Spillet

Spilleregler i DGI Petanque § 5-10: Spillet

§ 5: Banereglement

Petanque spilles på alle slags underlag. Et spilleareal afgrænser et ikke fastsat antal baner afmærket ved hjælp af snore, hvis tykkelse ikke må influere på spillets gang. Disse snore afgrænser de forskellige baner og er ikke dødlinjer bortset fra endebanelinjerne og de udvendige linjer.

Efter beslutning fra turneringsarrangøren kan holdene henvises til afmærkede baner. I så fald skal banen under nationale mesterskaber eller internationale turneringer være mindst 4 meter bred og 15 meter lang.

Ved andre turneringer kan tillades andre mål end disse minimumsmål, dog så vidt muligt ikke under 3 x 12 meter.

Hvis spilleområdet er omgivet af fast indhegning el. lign., skal denne ligge mindst 1 m fra spilleområdets udvendige linje. Kampene spilles til 13 point med mulighed for, at pulje- og kvalifikationskampe spilles til 11 point.

Visse turneringer kan afholdes med tidsbegrænsede kampe. Disse skal altid spilles på en enkelt afgrænset bane. I så fald er alle afgrænsede linjer dødlinjer.

§ 6: Igangsættelse af spillet - regler for kastecirklen

Spillerne trækker lod om, hvilket hold der skal vælge bane og være de første til at kaste målkuglen. Hvis banen er anvist af turneringsarrangørerne, skal målkuglen kastes ud på denne bane. Holdene må ikke uden turneringslederens tilladelse flytte kampen til en anden bane.

En spiller fra det hold, der har vundet lodtrækningen, vælger udgangspunkt og tegner en cirkel med plads til spillernes fødder. Cirklens diameter skal dog være mindst 35 og højst 50 cm.

Ved anvendelse af en præfabrikeret cirkel skal denne være fast og have en indvendig diameter på 50 cm (tolerance +/- 2 mm). Beslutning om anvendelse af præfabrikerede cirkler træffes af turneringsarrangøren, som også skal levere dem.

Cirklen skal tegnes eller placeres mindst 1 meter fra en forhindring og gælder for de 3 på hinanden følgende udkast, som et hold har ret til. Ved turneringer i frit område skal den være mindst 2 meter fra andre cirkler, der er i brug.

Det hold, der kaster målkuglen, skal slette alle cirkler, der befinder sig i nærheden af den, der skal bruges.

Det indre af cirklen kan ryddes for grus/ småsten m.v. i løbet af omgangen, men skal retableres, når omgangen er slut. Cirklen betragtes ikke som forbudt område. Fødderne skal være helt inden for og må ikke komme ud over cirklen. Spilleren må ikke forlade cirklen eller slippe jorden, før kuglen er landet på jorden.

Ingen anden legemsdel må røre jorden uden for cirklen. Dog er det tilladt bevægelseshæmmede (benene fra livet og ned) kun at have én fod inden for i cirklen.

For spillere i kørestol gælder det at mindst ét hjul (hjulet på samme side som kastearmen) befinde sig inden for cirklen.

At et medlem af holdet kaster målkuglen ud betyder ikke, at denne spiller skal spille først.

§ 7: Gyldige afstande for udkast af målkuglen

For at en udkastet målkugle er gyldig, skal følgende forhold være opfyldt:

 1. Afstanden mellem målkuglen og cirklens indvendige kant skal være: Mindst 6 meter og højst 10 meter for juniorer og seniorer. I turneringer for de yngste spillere kan mindre afstande anvendes. Mindst 4 meter og højst 8 meter for puslinge - under 9 år Mindst 5 meter og højst 9 meter for ynglinge – fra 9 til og med 13 år Mindst 6 meter og højst 10 meter for ju-niorer og seniorer – over 13 år
 2. Cirklen skal være mindst 1 meter fra en forhindring
 3. Målkuglen skal være mindst 1 meter fra forhindring og forbudt område.
 4. Målkuglen skal være synlig for spillere, som står helt oprejst, og hvis fødder rører cirklens inderside

Ved eventuel uenighed herom afgør turneringslederen, om målkuglen er synlig. Turneringslederens afgørelse kan ikke ankes. I næste omgang sker udkastet fra en cirkel tegnet eller placeret omkring det punkt, hvor målkuglen befandt sig ved slutningen af den foregående omgang. Undtagen i følgende tilfælde:

 • Cirklen vil være mindre end 1 meter fra en forhindring.
 • Udkast af målkuglen kan ikke ske inden for de i reglerne fastsatte afstande.

