Hvorfor Jump4fun

Jump4fun er et træningstilbud til børn og unge med overvægtsproblematikker i alderen 6 - 16 år.

Bevægelsesglæde stiger

Glæden ved at gå til Jump4fun er ikke til at tage fejl af. I en landsdækkende undersøgelse, hvor deltagerne er blevet spurgt, svarer 92 procent, at de er blevet gladere for at bevæge sig.

Derudover svarer 82 procent af børnene, at de har fået nye venner, efter de er startet til Jump4fun. De positive gevinster oplever mange forældre på nært hold. For mange forældre er det tydeligt, at deres børn ændrer sig markant i den positive retning, når de får øjnene op for Jump4fun.

Et tilbud som er tilpasset målgruppen

Ikke alle børn og unge kan lide at bevæge sig. Overvægt, lavt selvværd og dårlige oplevelser fra idrætstimerne kan være nogle af de barrierer for bevægelse, som flere børn og unge går rundt med. Jump4fun giver mulighed for at vende disse barrierer til positive oplevelser via løbende træninger, hvor fokus er på fællesskab, opbakning og mestring af aktivitet, frem for præstation.  

Undersøgelsen Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen (Sundhedsstyrelsen) fremhæver, at overvægtige børn og unge ofte er udsat for mobning og føler sig ensomme, hvilket kan medføre en lav selvværdfølelse. Det kan desværre også medføre, at flere af disse børn har brug for særlig støtte til at få integreret motion i deres dagligdag, fordi de ikke har mod på at deltage i fællesskabet omkring sædvanlige idrætstilbud, der ofte er konkurrenceprægede og ikke-inkluderende.

Forældrene har et ansvar for at sikre deres børns sundhed og udvikling herunder motion. Men nogle forældres forskellige kulturer, traditioner, værdier, økonomiske vilkår og evt. personlige sårbarhed kan skabe udfordringer, som betyder, at de ikke har overskud til at løfte dette ansvar. Derfor har Jump4fun udviklet et træningstilbud til målgruppen, som hjælper disse børn på vej.

Medansvar fra kommunens side

Kommunerne har en del af ansvaret for at forebygge og behandle overvægt blandt børn og unge. Ligeledes er de forpligtet til at skabe forhold, som giver børn og unge mulighed for at dyrke idræt. Jump4fun kan fagligt og forsvarligt hjælpe kommunen med at løse disse opgaver. Det kan vi fordi konceptet er udviklet og drevet af nogle af de førende organisationer på området i Danmark, nemlig Julemærkefonden, DGI og hospitalernes overvægtsambulatorier.

Jump4funs vision og formål

Vision:

Alle børn og unge med overvægtsproblematikker inde på livet skal have et attraktivt foreningstilbud.

Mission:

Vi vil hjælpe børn og unge med at finde eller genopdage glæden ved at bevæge sig og motionere i et fællesskab, fordi vi tror på, at det styrker deres trivsel og selvværd.

Grundfortælling:

Alt det, vi gør, styrker barnet og den unge i troen på sig selv. Gennem leg, bevægelse og anerkendelse øger vi deres selvværd og trivsel. Fællesskabet og det at være noget for andre, er vigtigt for at føle, at man hører til.

Vi har sløjfet konkurrenceelementet og niveauinddelingen. Det giver øget trivsel, styrket selvværd og større bevægelsesglæde. Som deltager på et Jump4fun hold er man med på det niveau man har. Man behøver ikke at kunne noget i forvejen, når man starter.

Målgruppe:

Jump4fun rummer primært børn og unge i alderen 6-16 år, som er udfordret af overvægt og/eller manglende motoriske kompetencer. Et Jump4fun-hold kan også inkludere andre børn og unge, som ikke har fundet plads i det traditionelle foreningsliv.