerende dommer, såvel som usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement, kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmie samt eventuelt udvisning fra stævnet. Afgørelse herom træffes af dommeren/konkurrenceleder.

6. En hund - flere førere

Flere førere kan godt gå til prøver/konkurrencer med den samme hund, blot skal følgende regler overholdes:

  • En hund kan kun deltage i samme stævne med én fører.
  • Oprykningsresultater følger hunden, der skal starte i samme klasse uanset fører.
  • Alle førere skal være tilmeldt en klub, som er medlem af DGI

7. En fører - flere hunde

En fører kan godt deltage i et stævne med flere hunde. Der skal gøres opmærksom på dette ved banegennemgangen. Der skal tages hensyn til dette forhold, når startrækkefølgen fastlægges, men føreren må ikke forsinke stævneafholdelsen.

8. En fører - sideløbende stævner

En fører kan godt deltage i et sideløbende stævne med sine hunde (lydighed eller agility).

Der skal gøres opmærksom på deltagelsen ved banegennemgangen. Der skal tages hensyn til dette i startrækkefølgen, men føreren skal være stillet til start inden klassen er færdigbedømt og må ikke forsinke stævneafholdelsen.

9. Oprykninger

Oprykning til næste klasse skal ske, hvis teamet i begynder- eller øvede-klasse får et resultat på 100 point eller har opnået 90 point eller derover ved 3 stævner under mindst 2 forskellige dommere.

Oprykning kan ske ved at:

  • Begynder klassen bestås 3 gange med mindst 70 point.
  • Øvede klassen bestås 3 gange med mindst 85 point.
  • Ekspert klassen bestås med 100 point.
  • Fra Ekspert klassen skal oprykning ske, når klassen bestås med mindst 95 point ved 3 stævner under mindst to forskellige dommere.

Rallyturneringer der løber over flere stævner

I turneringer, der løber over flere stævner kan der gælde specielle regler, fx at man stiller op i samme klasse året ud, for at der kan regnes turneringspoint korrekt.

10. Resultater og klasser fra DKK/ DcH
Hvis man har deltaget i rallyprøver hos DKK og/eller DcH og opnået oprykning (jf. pkt. 9), forventes det, at man stiller i den højere klasse til DGI-rallyprøver, dvs. at oprykninger tæller, uanset hvilket regi de er opnået i. Det forventes, at hund og fører stiller op på det højeste niveau, man har opnået hos enten DGI, DcH eller DKK. Der føres hos DGI ingen register over fører og hunds resultater eller niveau. Forekommer der klager over, at en fører stiller for lavt med sin hund, vil arrangørerne tjekke hund og førers opnåede resultater og flytte dem, hvis de stiller for lavt.

C. Måling af hund

Hunden kan først officielt måles, når den er mindst 18 måneder.

I tvivlstilfælde har enhver rallydommer på forlangende pligt til at måle en hund. Hundens mål angives ikke i centimeter, men det angives, om den er lille/senior eller mellem/stor.

”Lille hund” defineres som en hund med en skulderhøjde på højst 34,99 cm, og en senior er en hund, som er fyldt 7 år.

D. Lokalforeningens ansvar

Lokalforeningens bestyrelse har ansvaret for, at hund og fører stiller op i den klasse, hvor de hører hjemme.

Lokalforeningen har ansvaret for, at hunde, der sendes til konkurrence, ikke er til fare for de personer og hunde, der er til stede.