Nye vedtægter – nu med bevægelsesglæde

En stribe paragraffer i DGI’s vedtægter er ændret efter DGI's årsmøde 2020. Vigtigst for DGI’s DNA er en formålsparagraf, hvori ordene bevægelsesglæde og motion nu også indgår.

Den ny formålsparagraf

Paragraf 2. Formål

DGI vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt og motion med vægt på fællesskab, udfordring, bevægelsesglæde og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt og motion.

Et omfattende forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med 145 stemmer for, 17 imod og 7 undlod at stemme. Ændringerne gik så godt som glat igennem.

”Vi har virkelig haft et stort arbejde i gang, og vi har gjort os vældig umage med at finde så mange vedtægtsændringer som muligt.”

Dette sagt med et glimt i øjet af DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen om de mange forslag til vedtægtsændringer, som fylder ni af de 27 sider i dette års årsmødeprogram.

”Der er noget, som vedrører vores DNA, og noget, som er justeringer i forhold til den praksis, vi allerede har, og så er der de helt tekniske ting,” sagde Charlotte Bach Thomassen da hun motiverede vedtægtsændringerne.

Ny formålsparagraf

Vigtigst er uden tvivl ændringsforslaget til en ny formålsparagraf. Herom sagde formanden blandt andet om grunden til at ordet idræt nu ikke længere skal stå alene:

”Vi er meget optaget af motion. Det er en betegnelse, som er opstået, fordi vi er mange, der dyrker idræt et andet fokus end konkurrence. Der er en stor gruppe voksne, som føler deres aktivitet bedre afspejlet i ordet motion.”

Om ordet bevægelsesglæde sagde Charlotte Bach Thommassen:

”Vi ønsker at tilføje et begreb på linje med ordene 'udfordring, fællesskab og sundhed,' nemlig bevægelsesglæde. Det er vigtigt i vores arbejde med foreningerne. Men vi skal også, som Susanne Jensen anførte tidligere i dag, spørge, om vi nu også gør det godt nok.”

Ifølge Charlotte Bach Thomassen har vi i samfundet fået et måske utilsigtet fokus på perfekthed og præstationer.  

”Det skal være en pause at komme til idræt. Man skal kunne gå glad til idræt, gå glad derfra og komme glad igen i næste uge.”

Der var faktisk ingen delegerede, der ønskede at kommentere dette punkt, måske fordi det har været debatteret i året, der er gået.

Øvrige vedtægtsændringer:

  • Mulighed for at afvikle DGI’s årsmøde digitalt
  • Antallet af delegerede ved DGI’s årsmøde reduceres fra 300 til 200 (herunder: landsudvalgsformænd har ikke længere stemmeret)
  • Præcisering af afstemningsregler
  • Præcisering af hovedbestyrelsens sammensætning
  • Præcisering af hovedbestyrelsens opgaver og ansvar
  • Politisk forums opgaver og sammensætning er nu beskrevet i vedtægterne
  • Landsudvalgenes opgaver og beføjelser er slettet fra vedtægterne
  • Unge over 15 år er valgbare

 

Færre delegerede

Derimod var der bemærkninger til nogle af de øvrige vedtægtsforslag. For eksempel ønskede Gitte Madsen, formand for DGI Fyn, at det ikke skulle gå ubemærket hen, hvis DGI efter mødet havde reduceret antallet af delegerede fra 300 til 200, fordi forsamlingen havde stemt for forslaget.

”Vi må kunne finde en bedre fortælling end den, der er angivet i årsmødematerialet, hvor begrundelsen er, at landsdelsforeninger ikke kan finde det nødvendige antal delegerede,” sagde Gitte Madsen og efterlyste en mere ambitiøs fortælling.

Fire ord slettet

Erik Hammer fra DGI Nordsjælland fremlagde et ændringsforslag, som gik på at slette de fire ord ”Kun fremmødte har stemmeret” i det nye vedtægtsforslag. Dette forslag opnåede flertal, hvorefter vedtægtsændringerne blev vedtaget uden de fire ord.