I det første tilfælde tegner eller placerer spilleren cirklen i den reglementerede afstand fra forhindringen. I det andet tilfælde kan spilleren rykke tilbage, bort fra det sted, hvor målkuglen befandt sig, højst indtil den maksimalt tilladte kasteafstand er opnået og ikke længere. Denne mulighed må kun benyttes, hvis det ikke er muligt at kaste målkuglen ud til maksimal afstand i nogen anden retning.

§ 8: Udkastets gyldighed

Hvis målkuglen ved udkastet stoppes af en spiller, en tilskuer, et dyr eller en genstand i bevægelse, er udkastet ugyldigt og skal tages om.

Selv om den første kugle efter udkast af målkuglen er spillet, har modstanderen stadig ret til at betvivle dens korrekte placering. Hvis placeringen viser sig at være ukorrekt, skal udkastet af målkuglen tages om, og den første kugle spilles igen.

For at udkastet af målkuglen skal kunne tages om, skal begge hold have anerkendt, at udkastet ikke var gyldigt, eller turneringslederen skal have dømt det ugyldigt. Såfremt et hold ikke følger dette, mister holdet retten til udkast af målkuglen i den igangværende omgang.

Hvis modstanderen også har spillet en kugle, anses målkuglen entydigt for at være gyldig, og protester kan ikke behandles.

§ 9 Annullering af målkuglen i løbet af en omgang

Målkuglen er tabt i følgende 7 tilfælde:

 1. Når den flyttes til forbudt område, også selvom den kommer tilbage til det tilladte spilleområde. Når målkuglen ligger på grænsen til forbudt område, er den spilbar. Den er først tabt, når den helt har passeret grænsen for det tilladte område eller dødlinjen, dvs. når den set direkte oppefra ligger helt uden for grænsen. Vandpytter, hvor målkuglen kan flyde frit, betragtes som forbudt område
 2. Når den flyttede målkugle ikke er synlig fra cirklen efter reglerne i § 7, selv om den stadig ligger i tilladt område. Er målkuglen skjult af en kugle, regnes den ikke for tabt. Turnerings- eller stævnelederen kan kortvarig fjerne en kugle for at konstatere, om målkuglen er synlig eller ej
 3. Når målkuglen flyttes til en position mere end 20 meter (for juniorer og seniorer) eller 15 meter (for de yngste spillere) eller mindre end 3 meter fra cirklen
 4. Når målkuglen på afmærkede spilleområder passerer mere end én bane umiddelbart ved siden af den bane, der er i brug og når den passerer endebanelinjen, hvis 2 baner støder med hinanden
 5. Når den flyttede målkugle ikke kan findes inden for højst 5 minutter
 6. Når et forbudt område ligger mellem målkuglen og kastecirklen
 7. Når målkuglen i tidsbegrænsede kampe må passere den linje, der markerer den anviste bane

 

§ 10 Fjernelse af forhindringer

Det er spillerne strengt forbudt at nedpresse, flytte eller knuse forhindringer af enhver art på spilleområdet. Dog må den spiller, der skal kaste målkuglen, få en fornemmelse af et nedslagssted ved højst 3 gange at banke med en af sine kugler på banen. Desuden må den spiller, der skal kaste, eller en af medspillerne jævne et eventuelt hul, som er forårsaget af én (1) tidligere spillet kugle. Overtrædelse af ovenstående regler straffes som anført i § 34.

§ 10a: Udskiftning til ny målkugle eller spillekugle

Det er spillerne forbudt at udskifte målkuglen eller en spillekugle under en kamp, bortset fra i følgende tilfælde: Målkuglen eller spillekuglen kan ikke findes inden for højst 5 min.

Målkuglen eller spillekuglen er gået i stykker: I så tilfælde er det den største del, der gælder. Hvis der er kugler tilbage, som ikke er blevet spillet, kan førstnævnte kugle straks udskiftes, eventuelt efter måling, med en kugle eller målkugle med samme eller tilsvarende diameter. I næste omgang kan den pågældende spiller anvende et helt nyt sæt.