Idrætsledelsen i DGI Petanque

DGI Petanques idrætsledelsen består af 3 frivillige medlemmer plus 2 suppleanter.

Idrætsledelsens opgaver:

 • At igangsætte og lede en proces, der sikrer at idrætten udvikler relevante tilbud til de forskellige målgrupper bl.a. ved at føre en løbende dialog med målgrupperne, interessenter inden for og uden for DGI.
 • Lede den aftalte dagsorden for idrætten i DGI jf. årshjulet og handlingsplanen, således der er synlighed om beslutningsprocesser og tid til implementering.
 • Følge målopfyldelsen og aktivitetsudviklingen tæt, evaluere indsatsområder, koncepter m.v. således disse løbende justeres/ændres i forhold til målgruppens ønsker og behov.
 • Samarbejde med DGI-eksterne partnere nationalt og internationalt inden for idrætten, f.eks. visionsaftaler i regi af BDFL
 • Udbrede kendskabet til DGI’s brandplatform inden for idrætten, ved bl.a. at skabe motivation, gejst og målrettethed hos involverede frivillige
 • Planlægning af idrætsledelsens arbejde.
 • Informere resten af DGI om idrættens status, udvikling og resultater.
 • Budget og budgetopfølgning, herunder udarbejdelse af fælles budgetretningslinjer.

 Opgaverne løses i tæt samarbejde med værtslandsdelen.

 Idrætsledelsens ansvar

 • At planlægge og gennemføre møder med relevante folkevalgte, frivillige og medarbejdere fra andre landsdele/foreninger. Disse møder har til formål at involvere i forhold til at: o Sætte en fælles retning for idrætten i DGI, herunder at udarbejde oplæg til fælles handlingsplan for idrætten
 • Drøfte potentiale og muligheder for idrætten i DGI
 • Drøfte aktivitetsspecifikke emner
 • Skabe motivation og opbakning til den fælles strategi inkl. evt. visionsaftale
 • Skabe tydelighed om hvornår der træffes beslutninger og hvilke beslutninger, der træffes
 • Skabe motivation og opbakning til den fælles strategi
 • At sikre den bedst mulige organisering af arbejdet med idrætten i DGI.
 • At sikre landsdækkende arrangementer bliver gennemført.
 • At sikre at tværfaglige emner, som f.eks. foreningsudvikling og landsstævne, bliver indarbejdet i idrætten.
 • Sammen med værtslandsdelsforeningen at gøre landsdelene opmærksomme på evt. landsdels- og regionale udvalg/netværk, hvorefter landsdelene har ansvaret for, at udvalgene/netværkene indgår i det lokale politiske arbejde i lighed med de prioriterede idrætter.

Formandsmøder

Der afholdes 2 årlige formandsmøder i henholdsvis marts og oktober måned.

På formandsmøderne deltager op til 2 repræsentanter for landsdelsudvalgene i petanque.

Indkaldelse skal ske senest 1 måned inden afholdelse pr. e-mail til idrætsledelsen, landsdelsudvalg/-netværk, idrættens medarbejdere og værtslandsdelen.