Vox-pop om formandens beretning

De vigtigste emner i formandens beretning er dem, der kommer tæt på foreningernes hverdag, fremtidens frivillige og et balanceret samarbejde med kommunerne, siger udvalgte årsmødedeltagere.

Bettina Mikkelsen, bestyrelsesmedlem DGI Sydøstjylland og medlem af ungdomsudvalget i Horsens Orienteringsklub:

  1. Hvad var det vigtigste i formandens beretning – og hvorfor?

Det vigtigste for mig var unge-vinklen. Hvordan giver vi de unge plads, hvordan giver vi dem ansvar og får dem mere involveret i idrætsforeningerne. Og så var der en reminder om, at vi også står over for en stor gruppe seniorer i samfundet, som vi skal have ind i vores foreninger.

Generelt var det var en dejlig fremadskuende beretning. Normalt handler årsberetning om hvad der ER sket, og hvad man HAR opnået. Jeg kan godt lide, at Charlotte skuer frem og taler om, hvad vi skal gøre for at ruste os til at skabe fremtidens foreninger, fremtidens frivillige og fremtidens samarbejder.

  1. Hvad kan du bruge det til i dit arbejde i DGI?

De strategiske midler, som vi har afsat i DGI Sydøstjylland næste år, går bl.a. til at lave aktiviteter og fællesskaber for seniorer. Men vi har også reserveret midler i budgettet, der skal bruges til at skabe og understøtte fremtidens foreninger. Vi ved endnu ikke, hvordan midlerne konkret skal udmøntes, men der har beretningen klart givet stof til eftertanke, og det er noget, jeg vil tage med ind i bestyrelsesarbejdet i DGI.

  1. Hvorfor er det vigtigt i hverdagens idræts- og foreningsliv?

Det, vi gør i dag, lægger kimen til det, vi skal høste frugterne af om mange år. Os, der er lidt grå i toppen, skal give plads til og også holde de unge i hånden. Der skal tænkes i overlevering på en anden måde, end vi gør i dag. F.eks. dele bestyrelsesopgaver op i mindre dele, så det ikke virker overvældende for nye, for unge. Vi har misset ud på at få lavet den overgang i en årrække, af mange årsager f.eks. corona, så nu har vi et stort arbejde at indhente. Det handler om, at unge i dag vil være frivillige på en anden måde end før. Og der skal vi tænke i brobygning til bestyrelsesarbejdet, det frivillige arbejde, på en anden måde.

Asbjørn

Asbjørn Nielsen, formand for DGI Gymnastik, valgt i oktober i år, 52 år, fra Gesten:

  1. Hvad var det vigtigste i formandens beretning – og hvorfor?

De to vigtigste emner var frivilligheden og ”har du talt med dit barn i dag?" Frivilligheden, fordi det er kernen i foreningslivet, kernen i det vi skal, og det vi gør - både som organisation og som foreningernes forening. Derfor er frivillighedsbegrebet helt centralt i vores forening, men også i den måde vi driver organisation på. Vi skal huske balancen mellem det professionelle og det, at vi er folkelige forankringer, der bæres af frivillighed.

Den anden del med overskriften ”har du talt med dit barn i dag,” og børnefokus i regeringens ’ikke’-skolereform er også vigtig. Det vi kan for børn, det at tænke bevægelse, leg og livsglæde og det at motivere børn og få skabt interessefællesskaber og bevægelsesglæde – at få den almene brede bevægelsesglæde det er bare så vigtigt i en børnesammenhæng.

  1. Hvad kan du bruge det til i dit arbejde i DGI?

Jeg kan nogle gange blive lidt betænkelig, hvis vi får alt for meget kommunefokus, for vi skal være foreningernes forening. Vi skal ikke være en kommunal instans, drevet som en kommunal forvaltning. Når det er sagt, skal vi samarbejde med skolen og hjælpe hinanden på tværs. Det må bare ikke ende i en eller anden heldagsskole. Skole ja. Forening er noget andet. Jeg tror, at der er behov for at skille det ad. Vi kan noget andet. Men der er absolut behov for at styrke samarbejdet mellem skole og foreningsliv og gøre det til et fælles ansvar, at vi også får den ikke så idrætsglade del af befolkningen til at bevæge sig.

  1. Hvorfor er det vigtigt i hverdagens idræts- og foreningsliv?

Det er væsentlig for mig ift. hvad vi gør, for vi skal huske, at vi er forening, når vi bliver så kommunefokuserede. Det betyder ikke, at vi ikke skal have en særlig forpligtelse i forhold til – jeg kan ikke lide ordet idrætssvage – men ikke bevægelsesvante. Det handler om at skabe bevægelsesglæde. Vi skal ikke nødvendigvis gøre det vi plejer, men tænke nye aktiviteter, tænke på tværs. Jeg kan godt blive begejstret over spejdernes rummelighed. Idrætten kan lære af den rummelighed, så vi ikke bliver for aktivitetsfokuserede, men bevægelses- og samværsfokuserede – i hvert fald, når vi taler børneidræt.

Amalie

Amalie Jensen, bestyrelsesmedlem i DGI Storstrømmen, advisory board i ImpulsPuljen og med i UngePlatformen på årsmødet.

  1. Hvad var det vigtigste i formandens beretning – og hvorfor?

Det vigtigste var, at der blev adresseret nogle af de problemstillinger, som er i foreningerne, særligt det her med frivillighed, og selvfølgelig også de unge, fordi jeg er en ung stemme. Og så en lidt usmart ting, men med stor betydning, nemlig bøvl og banker. Det er tit det, der gør det så pivsvært i foreningsarbejde, og det, der gør, at man kan blive kvalt i at være frivillig. Så på en måde er der god sammenhæng imellem de to ting i beretningen.

  1. Hvorfor er det vigtigt i hverdagens idræts- og foreningsliv?

Noget af det, foreninger kan få ud af beretningen, er Charlottes overblik over trivsel. Det er noget af det man glemmer, når man har et hold, og det kører derudaf, og det er onsdag igen. Så skal man huske at stoppe op og sige hallo, jeg ser dig, og jeg snakker med alle her. Det var en rigtig fin pointe til foreningerne, men også generelt til, hvordan man kører denne her stressende hverdag.

  1. Hvad kan du bruge det til i dit arbejde i DGI?

I mit bestyrelsesarbejde og generelt, når jeg er ude at undervise, vil jeg tage det med trivsel og den store difference på de forskellige kommuner - som vi så på kortet - både i forhold til trivsel og idræt. Nu kommer jeg fra en landsdelsforening, som – også på koret – har en lav idrætsdeltagelse, dvs. det, der var markeret med lyseblåt. Det er noget vi arbejder meget intenst med, men det er ikke lige til. Det kræver, at man danser en tango med kommuner og flere samarbejdspartnere. Så jeg tror, at det vil hjælpe mig i mit bestyrelsesarbejde til at være med til at sætte en strategisk handleplan for, hvordan vi når derhen i vores landsdelsforening. Det kan være med til at sætte retning.