Idrætsledelsen i DGI Krocket

Her finder du information om idrætsledelsen og dens opgaver samt årsmødet og regeludvalget. Du finder også referater fra hhv. idrætsledelsens møder samt årsmødet.

Idrætsledelsen 2022.jpg

Idrætsledelsen

DGI Krockets idrætsledelse består af frivillige repræsentanter - 1 fra hver region (Nord, Syd og Øst). Hver repræsentant har deres egen personlige suppleant.

Idrætsledelsen har følgende opgaver:

 • Lægge strategi for DGI Krocket i overensstemmelse med DGI’s værdigrundlag, strategi og fokusområder.
 • Udarbejde en handlingsplan og et årshjul for idrætten med udgangspunkt i strategien i samarbejde med DGI Vestjyllands administration.
 • Udvikle relevante tilbud til forskellige målgrupper bl.a. ved at føre en løbende dialog med målgrupperne og med interessenter inden for og uden for DGI.
 • Lægge budget for aktiviteter og initiativer inden for DGI Krocket.
 • Drøfte potentiale og muligheder for idrætten i DGI.
 • Samarbejde med eksterne partnere nationalt og internationalt inden for idrætten.
 • Styrke motivation og opbakning til den fælles strategi for DGI Krocket.
 • Planlægge og afholde landsdækkende arrangementer som for eksempel landsdækkende instruktørsamlinger, Danmarksmesterskaber, kurser, m.m.
 • Understøtte lokale landsdelsudvalg.
 • Idrætsledelsen er ansvarlig for nedsættelse af regeludvalg, og idrætsledelsen skal sikre repræsentation i dette udvalg.

Årsmøde

En gang om året afholdes årsmøde for DGI Krocket fysisk eller virtuelt i oktober.

Årsmøde indkaldes med mindst fire ugers varsel pr. e-mail til idrætsledelsen, lands-delsudvalgsformænd, idrættens medarbejdere og værtslandsdelen.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmøde, skal være DGI Vestjyllands kontor i hænde senest 14 dage før årsmødet.

Dagsorden og bilag lægges i Grupperum og link udsendes pr. e-mail til ovenstående målgruppe samt tilmeldte deltagere efter endt tilmeldingsfrist.

Der udarbejdes referat fra mødet, der udsendes til mødedeltagerene og landsdelsfor-mænd.

Adgangsberettigede til årsmødet er:

 • Repræsentanter fra DGI’s 14 landsdelsforeninger.
 • Idrætsledelsens medlemmer.
 • Politiske kontaktpersoner

Læs mere i DGI Krockets Kommissorium

Idrætsledelsens referater

Regelfortolkning

Er I i tvivl om hvordan krocketreglerne skal fortolkes og bruges? 

Regelfortolkningsudvalget løser og besvarer sager, hvor der er opstået tvivl om hvad den rigtige fremgangsmåde er ifølge krocketreglerne.

Udvalget består af et medlem fra hver region samt et medlem af idrætsledelsen:

 • Sydvest: Finn Nielsen

 • Nord: Tommy Risum Jensen

 • Øst: Herluf Rasmussen

 • Idrætsledelsen: Kirsten Pilgård

Har du/I et spørgsmål til regelfortolkningsudvalget kan det sendes til Kirsten Pilgård på kirsten.pilgaard1@gmail.com.