Idrætskonference for DGI Kano, kajak & SUP 30. september 2021 klokken 18.30

Her er dagsordenen for idrætskonferencen for DGI Kano, kajak og SUP samt en liste over de forhåndsopstillede kandidater og deres motivation for at stille op. Her er også link til kommissoriet for idrætsledelsen

Dagsorden for Idrætskonferencen for DGI Kano, kajak & SUP

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning
 4. Fremlæggelse af strategi og handlingsplan for det kommende års arbejde
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af:
  • Formand for idrætsledelsen (vælges for 2 år i ulige år)
  • Medlem af idrætsledelsen (vælges for 2 år i ulige år)
  • Medlem af idrætsledelsen (vælges for 2 år i ulige år)
  • Medlem af idrætsledelsen (vælges for 2 år i lige år) Vælges for 1 år i 2021
  • Medlem af idrætsledelsen (vælges for 2 år i lige år) Vælges for 1 år i 2021
  • Medlem af idrætsledelsen (vælges for 2 år i lige år) Vælges for 1 år i 2021
 7. Eventuelt

Kandidater til idrætsledelsen for DGI Kano, kajak & SUP

Foreløbig har følgende personer meldt sig som kandidater til idrætsledelsen for DGI Kano, kajak og SUP. Kandidater kan opstilles af DGI’s medlemsforeninger og DGI’s landsdelsforeninger frem til idrætskonfe-rencen torsdag den 30. september 2021. Listen opdateres løbende.

Kandidater til formandspost/menigt medlem af idrætsledelsen:

Jacob-Steen Madsen, opstillet af Bogense Ro og kajakklub.

Skriftlig motivation for opstilling: Kano, Kajak og SUP aktiviteter i DGI-regi handler for mig om at så mange som muligt får gode oplever med aktiviteter langs den danske kyst, på søer og i åer. Jeg vil gerne være med til at sætte retning så det kan ske i sjove, berigende og trygge rammer og helst i den sociale kontekst af klubliv.
Alle undersøgelser vedrørende idræt og fastholdelse viser at klubbens sociale rum og den faglige kvalitet af instruktion er nøglefaktorer til fastholdelse af medlemmer. Det gælder på tværs af idrætter.
Derfor bliver aktiviteter der understøtter netop de to forhold (klubliv og instruktøruddannelse) vigtige for mig at arbejde med, hvis jeg bliver valgt. Dette betragter jeg også som den naturlige fællesnævner på tværs af Kano, Kajak og SUP disciplinerne.
Jeg tror på at en del af nøglen til at fremme sagen er at skabe netværk på tværs af klubber og på tværs af landet, således at instruktører og udøvere kan inspirere hinanden med gode aktiviteter der fremmer muligheden for at flere medlemmer under DGI får gode oplevelser på den måde der passer til den enkel-tes færdigheder.
Jeg arbejder til dagligt i en politisk styret organisation og er vant til at skabe resultater gennem samar-bejde og transparens. Jeg er altid optaget af sagen og er pragmatisk i min tilgang til at skabe resultater.
Jeg har en faglig baggrund som kandidat i idræt og sundhed og har hele mit voksne fritidsliv arbejdet med frivillighed og idræt som omdrejningspunkt. Med det afsæt håber jeg at blive valgt som formand til idrætsledelsen. Alternativt stiller jeg op som menig i idrætsledelsen.

Majbrit Dessau, opstillet af LimeLight BoardSport Club.

