DGI's vedtægter

Organisationens vedtægter af vedtaget af årsmødet. Seneste ændring er vedtaget på DGI's årsmøde 5. november 2022.

§1 Navn

Landsforeningens navn er DGI.

§2 Formål 

DGI vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt og motion med vægt på fællesskab, udfordring, bevægelsesglæde og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt og motion.

§3 Hjemsted

Landsforeningens hjemsted er Vejle Kommune.

§4 Medlemsforhold

DGI består af landsdelsforeninger, der tilslutter sig DGI’s formål.

Stk. 2. Afgørelsen om optagelse eller eksklusion af landsdelsforeninger træffes på årsmødet efter indstilling fra landsledelsen.

Stk. 3. Landsdelsforeningerne har foreninger som medlemmer. Foreningerne er gennem medlemskabet underlagt landsdelsforeningens og landsforeningens vedtægter og de til enhver tid gældende regler og bestemmelser.

Stk. 4. Landsforeningen kan selv eller sammen med andre relevante organisationer fastsætte regler om organer, der træffer afgørelse om konflikter eller om overtrædelse af regler og idømmer sanktioner. Sådanne sanktioner kan pålægges idrætsudøvere og ledere, der er medlem af eller er aktive i en idrætsforening, og en udelukkelse kan have virkning for alle eller bestemte aktiviteter under DGI.

§5 Årsmøde

Årsmødet er DGI’s højeste myndighed. Ordinært årsmøde holdes hvert år i første halvdel af november måned. Årsmødet indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved udsendelse af meddelelse til DGI’s medlemmer og ved bekendtgørelse på hjemmesiden.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at årsmøde afvikles helt eller delvist elektronisk (digitalt), hvis force majeure-forhold gør det umuligt at afvikle årsmødet på sædvanlig måde som fysisk møde. Afviklingen skal ske på betryggende vis, og der skal i indkaldelsen informeres om, hvordan deltagelse foregår.

Stk. 3. Stemmeberettigede ved DGI’s årsmøde er:

Hovedbestyrelsen

200 delegerede fra landsdelsforeningerne

Stemmeberettigede skal være fyldt 15 år.

Stk. 4. Alle DGI’s landsdelsforeninger tildeles forlods hver 5 delegerede. Det resterende antal delegerede fordeles efter d'Hondts metode mellem landsdelsforeningerne på baggrund af det senest opgjorte antal aktivitetsmedlemmer.

Stk. 5. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst omfatte:

Dirigentvalg

Aflæggelse af beretning

Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport) til godkendelse

Indkomne forslag

Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse

Valg:

Valg af landsformand (lige år)

Valg af næstformand (ulige år)

Valg af tre hovedbestyrelsesmedlemmer (lige år)

Valg af fire hovedbestyrelsesmedlemmer (ulige år). Indtil årsmødet i 2023 sker der kun valg af tre hovedbestyrelsesmedlemmer.

Valg af 1.- og 2.-suppleant til hovedbestyrelsen

Valg af en kritisk revisor og en revisorsuppleant

Eventuelt

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være DGI i hænde senest 4 uger før årsmødet. Foreninger og landsdelsforeninger under DGI samt stemmeberettigede årsmødedeltagere kan stille forslag. Forslag fra foreninger skal fremsendes via landsdelsforeningen.

Stk. 7. Endelig dagsorden, regnskab og budgetforslag samt eventuelle indkomne forslag skal udsendes senest 14 dage før årsmødet.

Stk. 8. Dirigenten afgør alle formelle spørgsmål om behandlings- og afstemningsmåder, herunder om der skal være skriftlig afstemning, der kan ske ved brug af elektronisk afstemningsudstyr.

Stk. 9. Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal (over halvdelen af stemmerne), med mindre andet fremgår af vedtægterne. Afstemningsresultatet opgøres ud fra de afgivne gyldige stemmer, og blanke samt ugyldige stemmer påvirker ikke resultatet. Personvalg afgøres ved relativt flertal (den er valgt, som får flere stemmer end andre). Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 10. Ved personvalg gælder, at hvis der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges, skal der stemmes på det antal kandidater, der skal vælges. Er der foreslået det nødvendige antal kandidater, er disse valgt, men der kan foretages afstemning for at konstatere tilslutningen til de pågældende, og der stemmes på op til det antal kandidater, der skal vælges.

Stk. 11. Ethvert lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§6 Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde indkaldes, når mindst en fjerdedel af medlemmerne fremsætter begrundet ønske om det, eller når hovedbestyrelsen eller landsledelsen finder det nødvendigt.

