Særlig opmærksomhed

Her får du vejledning til særlig opmærksomhed om to emner 1) våben og skydebaner og 2) personer, adfærd og våben.

43031_Skydning model sikkerhed_Særlig opmærksomhed.png

Våben og skydebaner er det våbentekniske/regelmæssige område, hvor skytteforeninger altid skal have styr på foreningens og medlemmernes våben og følge instruks for banens brug. I skydesporten skal der også være særlig opmærksomhed, hvis du møder bekymrende adfærd, aktivitet og interesser hos medlemmer eller personer, der ønsker at blive medlem af en skytteforening.

Myndighederne kan lukke en skytteforening, hvis reglerne brydes, og der ikke er styr på foreningens og medlemmernes våben, eller hvis personer med bekymrende adfærd, aktivitet og interesser er medlem eller har sin gang i skytteforeningen.

Derfor er det vigtigt, at frivillige i skytteforeningerne fortsat er gode til at leve op til sit samfundsansvar og har særlig opmærksomhed på emnerne i den GULE zone, foretager den aktive handling som beskrevet her på siden og derved bringer sig tilbage i GRØN.

Grøn bør være foreningens almindelige tilstand, som forløber uden behov for særlig opmærksomhed (gul) og uden behov for krisehåndtering (rød). 

1) VÅBEN OG SKYDEBANER

På det våbentekniske/regelmæssige område er der disse kritiske emner, der kræver særlig opmærksomhed, og som ved overtrædelse kan medføre lukning af skytteforeningen.

Skytteforeningens våben

  • Der skal være styr på foreningens våben hver eneste dag.
  • Hver aften efter skydning skal der ske optælling og aflåsning af våben.
  • Mangler et våben er foreningen i GULT.

Foreningen bringer sig i GRØN ved at indrapportere det manglende våben til Politiet, ifølge bekendtgørelsen skal det ske ”straks”. Anmeldelse skal ske, hvis en umiddelbart gennemført undersøgelse af, hvor våbnet kan være, ikke bringer klarhed over, at der er sket en fejl, og/eller foreningen har vished for at våbnet er i tryg varetægt.

Hvis der er klarhed over en fejl og er våbnet lokaliseret, så bringer foreningen sig i GRØN ved hurtigst muligt at få våbnet bragt i foreningens varetægt igen.  

Medlemmernes våben

Skal kontrolleres af skytteforeningen ved mindst én årlig gennemgang (våbeneftersyn).

Fremviser et medlem ikke sit våben, alle sine våben, et forkert våben eller et våben sammensat af de forkerte numre på våbendelene, skal skytteforeningen handle. Det samme gælder, hvis medlemmet ikke svarer på skytteforeningens henvendelser om våbeneftersyn.

Skytteforeningen er i GUL og bringer sig tilbage i GRØN ved at rykke medlemmet ved personlig henvendelse, eventuelt på bopælen, og derigennem kontrollere våbnet.

Hvis en personlig henvendelse ikke skaber vished over medlemmets våben, skal foreningen give medlemmet et SKV 5-forvarsel, og hvis dette heller ikke skaber vished og et våbeneftersyn fortsat ikke er gennemført, skal foreningen tilbagekalde medlemmets våbenpåtegning ved en SKV 5, som sendes anbefalet til skytten, uploades i SKV-portalen under sager (ny SKV5) og underrette Politiet. Foreningen er dermed tilbage i GRØN.

Vær OBS på

  • skytteforeninger kan øge sikkerheden om sin forening, medlemmer og våben ved at øge antallet af våbeneftersyn. For eksempel halvårligt eller hvert kvartal.
  • våbnet må ikke være ombygget eller andet, men skal svare til det som oprindeligt er SKV godkendt. Alle skytteforeninger har adgang til SKV-portalen, hvor formanden altid kan se bl.a. en opdateret våbenliste, hvoraf det fremgår under det enkelte våben, hvis der er anmeldt en særlig våbendel.
  • nogle medlemmer kan af sikkerhedshensyn opbevare sit våben i hjemmet adskilt i flere dele, som ikke er opbevaret samme sted. Hvis medlemmet har glemt, hvor en våbendel er opbevaret eller ikke kan finde en del af våbnet, er det et brud på reglerne, som foreningen skal følge op på med et SKV 5-forvarsel. Hvis medlemmet fortsat ikke kan fremvise samtlige våbendele, der er registreret i SKV, så våbeneftersynet fortsat ikke kan gennemføres, skal foreningen tilbagekalde medlemmets våbenpåtegning ved en SKV 5, som sendes anbefalet til skytten, uploades i SKV-portalen under sager (ny SKV5) og underrette Politiet.
  • hvis medlemmets våben er dårligt vedligeholdt, for eksempel hvis det er for rustent til at se numre, er der tale om et brud på reglerne, som foreningen skal følge op på med en SKV 5-forvarsel, og hvis våbenet ikke bringes i en stand, hvor våbeneftersynet kan gennemføres, skal foreningen tilbagekalde medlemmets våbenpåtegning ved en SKV 5, som sendes anbefalet til skytten, uploades i SKV-portalen under sager (ny SKV5)  og underrette Politiet.

Læs mere om det årlige våbeneftersyn her.

Våben- og transporttilladelser

Bortkomst af foreningens og/eller et medlem våbentilladelser samt transporttilladelser kan indebære en risiko for misbrug. Ved bortkomst af tilladelser er foreningen i GUL, og kan bringe sig i GRØN ved en underretning til Politiet.

