Kugler

Spilleregler i DGI Petanque § 15-23: Kugler

§ 15: Kast af første og efterfølgende kugler

Den første kugle i en omgang kastes af en spiller fra det hold, der har vundet lodtrækningen eller den forudgående omgang. Derefter spiller det hold, der ikke har pointet. Spilleren må hverken bruge en genstand eller tegne en streg på banen som hjælp til at spille en kugle, ligesom dens nedslagssted ikke må markeres. Når den sidste kugle spilles, må spilleren ikke have en kugle i den anden hånd.

Kuglerne kastes én ad gangen. Ingen kugle kan spilles to gange, dog med undtagelse af kugler, der på vejen mellem kastecirklen og målkuglen ved et uheld er blevet standset eller afbøjet af en kugle eller målkugle fra en anden kamp eller af et dyr eller en genstand i bevægelse (fodbold m.v.), samt i det i § 8 stk. 2 anførte tilfælde. Det er forbudt at gøre målkugle eller kugler våde.

Før udkast skal spilleren fjerne spor af mudder eller andet fra kuglen. Undladelse heraf kan medføre straf som anført i § 34. Hvis den først spillede kugle ender i forbudt område, er det modstanderens tur til at kaste en kugle, og der fortsættes skiftevis, så længe der ikke er kugler på den anviste bane.

Såfremt der efter skud eller indlæg ikke befinder sig kugler på det anviste spilleområde, gælder bestemmelserne vedrørende en uafgjort omgang som anført i § 28.

§ 16: Spilleres og tilskueres adfærd under spillet

I den tid, hvor en spiller efter reglerne må kaste sin kugle, skal både tilskuere og spillere forholde sig helt stille.

Modstanderne må ikke gå, gestikulere eller gøre andet til gene for den spiller, der skal til at kaste. Det er kun spillerens medspiller(e), der må opholde sig mellem målkuglen og kastecirklen.

Modstanderne skal blive bag målkuglen eller bag spilleren og i begge tilfælde ude til siden i forhold til spilleretningen og i en afstand af mindst 2 meter fra spilleren eller målkuglen.

Spillere, som ikke overholder disse regler, kan udelukkes fra turneringen, såfremt de efter en advarsel fra stævne-/ turneringslederen fortsat fremturer i deres adfærd.

§ 17: Kast af kugler og kugler, der er gået ud af banen

Ingen må forsøgsvis kaste sin kugle under spillet. Spillere, der ikke overholder denne regel, straffes som anført i afsnittet ”Disciplin”, § 34 Kugler, der i løbet af en omgang, går ud af en afmærket bane, er gyldige (med mindre de er ugyldige ifølge § 18).

§ 18: Ugyldige kugler

En kugle er først tabt, når den helt har passeret grænsen for det anviste spilleområde, dvs. når den set direkte oppefra ligger helt uden for grænsen. Det samme gælder, når kuglen på afmærkede baner helt har passeret mere end en af de baner, der ligger langs med den bane, der er i brug eller når den passerer endebanelinjen, hvis 2 baner støder mod hinanden.

I tidsbegrænsede kampe på en afmærket bane anses kuglen for tabt, når den helt har passeret linjen på den anviste bane. Hvis kuglen derefter kommer tilbage på spilleområdet, enten på grund af terrænets hældning, eller fordi den springer tilbage fra en fast eller bevægelig forhindring, tages den straks ud af spillet, og alt, hvad den har flyttet efter sin vandring ind i et forbudt område, lægges tilbage på plads.

En tabt kugle skal straks fjernes fra spillet. Sker det ikke, anses den for godkendt, så snart modstanderens næste kugle er spillet. Vis fairness.

§ 19: Hvis en kugle stoppes

En spillet kugle, som stoppes eller afbøjes af en stævne-/turneringsleder eller en tilskuer, skal forblive i sin stopposition. En spillet kugle, som ved et uheld stoppes eller afbøjes af en medspiller, er tabt. En indlagt kugle, som ved et uheld stoppes eller afbøjes af en modstander, kan efter spillerens ønske enten spilles om eller blive liggende.

Hvis en afskudt kugle eller en ramt kugle ved et uheld stoppes eller afbøjes af en spiller, kan modstanderen til den pågældende spiller:

  1. Lade den ligge i stoppositionen.
  2. Lægge den i forlængelse af en linje fra kuglens oprindelige plads til dens stopposition, dog kun inden for det tilladte område og kun under forudsætning af, at den var markeret.

Spillere, som forsætligt stopper en kugle, diskvalificeres omgående for den igangværende kamp. Det samme gælder holdet.

§ 20: Tilladt tidsforbrug til kast

Så snart målkuglen er kastet, må hver spiller bruge højst ét minut til sit kast. Denne tid løber, fra målkuglen eller en spillet kugle ligger helt stille, eller fra en nødvendig måling er afsluttet. De samme bestemmelser gælder for udkastet af en målkugle, hvor der højst må bruges et minut til de 3 kast.

Alle spillere, der ikke overholder denne regel, straffes efter bestemmelserne i § 34.

§ 21: Hvis en kugle flyttes

Hvis en liggende kugle flytter sig på grund af blæst, banens hældning eller andet, skal den lægges tilbage på plads. Dette gælder også, hvis en kugle ved et uheld flyttes af en spiller, en stævne-/turneringsleder en tilskuer, et dyr eller en genstand i bevægelse. For at undgå enhver uenighed skal spillerne markere kuglerne. Protester angående umarkerede kugler kan ikke behandles, og stævne-/turneringslederen vil kun dømme ud fra kuglernes eller målkuglens faktiske placering på banen.

Hvis en kugle derimod flyttes af en i kampen spillet kugle, er dens placering gældende.

§ 22: Hvis en spiller kaster en anden kugle end sin egen

En spiller, som kaster en anden kugle end sin egen, får en advarsel. Den spillede kugle gælder dog, men skal straks byttes ud, eventuelt efter måling.

Hvis dette gentager sig under en kamp, dømmes den fejlagtigt spillede kugle ugyldig, og alt, hvad kuglen har flyttet, lægges tilbage.

§ 23: Ureglementeret udkast af kugler

Enhver kugle, der er kastet ureglementeret, er ugyldig, og alt hvad den har flyttet, skal lægges tilbage på plads, hvis den har været markeret. Modstanderen har imidlertid ret til at påberåbe sig fordelsreglen og erklære kuglen for gyldig. I så fald er kuglen, hvad enten det er et skud eller et indlæg, godkendt, og alt, hvad den har flyttet, forbliver i sin nye placering.