Sådan skal 320 mio. kroner fordeles i DGI

Ny fordelingsmodel for udlodningsmidler vedtaget på årsmødet 2023.

På DGI's årsmøde blev det vedtaget, hvordan DGI skal fordele pengene fra udlodningsmidlerne i årene fremover. Foto: Palle Peter Skov/DGI fotoarkiv

Budgetsikkerhed, fortsat fokus på at bevare et højt medlemstal og skabe medlemsvækst samt økonomisk råderum til at iværksætte strategiske indsatser på tværs af DGI’s 14 landsdelsforeninger samt landsorganisationen. Det er hovedpunkterne i den nye fordelingsmodel, som de delegerede på DGI’s årsmøde, vedtog d. 4. november.

Kriterier for fordeling

Fordelingsmodellen fastsætter, efter hvilke kriterier tilskuddet fra udlodningsmidlerne – i 2023 i omegnen af 320 mio. kroner alt efter udviklingen i forbrugerprisindekset - skal fordeles mellem DGI’s 14 landsdelsforeninger samt landsorganisationen og vil have virkning fra og med budgetåret 2025 og frem til og med budgetåret 2030. Fordelingsmodellen evalueres med henblik på at træffe beslutning på årsmødet i 2029 om eventuelt at foretage ændringer, med virkning for budgetåret 2031

Mere simpel model

Den nye fordelingsmodel er en mere simpel udgave end tidligere modeller, og baserer sig på få, objektive kriterier, og som skaber et incitament for at arbejde med DGI’s centrale målsætning om at opnå medlemsvækst. Det er en politisk ambition, at DGI runder 2 mio. medlemmer i 2030.

Forslaget til en ny fordelingsmodel i DGI vægter tre grundlæggende elementer:

  • Modellen skal give alle 15 DGI-enheder (14 landsdelsforeninger og landsorganisa­tionen) en budgetsikkerhed via et grundtillskud, der giver de ansvarlige ledelser mulighed for at arbejde langsigtet med at udvikle og udføre deres grundopgaver. Grundtilskuddet udgør langt den største del af udlodningsmidlerne. I tråd med DGI’s kommunestrategi, hvor det er en del af landsdelsforeningernes grundopgave at søge et strategisk samarbejde med alle kommuner, indføres der desuden et fast årligt og ensartet tilskudselement i form af en kommunekompensation på 77.500 kr. pr. kom­mune i landsdelsforeningens område.
  • Modellen skal sikre, at DGI som organisa­tion har et fortsat stort fokus på at bevare et højt medlemstal og skabe yderligere med­lemsvækst. For at understøtte dette fokus ydes årligt et variabelt medlemstilskud til landsdelsfor­eningerne på 20 kr. pr. ekstra medlem med 2022 medlemstal­let som udgangspunkt
  • Modellen skal give DGI et fælles økonomisk råderum til at iværksætte strategiske indsat­ser på tværs af DGI's 15 enheder. Midlerne til strategiske indsatser udgøres af ikke allerede fordelte udlodningsmidler og forsøges gearet med eksterne midler fra eksempelvis fonde.

Forslaget blev vedtaget med 194 stemmer for, 1 imod mens 7 undlod at stemme.