Borgere med etnisk minoritetsbaggrund

Denne gruppe er mangfoldig, bl.a. hvad angår livsformer, etnisk og religiøs baggrund, uddannelsesniveau, arbejdsmarkedstilknytning. Alligevel deltager den i mindre grad i foreningslivet.

Undersøgelser viser, at ikke-vestlige indvandrere ikke i samme grad bliver opfordret eller valgt til frivilligt arbejde. Også færre bliver involveret i frivilligt arbejde gennem deres børns aktiviteter. 

Det er en stor gruppe af borgere med ressourcer og kompetencer, som foreningslivet kan få gavn af.

Piger og kvinder med anden etnisk baggrund udgør også en ekstra ressource, da de typisk er aktive og byder ind frivilligt på fx det sociale område, men er mere tilbageholdne i foreningslivet.

Samtidig kan civilsamfundet via foreningerne spille en stor rolle i forhold til nytilkomne borgere, så de sikres en god integration.