Skriftlig motivation for opstilling: LimeLight BoardSport Club vil gerne indstille vores næstformand Maibrit Dessau til idrætsledelsen med særlig fokus på Stand Up Paddling. Vi har indenfor en meget kort periode på 2 år fået over 150 medlemmer i vores forening, som resultat af en professionel digital medieprofilering og en masse events. En erfaring som vi tror andre kan have glæde af og som Maibrit har været ansvarlig for.
Som idrætsleder vil Maibrit gerne bruge sin erfaring fra surfmiljøet og friluftslivet til at udvikle paddles-porten i DGI-regi. Hun brænder for et inkluderende idrætsmiljø, der tiltrækker på tværs af generationer og som samtidig falder inden for DGI’s friluftstraditioner – f.eks. fisketure på SUP, længere ture med overnatning i shelters, vandleg på tværs af generationer. Herudover et uddannelsessystem, der sikrer at DGI tilbyder paddlekurser, som kan profilere og understøtte en sund udvikling af sporten i DGI-regi.
Maibrit arbejder til dagligt som projektleder i Stevns Kommune. I fritiden er hun en ildsjæl, der har været med til at starte og drive flere foreninger, herunder Radikal Ungdom, et netværk for humanistiske iværk-sættere, Helgoland surfers og nu LimeLight Boardsport Club. Ud over surfsporten er Maibrit glad for at dykke og har bl.a. arbejdet professionelt med dykning i Tyrkiet. Det har givet hende erfaring med ud-dannelse og sikkerhed indenfor vandsport.

Kandidater til idrætsledelsen

Katrine Balslev, opstillet af Havkajak Team Nord.

Skriftlig motivation for opstilling: Jeg vil gerne melde mig som kandidat til idrætsledelsen for DGI kano, kajak og sup. Jeg hedder Katrine Balslev er 41 år og bor i vandkanten i det nordjyske Ålbæk.
Mit mantra i sporten er, “vi skal huske, at det er noget, vi leger”. Foreningslivet er drevet af frivillighed og udføres i vores fritid, derfor er det vigtigt for mig at have fokus på de gode oplevelser, frem for kon-kurrence og eksamener. Mit mål er altid, at vi hygger, udvikles og udfordres på en sikker og tryg måde, uanset om man er erfaren eller det er første gang, man er på vandet.
Min vej ind i sporten begyndte på en ferie i det norske, hvor jeg fik en fantastisk oplevelse i kajak. Efter-følgende endte jeg i en kajakklub og blev hurtigt en del af instruktørteamet samt bestyrelsen. Glæden ved vand og dertilhørende social aktivitet har holdt ved. Jeg er stadig aktiv i min nuværende klubs in-struktørteam på 15. Sæson og har siden 2012 været aktiv i DGI Nordjyllands frivillige havkajakgruppe. Siden 2015 har jeg været instruktør på en lang række kurser for DGI og blev selv havkajakvejleder i 2018 samt SUP instruktør i 2019. Jeg deltager i gruppen, som arbejder med udvikling af vores uddan-nelsessystem. Dette oplever jeg som meget spændende og givende.
Jeg brænder for bredden og ser det som en gave for vores sport, at vi er mangfoldige, både når det gæl-der bådtyper og udøvere. Alle bør få muligheden for at få oplevelser på vandet på en sikker og tryg må-de, store som små ung som gammel.

Michael Møller Gadgaard, opstillet af Risskov Roklub.

Skriftlig motivation for opstilling: Jeg vil gerne stille mig til rådighed som kandidat til DGI’s idrætsledelse, som menigt medlem.
Hvem er jeg?
Jeg er kajak rochef i Risskov roklub, vi har både robåde og havkajakker.
Jeg har roet kajak i ca. 5 år.
Fritiden, udover kajak, bruger jeg på at vandre.
I dagligdagen er jeg tekniker hos firmaet hansgrohe A/S, det er et job der indebærer en del kørsel i hele DK.
Hvad kan jeg bidrage med?
Jeg mener selv at jeg er rimelig løsningsorienteret.
Har ideer til nye tiltag.

Per Rolmar, opstillet af Nibe Roklub.

