Sådan får din løbeklub flere medlemmer

8 bud til din løbeklub: Sådan får I flere medlemmer, tiltrækker nye målgrupper og fastholder dem!

Løbeklubben Fløng Kondi ved Etape København 2019 (Foto: Jan K. Madsen)

Selvom mange danskere dagligt hopper i løbeskoene, er der relativt få, der gør det i en løbeklub eller forening. For mange løbeklubber peger medlemstallet i en negativ retning, og det har vist sig svært for løbeklubberne at lukrere på befolkningens interesse for løb som motionsform (I Storkøbenhavn har træningsforløb målrettet deltagelse ved Royal Run dog øget medlemstallet hos løbeklubberne).

Derfor spurgte DGI Storkøbenhavn i efteråret 2019 et bredt udsnit af københavnske løbere om, "Hvad kunne få dig til at melde dig ind i en løbeklub?". De udspurgte løbere var enten tidligere deltagere fra diverse DGI Storkøbenhavn events i 2019 (175 personer) eller tilmeldte til Royal Run København 2019 (500 personer). Ingen af dem var medlem af en løbeklub. 

Den gode nyhed er, at blandt Royal Run deltagerne er 47 % interesseret i at blive medlem af en løbeklub. Potentialet for at få flere medlemmer i klubberne er derfor stort. 

På baggrund af løbernes svar har vi samlet 8 gode råd, som kan gøre løbeklubberne endnu mere attraktive over for de "klubløse" løbere.

1) Gør det tydeligt, hvad man får som medlem af løbeklubben

Rigtig mange løbeklubber har et stort potentiale i forhold til at blive bedre til at fortælle omverdenen, at klubben eksisterer. Da løbeklubberne befinder sig på et marked med rigtig mange udbydere af motions- og træningstilbud, er det afgørende, at man som klub har relevante tilbud og er god til at synliggøre dem. F.eks. har et overvejende antal af undersøgelsernes deltagere et ønske om at få følgende hos en løbeklub: 

  • Træning og værktøjer til at blive en bedre løber
  • Et socialt fællesskab 
  • Løbestil- og tekniktræning
  • Rabat på startnumre til motionsløb

Det er alt sammen noget, som de fleste løbeklubber allerede tilbyder, men som de med fordel kan blive endnu bedre til at fortælle om. Læs hvordan Motionsklubben Amager satte ekstra tryk på markedsføringen og tredoblede deltagerantallet ved klubbens årlige løbeskole. 

2) Overvej tidspunktet for klubbens løbetræning

Der er nok ingen, der er uenig i, at det moderne menneske ønsker fleksibilitet i hverdagen og i valg af fritidsaktiviteter. Alligevel tilbyder de fleste løbeklubber kun træning på faste ugedage og tidspunkter, fx mandage og onsdage kl. 17.30. Blandt løberne fra DGI arrangementerne svarer 33 % også, at hvis træningstidspunktet passer min hverdag, vil jeg overveje at melde mig ind i en løbeklub. 

Der ses flere eksempler på klubber, som opfordrer medlemmerne til at byde ind med morgen- og aftenture som supplement til de faste træninger. Sparta har f.eks. fin succes med at tilbyde løb kl. 06.30, tre gange om ugen. Undersøgelserne viser, at løberne i hverdagene (mandag til og med torsdag) faktisk også fortrækker løbetræning sen eftermiddag/aften. Og blandt dem, der ønsker en morgenløbetur, er fredag den mest populære dag.

Det mest markante resultat er dog, at løbetræning sen fredag eftermiddag (kl. 16.00 - 18.30) overordnet er et populært tidspunkt - kun overgået af lørdag og søndag formiddag/middag (kl. 10.00 - 14.00). Som løbeklub er det derfor værd at genoverveje tidspunktet for træningen.

3) Hav fokus på muligheden for at optimere løbefærdighederne i klubben

Som Idrættens Analyseinstitut (Idan) i 2014 (Læs "Løbeforeninger skal opprioritere løbetræningen") også konkluderede bør løbeklubberne opprioritere arbejdet med den løbefaglige viden og heraf de færdigheder, man som løber kan opnå via et klubmedlemskab. Fx er optimering af ens løbetekniske færdigheder et klart output, man som løber nødvendigvis ikke opnår, hvis man bare løber for sig selv eller i et uformelt løbefællesskab. Da vi spurgte Royal Run løberne om, "Hvilken form for træning ønsker du hos en klub?" svarede flertallet (61%) også løbestil- og tekniktræning. 

