Disciplin

Spilleregler i DGI Petanque § 31-40: Disciplin

§ 31: Straf for enkelte spilleres eller et holds udeblivelse

Spillerne skal være til stede ved kontrolbordet ved lodtrækningen og ved offentliggørelsen af dens resultat. Et kvarter efter offentliggørelsen af resultatet vil hold, som ikke møder op på banen, blive straffet med et point, som tildeles modstanderne. Denne ventetid nedsættes til 5 minutter i tidsbegrænsede kampe. Efter ventetiden øges straffen med et point for hver 5 minutters forsinkelse.

Samme straf gælder under hele turneringen efter hver lodtrækning samt i tilfælde af en genoptagelse af spillene efter en afbrydelse uanset årsagen. Et hold, som ikke har indfundet sig på spilleområdet senest en time efter starten eller genoptagelse af spillene, erklæres som udgået af turneringen. Et ufuldstændigt hold har ret til at starte et spil uden at vente på den udeblevne spiller. Det må dog ikke anvende dennes kugler.

Ingen spiller må udeblive fra et spil eller forlade banerne uden stævne-/turneringslederens tilladelse. I tidsbegrænsede kampe må en spiller først forlade banen efter at have kastet sine kugler i den igangværende omgang. Såfremt stævne-/turneringslederens tilladelse ikke foreligger, finder bestemmelserne i denne og følgende paragraf anvendelse.

§ 32: Spilleres forsinkede ankomst

Udeblevne spillere, som indfinder sig efter en omgang er begyndt, deltager ikke i denne omgang, men først fra næste omgang.

Udeblevne spillere, der kommer senere end 1 time efter kampen er begyndt, fortaber enhver ret til at deltage i denne.

Hvis medspillerne vinder kampen, kan spilleren deltage i de følgende kampe, forudsat at spilleren fra starten er tilmeldt sammen med det pågældende hold.

Hvis turneringen er en puljespilturnering, kan spilleren deltage i anden kamp, uanset resultatet af den første.

En omgang betragtes som påbegyndt, når målkuglen er udkastet efter reglerne.

§ 33: Udskiftning af en spiller

Udskiftning af en spiller i double eller af en eller to spillere i triple er kun tilladt, så længe turneringen ikke er sat officielt i gang (pistol, fløjte, bekendtgørelse m.v.), dog under forudsætning af, at udskiftningsspilleren/- spillerne ikke tidligere er indskrevet til turneringen på et andet hold.

§ 34: Straf

Ved DGI's stævner og turneringer anvendes ikke straffebestemmelser bortset fra §§16 og 19, dog kan en spiller eller et hold bortvises af stævne-/turneringslederen ved usportslig eller uacceptabel optræden.

§ 35: Dårligt vejrlig

I tilfælde af regnvejr skal en påbegyndt omgang afsluttes, med mindre stævne/turneringslederen beslutter andet. Det er alene stævne-/turneringslederen, som har ret til at stoppe eller annullere en omgang på grund af force majeure.

§ 36: Ny spillerunde

Hvis der er bekendtgjort en ny runde i turneringen (2. runde, 3. runde osv.), og nogle kampe endnu ikke er afsluttede, kan stævne-/turneringslederen træffe sådanne dispositioner eller beslutninger, som han måtte anse for nødvendige for en god afvikling af turneringen.

§ 37: God sportsånd

Aftaler om kampens udfald betragtes som usportslig optræden. Se § 34.

§ 38: Ukorrekt adfærd

Se § 34.

§ 39: Stævne-/turneringslederens forpligtelser

Stævne-/turneringsledere har kompetence til at lede stævner og turneringer og om nødvendigt at anvende § 34.

§ 40: Stævne-/turneringslederens afgørelser

Situationer, som ikke er forudset i reglerne, forelægges stævne-/turneringsledelsen. En stævne-/turneringsledelse kan for DGI bestå af 1-5 personer. Beslutninger, der træffes af stævne-/turneringsledelsen i henhold til denne paragraf, kan ikke appelleres. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Grundlaget for dette regelsæt er de internationale regler, som er godkendt af International Congress of the F.I.J.P. i Izmir (Tyrkiet) den 7. oktober 2010.