Få skytteforeninger fritages for SKV-6 godkendelse

Justitsministeren undtager få foreninger fra kravet om vandelsgodkendelse SKV-6 ved overladelse af våben

Kun få skytteforeninger kan undtages fra SKV-6 godkendelse

Fra 1. juli 2018 gælder kravet om, at der i foreninger, der er medlem af DGI, Dansk Skytteunion eller Firmaidrætten, kun må overlades våben til medlemmer, der er vandelsgodkendt.

Det betyder, at foreningsvåben og andre medlemmers våben kun må overlades til et medlem af foreningen, hvis denne er vandelsgodkendt af politiet.

En sådan vandelsgodkendelse kan foreligge, hvis den pågældende selv har et våben med påtegning fra pågældende forening, eller hvis pågældende i foreningen er godkendt som bestyrelsesmedlem, godkendt til boksadgang eller til transporttilladelse (SKV 1, SKV 2 eller SKV 3).

Har pågældende ikke anden vandelsgodkendelse skal skytten søge en SKV6-godkendelse.

Ny bekendtgørelse 28. juni

Denne regel blev indført, da våbenbekendtgørelsen blev ændret i december 2017, gældende fra 1. juli 2018 og foreningerne skal altså nu tjekke vandelskravets opfyldelse.

Justitsministeren har i sidste øjeblik lempet ganske lidt på dette vandelskrav, så nogle få foreninger fritages for kravet.

Den 28. juni 2018 er der nemlig udstedt en bekendtgørelse, som undtager få foreninger. Det hedder i bekendtgørelsen følgende:


”Jagtforeninger, flugtskytteforeninger, historiske skydeselskaber, soldaterforeninger og andre lignende foreninger, hvis aktiviteter ikke omfatter skydning med særligt farlige våben, kan overlade foreningens og dens medlemmers våben til brug ved skydninger, som foreningen er ansvarlig for at afholde”.

Med særligt farlige våben menes pistoler og revolvere, så det er kun visse foreninger, der alene benytter jagtvåben eller sportsskydningsrifler mv., der kan omfattes af fritagelsen.

Enkelhed efterlyses

De tre skytteorganisationer, DGI, Dansk Skytteunion og Dansk Firmaidræt havde foreslået Justitsministeriet, at formuleringen af, hvilke foreninger, der er fritaget for SKV6-kravet, blev udformet på en måde, der er enkel at forstå og administrere, men det er ikke lykkedes.

Ministeriet har i sit nyhedsbrev, hvor ændringen i våbenbekendtgørelsen er omtalt, anført følgende: ”Baggrunden er, at der er tale om selskabelige foreninger med begrænsede aktiviteter og en begrænset medlemskreds, og hvor der ikke er mulighed for at opnå løbende skydetræning”.

 Endvidere har ministeriet skrevet direkte til organisationerne, at der lægges vægt på følgende:

  • Foreningen har et selskabeligt formål
  • Foreningen afholder alene et begrænset antal skydninger om året
  • Foreningen har en begrænset medlemskreds
  • Det er ikke muligt at opnå løbende skydetræning, hvilket organisationerne forstår sådan, at der ikke ugentligt eller med lignende hyppige intervaller er træning i foreningen
  • Foreningen har en lokalhistorisk betydning eller lokal tilknytning

Derfor er der stor usikkerhed om, hvilke skytteforeninger, der er undtaget fra SKV6-kravet, og de tre organisationer kan ikke hjælpe med at oplyse foreningerne, om de er undtaget.

Vi må henvise til, at de foreninger, der mener at de omfattes af fritagelsen, retter en direkte henvendelse til et af de to administrative politicentre, ACV og ACØ, så foreningen kan få sikkerhed for, om foreningen er fritaget for SKV6-kravet. Alle jagtforeninger og flugtskytteforeninger er undtaget.

Lempelser i logningskravet forventes til efteråret

Siden 1. april 2018 har der været krav om, at hvis en forening overlader et foreningsvåben til et medlem eller en prøveskytte, skal denne overladelse skrives ned (logges). Tilsvarende gælder, hvis et medlem overlader sit våben til et andet medlem.

De tre skytteorganisationer har fastsat de nærmere regler i ”Sikkerhedsbestemmelser for skydning” udgivet i februar 2018. Disse bestemmelser var fastsat efter forhandling med Justitsministeriet og Rigspolitiet, men vi har hele tiden påpeget, at det medfører en tung administrativ byrde for alle foreninger.

Det er nu lykkedes at få forståelse for dette synspunkt, så i efteråret forventer vi at kunne udsende ny information og nye sikkerhedsbestemmelser, så logningen kan ske på en mere smidig måde.

Vi kan dog ikke vide, hvordan de nye regler vil blive, så de gældende regler i sikkerhedsbestemmelserne skal følges indtil videre.

Foreningerne bør ikke købe it-systemer eller andet for at klare logningskravet, da vi forventer, at det senere vil blive nok, at en skytte afleverer et legitimationspapir, mens han låner våbnet, og når våbnet er afleveret retur, skal der ikke gemmes noget om overladelsen, når det drejer sig om medlemmer.

Er det prøveskytter, skal der stadig være en opbevaring af oplysningen, da prøveskytter højst må skyde fem gange, før de skal være vandelsgodkendt.