Lånefonden: Lån til udvikling af idrætsfaciliteter

Fonden har til formål at yde lån til udvikling af idrætsfaciliteter, der kan understøtte realiseringen af DGI's idrætspolitiske strategier.

DGI’s Lånefond bevilger årligt 2 mio. kr. til lån til udvikling af danske idrætsfaciliteter. Et lille beløb set i forhold til, at der ombygges og bygges nye idrætsfaciliteter for ca. 2 mia. kr. om året i Danmark.

Det er derfor nødvendigt med en skarp prioritering, og bevillingen af midlerne prioriteres efter, hvor pengene forventes at kunne gøre størst gavn i forhold til DGI’s målsætning om at gøre flere danskere idrætsaktive.

På den baggrund vurderes en ansøgning efter, hvorvidt projektet: 

  • Har en placering, kvalitet og funktion som motiverer mennesker til at mødes og være fysisk aktive sammen i og uden for foreningslivet.
  • Rummer nye aktivitetsmuligheder for flere mennesker.
  • Aktiverer nye og meget gerne idrætssvage målgrupper.
  • Kan blive et eksempel til efterfølgelse andre steder.

Der ydes ikke lån til:

  • Påbegyndte eller færdige projekter.
  • Almindelig renovering, vedligeholdelse og energiforbedringer.
  • Privatejede faciliteter.
  • Faciliteter som i form og forventet brug finder deres lige mange andre steder (Eksempelvis springgrave og kunstgræsbaner).

Det forventes, at ansøgere bidrager med en væsentlig egenfinansiering, og at der er stor lokal opbakning til projektet.

Lånefondens vedtægter:

§1

Fonden er ikke en separat juridisk enhed, men den del af DGI's bundne egenkapital der er disponeret til låneformål.

§2

Fonden har til formål at yde lån til udvikling af idrætsfaciliteter, der kan understøtte realiseringen af DGI's idrætspolitiske strategier.

§3

Lån kan ydes til både indendørs og udendørs anlæg. Der kan ydes lån til såvel nyopførelser som renovering, udbygning eller nyindretning af eksisterende faciliteter og til anskaffelse af redskaber og materiel.

§4

Lån kan ydes til landsdelsforeninger, lokalforeninger eller andre institutioner tilknyttet DGI.

§5

DGI's hovedbestyrelse træffer beslutning om långivning efter ansøgning. Ansøgning om lån fra lokalforeninger og institutioner tilknyttet DGI skal påtegnes af landsdelsforeningen inden fremsendelse til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Landsdelsforeningen har pligt til at vurdere ansøgning om lån, som ikke vil kunne bevilges uden landsdelsforeningens anbefaling. Ansøgninger behandles løbende. Der kan normalt ikke ydes lån til projekter, der er igangsat.

§6

Lån ydes normalt rentefrit. I forbindelse med behandling af ansøgninger træffer hovedbestyrelsen beslutning om de nærmere vilkår for långivningen herunder afdragsperiode.

§7

Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om at prioritere særlige satsningsområder i overensstemmelse med DGI's strategier.

§8

Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere kriterier for lån herunder spørgsmål vedrørende garantistillelse og satsningsområder og offentliggør disse på DGI's hjemmeside.

§9

Fonden finansieres ved afdrag på bestående lån samt eventuelt ved tilskud fra DGI. Størrelsen heraf fastsættes af DGI's årsmøde i forbindelse med vedtagelsen af DGI's budget.

§ 10

Ændring af vedtægterne kan ske på DGI's årsmøde med almindeligt flertal. 

Vedtaget den 3.-5. november 1995. 
Ændret den 7.-8. november 1997. 
Ændret den 2.-4. november 2001. 
Ændret den 3.-4. november 2006.
Ændret den 3. november 2007.