Ammunition

Skytteforeningen og det enkelt medlem må kun opbevare ammunition til våben, som der haves SKV godkendelse til. 

Læs mere om ammunitionsopbevaring her

Banegodkendelse, skydning og våben

Forenings- og medlemsvåben må kun anvendes på skydebaner og kun til de skydediscipliner, som våbnet er givet tilladelse til.

Det vil sige, at andre skydevåben, end dem banen er godkendt til, ikke må anvendes på foreningens baner. Også selvom medlemmet har tilladelse til våbnet, for eksempel et jagtvåben eller anden kaliber. Af banens instruks fremgår, hvilke våben, kaliber og ammunition politiet har godkendt banen til.

Der må eller ikke skydes til måls efter andre mål, end dem der anvendes i den godkendte skydedisciplin og som fremgår af instruks for banens brug.

Læs mere om skydebaner og faciliteter her.

Ovennævnte er alle overtrædelser som er GULE. Foreningen kommer i GRØN ved at banekommandøren stopper den forkerte brug.

Hvis personer eller medlemmer ikke følger foreningens anvisninger og håndhævelse af reglerne, skal foreningen tilbagekalde medlemmets SKV, og foreningen kan ekskludere medlemmet og skal her følge eventuelle regler for eksklusion i foreningens egne vedtægter.

2) PERSONER, ADFÆRD og VÅBEN

Skytteforeninger og skytter skal have fokus på bekymrende adfærd, aktivitet og interesser hos medlemmer og personer, der har sin gang i foreningen eller ønsker at blive medlem af en skytteforening. Det er vigtigt, at foreningens ledelse er opmærksom på og tager tvivl hos medlemmer alvorligt.

Hvis du er bekymret for en adfærd eller en persons interesser, er skytteforeningen i GULT område.

Foreningen kan bringe sig i GRØNT ved aktivt at undersøge det, man er bekymret for. For eksempel ved at tage en snak med den pågældende person. En formand kan også rådføre sig med sin bestyrelse, om de hører eller ser det samme. En undersøgelse kan gøre, at man ikke længere er i tvivl. Er du fortsat i tvivl, er foreningen stadig i GULT - og du skal derfor handle.

Hvem skal du kontakte? 

Vi anbefaler i samarbejde med myndigheder, at skytteforeninger, skytter eller andre personer benytter ”Tip politiet” via politiets hjemmeside. Et tip kan også afgives anonymt.

Når du har videregivet/anmeldt din bekymring, oplysninger mv., er foreningen igen i GRØN. Politiet behandler alle indsendte tip, men du får ikke nødvendigvis et svar, og du kan ikke forvente, at dit tip bliver efterforsket. Du må desuden forvente en vis behandlingstid, så hvis dit tip er af hastende karakter, bør du ringe 114 eller henvende dig på en politistation.

Ring altid til alarmcentralen på 112, hvis det er akut.

Du skal kontakte politiet uden hensyn til hvor gammel personen eller skytten er. Politiet har særlige procedurer, der tager hensyn til personens alder samt kontakt til forældre.

Hvad skal du særligt holde øje med i GUL zone

Hvorfor går X til skydning?

Skydning er en idræt, hvor vi træner og skyder til måls for at opnå en pointscore og være en del af fællesskabet i en forening. 

Hvis du mærker, at en person har andre formål med de færdigheder, de tilegner sig i en skytteforening, bør du udvise særlig opmærksomhed og aktivt undersøge det.

Det samme gælder, hvis personen isolerer sig og undgår skytteforeningens almindelige fællesskaber. Eller hvis du bliver opmærksom på, at personen omgås med eller har tilknytning til personer eller grupper, der kunne tænkes at være involveret i kriminelle aktiviteter eller radikalisering.

Lukkede fællesskaber og grupperinger

Det kan også være relevant at have opmærksomhed på fællesskaber eller grupperinger af
medlemmer, som altid samler sig for sig selv, eller holder lukkede træninger og sammenkomster,
når der ikke er andre i klubben. 

Her bør du interessere dig for og få afklaret, hvorfor gruppen holder sig for sig selv.

Våbenbrug og adfærd

I en skytteforening må man kun medbringe og anvende de våben, som det enkelte medlem og skydebanen er godkendt til - og de skydediscipliner skytteforeningen har/udøver.

Medlemmer der kommer med andre våben, øver sig og ikke retter sig efter den anvisning de får, om at våbnet ikke må medbringes og anvendes på skydebanen, bør du være særligt opmærksom på og aktivt undersøge.

Brug af ikke tilladte våben på skydebanen gør, at skytteforeningen overtræder regler og love og er GULT. Du skal derfor handle øjeblikkeligt for at stoppe overtrædelsen og afdække den bekymrende adfærd.

Trusler mod samfundet

Politiet Efterretningstjeneste (PET) udgiver hvert år en såkaldt trusselsvurdering, hvor man analyserer og beskriver terrortruslen mod Danmark. Læs mere i PET trusselvurdering her.

Som skytteforening handler det om at være opmærksom på mønstre, ytringer eller handlinger hos medlemmer eller andre personer med gang i skytteforeningen.

Andet

Er du i tvivl om, om der er en risiko forbundet med personens adgang til våben og træning af skydefærdigheder, så er det vigtigt at kontakte politiet. Det kan også være noget andet, som udgør en tvivl eller bekymring. Rådet er altid at handle på din tvivl, hellere en gang for meget end en gang for lidt.