Skriftlig motivation for opstilling: Goddag goddag -j mit navn er Per Rolmar, og jeg stiller mig i rækken af folk, der gerne vil tilbyde sig til DGI’s nye idrætsledelse. Jeg kandiderer til menigt medlem.
Jeg stiller mig i rækken, fordi jeg gennem flere år såvel professionelt som privat har haft stor glæde af diverse plaske aktiviteter samt udeliv generelt. Derfor mener jeg, at jeg bør “pay back” ved at være med til at præge den videre udvikling, således at rammerne for udvikling specielt vedr. kano kajak og sup bliver af en kvalitet og en form, så fremtidige udøvere og instruktører får optimale vilkår for uddannelse, udvikling og oplevelse.
Min uddannelsesmæssige plaske baggrund er Havkajakvejleder (DGI), Kano instr. 3, vejleder og censor (Kanosamrådet) og Sup instr. 2 (DGI og DKF) samt Instr.3 hav og Kanoinstr. 2 (DKF).
Min øvrige baggrund er at jeg er pædagog og har arbejdet som SSP’er, hvor vi brugte udeliv som primært pædagogisk redskab. Derudover har jeg arbejdet med uddannelse af lærere og pædagoger op til instruk-tørniveau i kano, kajak og klatring.
Min lidt “gulnede” dåbsattest gør, at jeg gennem flere år har virket, formidlet og leget med stort set alle brugerflader fra mindre børn til store børn (voksne) enten via diverse arbejdsforhold eller via diverse klubber. Pt. er jeg Kajakchef i Nibe Roklub.
Jeg har desuden også gennem flere år været tæt på den udvikling, der har været af diverse materialer såsom kompendier, sikkerhedskurser og læringskort.
Min mor håber og spørger stadig til, hvornår jeg bliver “voksen”
Venlig hilsen Prolmar

Mogens Matzen, opstillet af VBIF Havkajak.

Skriftlig motivation for opstilling: Jeg stiller hermed op til valg til idrætsledelsen i DGI, kano, kajak og sup.
Jeg vil gerne være med til at præge den positive udvikling inden for kano, kajak og sup og tror at vi med det rette fokus kan være med til at påvirke den positive udvikling som idrætten har oplevet de seneste par år. Rig-tig mange danskere har fået øjnene op for alle de dejlige oplevelser der ligger i naturen og ikke mindst i vores fantastiske sport med vand som grundelement.
Min holdning er at ude liv, fællesskab, bevægelse og motion er grundstenen i vores idræt for såvel børn og unge som for voksne og ældre. Jeg tror at samarbejde og fælles aktiviteter kan skabe grobund for gode fæl-lesskaber i klubberne i fremtiden.
Jeg tror at det er vigtigt med samarbejde og ideudveksling mellem de enkelte idrætter og ikke mindst imellem klubberne og de forskellige hovedforbund DGI, DKF og andre specialforbund.
Min baggrund:
Jeg er aktiv som roer og bestyrelsesmedlem i VBIF Havkajak i Sønderjylland og har stor interesse i foreningsliv og i at iværksætte lokale og regionale aktiviteter.
Jeg blev uddannet havkajakvejleder i september 2020 og er jævnlig DGI-instruktør på forskellige havkajakkur-ser. I mit arbejdsliv er jeg underviser på Politiskolen i Vejle.

Bjørn Thomsen, opstillet af en gruppe frivillige omkring Lejre Havkajak og andre foreninger i DGI Midt- og Vestsjælland.

Skriftlig motivation for opstilling: Som forankring mellem ”det gamle og det nye” DGI Kano, Kajak og SUP stil-ler jeg mit kandidatur til rådighed for en ét årig periode.
Med mere end 10 år i DGI Kano og Kajaks gruppe af frivillige omkring landsplan / Kompetencegruppen for Kano, kajak og nu også SUP tænker jeg, at jeg hermed kan bidrage til, at kulturen og samarbejdet mellem de mange frivillige i de enkelte landsdele kan bæres over i den nye idrætsledelse.
Som udviklingskonsulent i Bevæg dig for livet tænker jeg også, at jeg kan bidrage til samarbejdet med andre ”vandsports” forbund/organisationer.
Bjørn Thomsen
Udviklingskonsulent i Bevæg dig for livet – Kano, Kajak og SUP
Havkajakvejleder i DGI
Kanovejleder KU/Skovskolen
SUP, Kano og Kajak instruktør i ACA – American Canoe Association.

Kommissorium

Kommissorium for idrætsledelsen kan findes via linket her