Stk. 2. Ønske om ekstraordinært årsmøde fremsendes til DGI. Hovedbestyrelsen har pligt til at udsende indkaldelse senest 14 dage efter, at ønsket er fremsat. Ved indkaldelsen gælder samme regler som ved ordinært årsmøde. Afholdelsen skal ske inden 10 uger efter indkaldelsen.

§7 Hovedbestyrelsen

Landsforeningens overordnede ledelse og højeste myndighed mellem to årsmøder er hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen består af ni medlemmer:

Landsformanden

Næstformanden

7 hovedbestyrelsesmedlemmer. I perioden til og med 2023 beklæder formanden for DGI Skydning i kraft af denne funktion den ene post.

Stk. 2. Landsformand og næstformand vælges på årsmødet for to år, således at der i lige år vælges landsformand og i ulige år vælges næstformand. De seks hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at der på skift er tre på valg.

Stk. 3. Indtræder en suppleant i hovedbestyrelsen, skal der foretages valg om posten ved førstkommende årsmøde.

§8 Hovedbestyrelsens arbejde

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og godkender forretningsorden for Landsledelsen og Politisk Forum.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan etablere idrætsledelser og andre fora, og fastsætter kommissorium for disse. Sådanne organer arbejder under ansvar over for hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan delegere dele af sin kompetence til idrætsledelser og andre fora.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen skal føre protokol over årsmøde, øvrige møder og vigtige begivenheder inden for landsforeningen.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen repræsenterer landsforeningen udadtil og fører forhandlinger med offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer m.m. samt indgår aftaler, herunder økonomiske. Hovedbestyrelsen kan foretage dispositioner om fast ejendom, herunder køb, salg og pantsætning.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen ansætter den administrerende direktør, som leder administrationen.

§9 Tegningsret

Landsforeningen tegnes af landsformanden i forening med 1 medlem af hovedbestyrelsen. I tilfælde af landsformandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med 1 medlem af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan meddele fuldmagt.

§10 Politisk Forum

Politisk Forum består af hovedbestyrelsen og formændene for landsdelsforeningerne.

Stk. 2.Politisk Forum drøfter principielle politiske, organisatoriske og økonomiske spørgsmål af væsentlig betydning for DGI’s arbejde.

§11 Landsledelsen

Landsledelsen består af:

Hovedbestyrelsen

Formændene og næstformændene for landsdelsforeningerne

Formand eller anden repræsentant for idrætsledelsen for idrætter i DGI

Næstformanden for DGI Skydning. Dette gælder til og med 2023

Direktionen i DGI

Direktørerne i landsdelsforeningerne

Stk. 2. Landsledelsen har til formål at formidle viden og inspiration inden for alle områder af DGI’s virke og interessefelt. Landsledelsen har tillige til formål helt overordnet at drøfte indhold og retning på det idrætslige og organisatoriske område, herunder sammenhængen mellem idrætter og fokusområder.

§12 Regnskab

Landsforeningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet (årsrapporten) revideres af en statsautoriseret revisor samt to kritiske revisorer.

§13 Fonde

DGI kan oprette fonde. Der udarbejdes særskilte vedtægter for disse.

§14 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på et årsmøde med mindst to tredjedeles flertal.

Stk. 2. Beslutning om sammenslutning med eller optagelse af andre organisationer skal ske efter reglerne om vedtægtsændringer.

§15 Opløsning

Beslutning om opløsning af landsforeningen træffes på to på hinanden følgende årsmøder med mindst otte ugers mellemrum.

Stk. 2. På det første årsmøde skal opløsningen godkendes med mindst to tredjedeles flertal. Ved det andet årsmøde er almindeligt flertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsning.

Stk. 3. I tilfælde af landsforeningens opløsning skal der på det sidste årsmøde træffes beslutning om anvendelse af landsforeningens eventuelle formue i henhold til foreningens formålsparagraf.

Note: Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger er dannet i 1992 ved en fusion af DDSG&I (De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DDGU (De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger).
Den 1. januar 2013 skete en sammenslutning af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger og De Danske Skytteforeninger i henhold til Aftale af 10. oktober 2012 om fusion. Denne aftale indeholder regler, der er gældende, uanset om disse fremgår af vedtægterne. Af aftalen fremgår, at skydning har en direkte repræsentation i Hovedbestyrelsen og Landsledelsen til og med 2023. Det følger således af aftalen, at denne repræsentation udgår af vedtægterne med virkning fra 1. januar 2024.
Danske Gymnastik- & Idrætsforeningers navn er efterfølgende ændret til DGI.

Vedtaget af Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers årsmøde den 3. november 2012, med efterfølgende ændringer på DGI’s årsmøde 9. november 2013, 14. november 2020 samt 5. november 2022.