DGI's idégrundlag og værdier

DGI vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring, bevægelsesglæde og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.

DGI vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt.

Værdier

DGI arbejder ud fra to grundlæggende synspunkter - et humanistisk menneskesyn og en demokratisk medleven.
 

Humanistisk menneskesyn

Et humanistisk menneskesyn bygger på respekten for det enkelte menneskes ret til frit at udvikle sig i ansvarlighed.
 
Det indebærer:

• Respekt for det enkelte menneske og dets mulighed for at være med til at præge omverdenen
• Ret for alle til at udvikle sig i frihed under ansvar
• Anerkendelse af individets betydning og værdi
 

Demokratisk medleven

Demokrati vedrører organisationsform og beslutninger – men mere end det. Demokrati er i høj grad også en omgangsform og en indstilling. Demokratisk medleven indebærer dialog, rummelighed og åbenhed.

Det betyder:

• Åbenhed og gennemskuelighed ligger til grund for beslutningsprocesserne.
• DGI understøtter den enkeltes engagement og deltagelse i de fælles beslutninger.
• DGI respekterer retten til at have forskellige holdninger og give udtryk for dem.
• Aktiv medleven og engagement er en forudsætning for deltagelse i de fælles anliggender.
• Beslutningsprocesser i DGI er baseret på dialog og samarbejde.
• Flertallet træffer i sidste instans beslutning om nødvendige, fælles anliggender med respekt for mindretallet.

Den demokratiske medleven er i det lys en holdning der ligger til grund for alle beslutninger og i et videre perspektiv udviklingen af fællesskaber i DGI.
 

Idræt, mennesker og omverden

Det humanistiske menneskesyn og den demokratiske medleven er fundamentet for DGI's virke i alle dets aspekter. Hvilende på dette grundlag er der forskellige dimensioner i DGI's arbejde:

• Den praktiske idræt
• De menneskelige resurser
• Omverdenen
 

Idræt

I den praktiske idræt vægter DGI tre værdier:

• At idræt er udfordrende - både fysisk, mentalt og socialt. Kun ved at afprøve vores grænser bliver vi klogere på os selv.
• At idræt befordrer glæde, fysisk velbefindende og udvikling af sociale netværk. I et videre perspektiv vedrører sundhed rammerne for den enkeltes mulighed for at tage hånd om sit liv.
• At idræt bidrager til at udvikle et engagerende fællesskab. Udvikling af erfaringer og iden-titet i mødet med andre er afgørende for idrættens kulturelle perspektiv.

DGI arbejder for at alle tre værdier skal være til stede – om end i forskellig styrke i forskellige
sammenhænge.
 

Mennesker

Idrætten er båret af de frivilliges og medarbejdernes indsats. Indsatsen skal i DGI være baseret på:

• Engagement – de frivillige og medarbejderne i DGI er initiativrige, motiverede og entusia-stiske, og de føler sig forpligtet over for DGI's idégrundlag.
• Råderum og færdigheder – de frivillige og medarbejderne i DGI er kompetente og ansvar-lige, og de har frihed til at agere inden for vide rammer.
• Fornuft – de frivillige og medarbejderne i DGI er i stand til at handle fleksibelt og relevant i forhold til de udfordringer de møder.
• Kreativitet – de frivillige og medarbejderne i DGI tænker og handler innovativt og proaktivt, og de er i stand til at omsætte visioner til resultater.


Omverden

DGI er en aktiv del af kultur- og samfundslivet og ønsker at være med til at præge udviklingen.

De styrende principper for DGI's samspil med omverdenen er:

• Udvikling - hvilket indebærer at DGI er en innovativ drivkraft i samspil med relevante samarbejdspartnere om realisering af idrætspolitiske visioner og målsætninger.
• Kvalitet - hvilket indebærer at DGI er i stand til at give et troværdigt med- og modspil til relevante samarbejdspartnere og til kompetent og visionært at udfylde en aktiv rolle i forhold til omverdenen.
• Resultatorienteret - hvilket indebærer at DGI har det fornødne overblik, de relevante kompetencer og de anvendelige strategier til at arbejde målrettet og effektivt som samarbejdspartner.