DGI's vedtægter

Organisationens vedtægter af vedtaget af årsmødet. Seneste ændring er fra 9. november 2013.

§1 Navn

Landsforeningens navn er DGI.

§2 Formål

DGI vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt.

§3 Hjemsted

Landsforeningens hjemsted er Vingsted, 7182 Bredsten, Vejle kommune.

§4 Medlemsforhold

DGI består af landsdelsforeninger der tilslutter sig DGI’s formål.

Stk. 2. Afgørelsen om optagelse eller eksklusion af landsdelsforeninger træffes på årsmødet efter indstilling fra landsledelsen.

Stk. 3. Landsdelsforeningerne har foreninger som medlemmer. Foreningerne er gennem medlemskabet underlagt landsdelsforeningens og landsforeningens vedtægter og de til enhver tid gældende regler og bestemmelser.

Stk. 4. Landsforeningen kan selv eller sammen med andre relevante organisationer fastsætte regler om organer, der træffer afgørelse om konflikter eller om overtrædelse af regler og idømmer sanktioner. Sådanne sanktioner kan pålægges idrætsudøvere og ledere, der er medlem af eller er aktive i en idrætsforening, og en udelukkelse kan have virkning for alle eller bestemte aktiviteter under DGI.

§5 Årsmøde

Årsmødet er DGI’s højeste myndighed. Ordinært årsmøde holdes hvert år i første halvdel af november måned. Årsmødet indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved udsendelse af meddelelse til DGI’s medlemmer og ved bekendtgørelse på hjemmesiden.

Stk. 2. Stemmeberettigede ved DGI’s årsmøde er:

 • Hovedbestyrelsen
 • Formændene for DGI’s landsudvalg
 • 300 delegerede fra landsdelsforeningerne

Stk. 3. Alle DGI’s landsdelsforeninger tildeles forlods hver 8 delegerede. Det resterende antal delegerede fordeles efter D'hondts metode mellem landsdelsforeningerne på baggrund af det senest opgjorte antal aktivitetsmedlemmer.

Stk. 4. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst omfatte:

 • Dirigentvalg
 • Aflæggelse af beretning
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag
 • Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 • Valg:
  • Valg af landsformand (lige år)
  • Valg af næstformand (ulige år)
  • Valg af tre hovedbestyrelsesmedlemmer (lige år)
  • Valg af tre hovedbestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  • Valg af 1.- og 2.-suppleant til hovedbestyrelsen
  • Valg af en kritisk revisor og en revisorsuppleant
 • Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være DGI i hænde senest 4 uger før årsmødet. Foreninger og landsdelsforeninger under DGI samt stemmeberettigede årsmødedeltagere kan stille forslag. Forslag fra foreninger skal fremsendes via landsdelsforeningen.

Stk. 6. Endelig dagsorden, regnskab og budgetforslag samt eventuelle indkomne forslag skal udsendes senest 14 dage før årsmødet.

Stk. 7. Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal, med mindre andet fremgår af vedtægterne. Kun fremmødte har stemmeret.

Stk. 8. Ethvert lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§6 Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde indkaldes, når mindst en fjerdedel af medlemmerne fremsætter begrundet ønske om det, eller når hovedbestyrelsen eller landsledelsen finder det nødvendigt.

Stk. 2. Ønske om ekstraordinært årsmøde fremsendes til DGI. Hovedbestyrelsen har pligt til at udsende indkaldelse senest 14 dage efter, at ønsket er fremsat. Ved indkaldelsen gælder samme regler som ved ordinært årsmøde. Afholdelsen skal ske inden 10 uger efter indkaldelsen.

§7 Hovedbestyrelsen

Landsforeningens daglige ledelse og højeste myndighed mellem to årsmøder er hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen består af ni medlemmer:

 • Landsformanden
 • Næstformanden
 • Formanden for DGI Skydning
 • 6 hovedbestyrelsesmedlemmer

Stk. 2. Landsformand og næstformand vælges på årsmødet for to år, således at der i lige år vælges landsformand og i ulige år vælges næstformand. De seks hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at der på skift er tre på valg.

Stk. 3. Indtræder en suppleant i hovedbestyrelsen, skal der foretages valg om posten ved førstkommende årsmøde.

§8 Hovedbestyrelsens arbejde

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og godkender forretningsorden for landsledelsen og øvrige udvalg.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen skal føre protokol over årsmøde, øvrige møder og vigtige begivenheder inden for landsforeningen.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen repræsenterer landsforeningen udadtil og fører forhandlinger med offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer m.m. samt indgår aftaler, herunder økonomiske.

§9 Tegningsret

Landsforeningen tegnes af landsformanden i forening med 1 medlem af hovedbestyrelsen. I tilfælde af landsformandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med 1 medlem af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan meddele fuldmagt.

§10 Landsledelsen

Landsforeningen opretter en landsledelse.

Stk. 2. Landsledelsen består af:

 • Hovedbestyrelsen
 • Politiske repræsentanter for idrætter som er prioriteret af årsmødet
 • Formændene for landsdelsforeningerne
 • Næstformanden for DGI skydning

Stk. 3. Landsledelsen udtaler sig vedrørende principielle politiske og holdningsmæssige spørgsmål samt om overordnede økonomiske prioriteringer til vejledning for hovedbestyrelsen.

Stk. 4. Landsledelsen holder mindst to møder om året.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen indkalder til møderne i landsledelsen.

§11 Landsudvalg

DGI opretter landsudvalg. Oprettelse eller nedlæggelse af et landsudvalg besluttes af hovedbestyrelsen efter forudgående drøftelse i landsledelsen.

Stk. 2. Et landsudvalg arbejder på grundlag af et kommissorium, som godkendes af hovedbestyrelsen. Kommissoriet skal blandt andet fastsætte regler for valg af landsudvalgets formand og øvrige landsudvalgsmedlemmer.

Stk. 3. Et landsudvalg kan afholde idrætskonference. Formålet med idrætskonferencerne er at skabe dialog om udviklingen i den enkelte idræt og om DGI´s arbejde på området. Konferencerne er åbne for alle interesserede. Idrætskonferencer afholdes i januar eller februar måned.

§12 Regnskab

Landsforeningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor samt to kritiske revisorer.

§13 Fonde

DGI kan oprette fonde. Der udarbejdes særskilte vedtægter for disse.

§14 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på et årsmøde, når mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Stk. 2. Beslutning om sammenslutning med eller optagelse af andre organisationer skal ske efter reglerne om vedtægtsændringer.

§15 Opløsning

Beslutning om opløsning af landsforeningen træffes på to på hinanden følgende årsmøder med mindst otte dages mellemrum.

Stk. 2. På det første årsmøde skal opløsningen godkendes, ved at mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Ved det andet årsmøde er almindeligt flertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsning.

Stk. 3. I tilfælde af landsforeningens opløsning skal der på det sidste årsmøde træffes beslutning om anvendelse af landsforeningens eventuelle formue i henhold til foreningens formålsparagraf.

DGI er dannet den 1. januar 2013 ved en sammenslutning af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger og De Danske Skytteforeninger i henhold til Aftale af 10. oktober 2012 mellem Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger og De Danske Skytteforeninger om fusion. Denne aftale indeholder regler, der er gældende uanset, om disse fremgår af vedtægterne.

Vedtaget af Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers årsmøde den 3. november 2012, med efterfølgende ændringer på DGI’s årsmøde 9. november 2013.