Spørgsmål og svar til sikkerhed

Her kan du finde gængse spørgsmål og tilhørende svar til sikkerhed.

Hvad er en ”Sikkerhedsinstruks”?

En sikkerhedsinstruks er et dokument, der beskriver de forholdsregler, man har taget for at imødekomme evt. risici for den pågældende sejladstype, lokale forhold, årstid, vejr med videre. Langt størstedelen er ting, der arbejdes med under instruktøruddannelserne.

Her er der blot den forskel, at nu skal man føre det ned på papir, for hver type aktivitet, plus nogle ekstra krav fra Søfartsstyrelsen, som vi kommer nærmere ind på i beskrivelsen her på siden.

Hvornår er en sikkerhedsinstruks god nok?

Sikkerhedsinstruksen er god nok, når man har beskrevet og kan argumentere for alle sikkerhedsmæssige aspekter ved sejladsen, og at dette sker inden for rammerne af ”godt sømandskab”. Sikkerhedsinstruksen skal være et dynamisk dokument, som er relevant for den type sejlads, man vil lave.

Kan man få godkendt sikkerhedsinstruksen af Søfartsstyrelsen?

Nej, Søfartsstyrelsen godkender ikke sikkerhedsinstruksen.

Det er rederens ansvar, at der findes en sikkerhedsinstruks. Søfartsstyrelsen kan til enhver tid forlange at få udleveret sikkerhedsinstruksen og kan om nødvendigt sige, at den ikke følger de gældende regler i tilstrækkelig grad.

Laver DGI overordnede sikkerhedsinstrukser for alle aktiviteter i DGI kano og kajak?

Nej det er ikke muligt at lave overordnede sikkerhedsinstrukser, der dækker alle typer kano- og kajakaktiviteter, da disse skal afspejle de faktiske forhold og arrangementernes karakter.

Men for de fastlagte undervisningsmoduler til roer- og instruktørniveauer, har vi fået Søfartsstyrelsens accept til at lave anbefalede sikkerhedsinstrukser tilpasset hvert enkelt moduls undervisnings- og forholdsmæssige indhold.
 
Men det er stadig de enkelte DGI landsdelsforeninger, kursusledere og instruktørers ansvar at vurdere, at faktiske forhold også stemmer overens med sikkerhedsinstruksens indhold.

Hvem skal være bekendt med, eller have sikkerhedsinstruksen?

Den ansvarlige arrangør, kursusudbyder, kursusleder og instruktører skal være i besiddelse af sikkerhedsinstruksen og have læst denne.

Ligeledes skal deltagerne være bekendt med, at der er udarbejdet en sikkerhedsinstruks, og hvem der er ansvarlig for sejladsen.

I praksis kan det foregå på den måde, at kursusleder og instruktører før et arrangement får udleveret sikkerhedsinstruksen sammen med den påkrævede deltagerliste.

Hvordan laver man en sikkerhedsinstruks, og hvad skal den indeholde?

Søfartsstyrelsen har foruden reglerne også udarbejdet en del informationsmateriale og en vejledning i PDF, der alt sammen kan hentes på linket vejledning her

Derudover har Søfartsstyrelsen udarbejdet en online formular, der over 12 trin beskriver de spørgsmål og svar, man bør gøre for at lave en sikkerhedsinstruks til en bestemt sejlads. For at udfylde denne formular i tilstrækkeligt grad, bør man forinden have kendskab til både vejledning og reglernes indhold. Men den kan være en praktisk hjælp og findes her.

For arrangementer under DGI’s landsdelsforeninger, kan man med fordel benytte DGI's anbefalede minimums sikkerhedsinstrukser for kursusmodulerne tilført egne lokale hensyn. Kontakt dit landsdelskontor for at blive hjulpet videre.

Er der regler til båd og udstyr?

Kano og kajakker skal ikke synes eller godkendes, da reglerne vedrørende disse små fartøjer er gjort funktionsbetinget. Men de skal være indrettet til formålet, og der skal foreligge en sikkerhedsinstruks, der beskriver fartøjet og tilhørende udrustning.

Er der krav til uddannelse?

For kano- og kajakaktiviteter, der hører under fritidssejlads, er der fra Søfartsstyrelsen ikke noget fastsat krav til en bestemt uddannelse for sejlads i mindre fartøjer - altså for kano og kajak. Men der er krav til, at personerne, der fører fartøjet (forestår sejladsen i kano og kajakker, når man har nogen med), følger nogle fastsatte regler omkring myndighed, relevant sejladserfaring og fornødent kendskab. 

Det er arrangementsudbyder, skole, institution eller foreningens ansvar, at de personer, der forestår aktiviteten, har den fornødne erfaring og kendskab.

Læs endvidere DGIs havkajakretningslinjer, der nøje beskriver hvilke uddannelseskrav, der stilles til at undervise på de forskellige niveauer, og deltag i relevante uddannelser.

Vi anbefaler, at man ud over at følge erfarings- og kendskabsbestemmelser, som minimum også deltager i sikkerhedskursus for den enkelte sejladstype i særligt beskyttet farvand. Sådanne sikkerhedskurser vil snarligt blive udbudt af Ungdomsringen og Efterskolerne i samarbejde med kommunerne.