§1Foreningens navn

1.1

Foreningens navn er

Det er en god idé, at navnet indeholder et geografisk tilhørsforhold – f.eks. Vordingborg Kickboxing Club eller Skagen Vandrelaug

§2Foreningens hjemsted

2.1

Foreningen har hjemme i

Denne paragraf skal med, hvis man skal bruge kommunale faciliteter eller anden støtte fra kommunen

§3Foreningens formål

3.1

Foreningens almennyttige formål er

Almennyttig betyder, at foreningen vil fremme fællesskabets interesser – ikke kommercielle eller individuelle interesser.

Formålet beskriver, hvad I grundlæggende ønsker med jeres forening - hvilke værdier foreningen hviler på, og hvad den vil arbejde for. Eksempler på formålsparagraffer: 

 • Foreningens formål er at give alle interesserede i Tilst uanset alder, køn, nationalitet og færdigheder mulighed for at dyrke idræt eller deltage i foreningens fællesskaber.
 • GFS er en attraktiv idrætsforening med fokus på kvalitet og alsidighed, så flest mulige borgere i alle aldre i Galten-Skovby og omegn bliver medlemmer og tager aktivt del i at skabe et forpligtende fællesskab.
 • Foreningens formål er at virke for idrættens fremme og styrke det frivillige foreningsarbejde i Samsø kommune for derigennem at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§4Medlemskab

4.1

Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

4.2

Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.

4.3

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen skal have mulighed for at opsige et medlemskab, hvis et medlem arbejder imod det foreningen står for.

Det kan være tilfælde, hvor medlemmer optræder illoyalt over for foreningen.

Det kan fx være en situation hvor medlemmet:

 • Bagtaler bestyrelsen
 • Spreder falske rygter, der kan betyde tabt goodwill i lokalsamfundet
 • Mobber andre medlemmer eller er voldelig m.v.

§5Generalforsamlingen

5.1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Foreningens øverste myndighed betyder, at de beslutninger, som træffes på en generalforsamling, står over alle andre beslutninger i foreningen.

5.2

Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer og/eller opslag på foreningens hjemmeside/Facebook-side med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden samt foreningens reviderede regnskab.

Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts.

5.3

Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden senest 8 dage før.

5.4

Stemmeret i foreningen:

5.5

Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år

5.6

Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal.

Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning.

Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

Simpelt flertal betyder, at mere end halvdelen af de afgivne stemmer skal stemme for forslaget.

Kampvalg: Der er tale om kampvalg, hvis der er flere kandidater end pladser, der skal vælges til.

5.7

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af handlingsplan og budget
 7. Valg af bestyrelse og suppleant
 8. Valg af revisor
 9. Evt.
5.8

Bestyrelsen har ansvaret for, at der tages referat af mødet.

5.9

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.

§6Ekstraordinær generalforsamling

6.1

Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling

6.2

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7Bestyrelsen

7.1

Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

7.2

Medlemmer i bestyrelsen:

Bestyrelsen består af medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer

7.3

Bestyrelsen vælges for

Hvis I ønsker en kontinuerlig udskiftning i bestyrelsen, kan det være en idé at fastsætte, hvor mange perioder det enkelte bestyrelsesmedlem kan sidde.

7.4

Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

7.6

Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§8Regnskab/økonomi

8.1

Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1-31/12)

Regnskabsåret hænger sammen med, hvornår du afholder generalforsamling.

Afholdes den årlige generalforsamling inden udgangen af marts, så skal du vælge "Regnskabsåret er kalenderåret". 

Afholdes den årlige generalforsamling inden udgangen af september, skal du vælge "Regnskabsåret afsluttes op til sommerferien".

8.2

Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

8.3

Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§9Dispositionsret

9.1

Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

Bestyrelsen kan give et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Med aftaler menes der for eksempel adgang til bankkontoen, indkøb af klubtøj eller materialer, stiftelse af gæld og tilmelding til kurser.

9.2

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

En forening er en selvstændig juridisk enhed. Det betyder, at foreningen kan indgå og hæfter for alle aftaler som bestyrelsen indgår – dog kun med de aktiver, der findes i foreningen.

§10Vedtægtsændringer

10.1

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11Opløsning af foreningen

11.1

Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer for at forslaget kan vedtages. Hvis det nødvendige flertal på 3/4 for en opløsning opnås, men med under halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

11.2

I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den [dato] [måned] [årstal]

 

 

__________________________________

Dirigentens underskrift

Hent vedtægterne som Word-fil

E-mail mig