4) Opret hold for de skadede løbere 

Vi spurgte Royal Run løberne "Hvad er dine primære hindringer for at komme i gang med at løbetræne?". Her svarede hele 28 %, "at jeg er skadet". I 2014 kunne Idan ligeledes vise, at næsten hver anden løber, der stopper i en klub, gør det pga. en skade. Kort fortalt er skader en stor udfordring for løberen og løbeklubberne. Af den grund anbefaler Bevæg dig for livet Løb & Gang også at sende klubbens trænere på løbetræneruddannelse og opkvalificere trænernes viden om bl.a. træningsplanlægning samt forebyggelse og håndtering af løbeskader. Flere klubber er også begyndt at oprette hold målrettet de skadede løbere. Det kan fx være funktionel styrketræning eller anden træning, hvor man nedsætter belastningen af de skadede områder. Gå-hold og gåture er også et super alternativ til løb, da man her til en vis grad stadig træner de relevante muskler, men ved en lavere belastning. Hold for skadede løbere kan dermed være en super vej til, at fastholde de skadede og tiltrække nye målgrupper til klubben.

5) Tilbud til Sundhedsløberen

Blandt løberne fra DGI Storkøbenhavns events svarede 76 % til spørgsmålet, "Hvad er de primære årsager til, at du løbetræner?", at de gør det for at være sund, mens 35 % løber for at kontrollere vægten (man kunne angive flere svar). Løbeklubber bør derfor overveje: Har vi et hold for dem, der nødvendigvis ikke ønsker at blive hurtigere eller kunne løbe længere? Og er vi gode til at anerkende og rumme dem, der ikke går efter rekorderne? 

6) Styrk klubbens fællesskab

Som Idan-undesøgelsen fra 2014 også kom frem til, er det vigtigt, at løbeklubberne forsat har fokus på det sociale liv: "Løbeforeningernes kerneydelse er det sociale liv, og det fungerer i det store og hele godt. Der kan altid gøres mere..." (Motionsløb i forening 2014). Vores undersøgelser bakker dette op, da "klub-løberne" angiver det sociale som en væsentlig årsag til deres medlemsskab, ligesom de "klubløse-løbere" angiver den sociale gevinst som en motivation for at blive medlem. 

7) Træn frem imod motionsløb og hav det næste træningsmål klar 

47 % af løberne fra DGI's events træner for at blive klar til et motionsløb, og 32 % angiver, at de løbetræner for at opnå et mål. Samtidig svarer 24 % af løberne, at mere struktur i løbetræningen er en motivation for at starte i en klub. Blandt Royal Run løberne vil 90 % gerne kunne løbe hurtigere og længere. Dette understreger, at mange motiveres af at have noget at træne frem imod, og at målrettet træning mod fx store events som Royal Run kan være vejen til flere medlemmer i løbeklubben.

8) Genovervej prisen for et medlemskab og få flere penge til udvikling af løbeklubben

Endelig spurgte vi Royal Run løberne om, "Hvor meget vil du maksimalt betale for et medlemskab hos en løbeklub?"

Ikke overraskende vil knap hver fjerde ikke betale for en lettilgængelig aktivitet som løb. Omvendt må det være særdeles positivt for løbeklubben, at hver fjerde tilsvarende gerne vil betale 100 - 200 kr./måned for et medlemsskab. Til sammenligning er gennemsnitsprisen for et medlemsskab hos en løbeklub i Storkøbenhavn 66 kr./måned (kilde: 19 løbeklubber medlem af DGI Storkøbenhavn). Mange løbeklubber bør derfor ikke være bange for at hæve prisen for et medlemskab og dermed få flere penge til arrangementer og udvikling af klubben. Til glæde og gavn for nuværende og nye medlemmer.

Ønsker du mere viden og hjælp med udvikling af din løbeklub? Så tag fat i DGI Storkøbenhavns løbekonsulent, henrik.nygaard@dgi.dk .