I Roskilde Cykel Motion sikres medlemmerne en aktiv stemme

Medindflydelse, involvering og ejerskab er nøgleord, når man vil have folk til at engagere sig og tage del i foreningslivet. Det ved Roskilde Cykel Motion, som har stor succes med at skabe demokrati og sikre alle deres medlemmer en stemme, når kursen for foreningens videre udvikling skal sættes.

Ikke alle har tid og lyst til at varetage en bestyrelsespost, engagere sig i et aktivitetsudvalg eller lægge vejen forbi en generalforsamling. I en god deltagelseskultur finder foreningens ledelse dog løbende forskellige lejligheder til at invitere medlemmer, på tværs af aldersgrupper, til ikke blot at deltage i aktiviteter, men til også at være med til at sætte deres præg på udformningen af ​​idrætsforeningen. 

Det er nemlig altafgørende at engagere medlemmerne, så alle forstår både hvorfor og hvordan, de kan være med til at gøre en forskel i fællesskab med resten af foreningen. I sidste ende er det med til at motivere og tiltrække nye frivillige til relevante udvalg og opgaver. Jo større viden, der er om foreningens medlemmer, jo lettere bliver det løbende at udvikle og tilpasse kulturen og aktiviteterne – og jo større er sandsynligheden også for, at flere kommer igen til næste træning eller til det næste arrangement i foreningen.

Hvor skal vi hen og hvordan kommer vi dertil?

Roskilde Cykel Motion er en af de foreninger, som for alvor har sat sig for at gøre medlemsinddragelse til en hjørnesten i foreningens eksistens. Som led i et længerevarende foreningsudviklingsforløb med DGI Midt- og Vestsjælland stod cykelklubben tilbage i marts bag en debataften, hvor ikke mindre end 60 medlemmer mødte op til en fælles drøftelse af klubbens udvikling.

”Vi er en meget klassisk cykelklub, hvor den gennemsnitlige medlemsalder er stigende. Flere af vores ressourcestærke medlemmer er blevet pensionister og lægger deres kræfter i aktiviteter om formiddagen,” fortæller Pernille Bangsgaard, som er bestyrelsesmedlem i Roskilde Cykel Motion og fortsætter:

”Derfor havde vi i bestyrelsen brug for at få kortlagt, hvilken retning vores medlemmer ønsker, at foreningen skal gå, og hvordan de ønsker at bidrage. Som bestyrelse skal vi jo varetage klubbens og dermed medlemmernes interesser, og det kan være svært at analysere sig frem til, hvad de interesser er.”

Første step på aftenens dagsorden var en kortlægning af, hvad der gør Roskilde Cykel Motion til en god klub for medlemmerne. For hvad er vigtigst for det enkelte medlem og for fællesskabet? Hvad motiverer nye og gamle medlemmer til at møde op og komme tilbage? Og er der noget, der skal ændres eller fokuseres mere på fremadrettet? Spørgsmål som disse var udgangspunktet for at komme med indspark til emner som arbejdet med ’den gode velkomst’ for nye medlemmer, holdinddeling, sikkerhed, klubture, cykelrejser og det sociale fællesskab.

”Vi har aldrig været i tvivl om, at vores medlemmer gerne vil høres, og at alle har en holdning. Som regel kommer de holdninger ud som diskussioner til generalforsamlinger eller som dialog mellem medlemmer. Med denne debataften fik vi muligheden for at skabe et rum, hvor vores medlemmer fik ordet, blev hørt, og hvor de selv skulle prioritere og byde ind med ressourcer,” fortæller Pernille.

84d57f09-4217-4d5d-9c8a-c123ab1d1faa.jpg

Med motivation følger ejerskab

Frivillige ledere, trænere og instruktører motiveres alle sammen af noget vidt forskelligt. Men fælles for de fleste er dog, at de ønsker ansvar og medbestemmelse. Og netop de foreninger, som formår at skabe et godt, konstruktivt og involverende miljø for deres frivillige, når længst i forsøget på at nå deres mål.

Samtidigt er det afgørende for motivationen, at der rent faktisk handles på baggrund af de idéer, som kommer på bordet, og at der løbende sker fremdrift i håndteringen af dem. For at føre alle de idéer, der kom frem på debataftenen, ud i livet, opfordrede Roskilde Cykel Motion deres medlemmer til at tage ejerskab af de ønskede indsatser og hjælpe med at følge tiltagene til dørs. På aftenen blev der iværksat arbejdsgrupper, hvor ikke mindre end ti medlemmer meldte sig som nye frivillige. De arbejder nu videre med de emner, som interesserer dem, og som de finder motivation i.

”Vi fik sat en masse post-its med idéer op på plancher, som vi efterfølgende delte op i prioriterede emner,” fortæller Pernille og fortsætter: ”Og med hjælp fra en facilitator fra DGI Midt- og Vestsjælland fik vi også koblet frivillige hænder på de forskellige emner. De er blevet delt ud i arbejdsgrupper, som vi sørger for at understøtte og kommunikere ud om.”

For at sikre løbende orientering om og synliggørelse af fremdriften, udarbejdede foreningen en konkret handleplan med en klar fordeling af roller og ansvar. De nedsatte arbejdsgrupper blev kommunikeret ud, og der blev sat en tidsplan for arbejdet med de forskellige projekter. En klar og ligetil plan, som alle var med på og enige om.

Tiltrækning og motivation af frivillige kræfter

Roskilde Cykel Motion er en af de foreninger, som DGI Midt- og Vestsjælland har hjulpet gennem et længerevarende foreningsudviklingsforløb, og debataftenen var en del heraf. Udviklingsforløbets fokus var på at tiltrække nye medlemmer, involvere og motivere dem til at engagere sig i det frivillige arbejde.

Et foreningsudviklingsforløb er bygget op omkring en række oplæg og møder, hvor der hele tiden bliver bygget på med ny viden. Det kan være viden om frivillighed, nye aktiviteter, digitalisering eller organisering og ledelse. Der udarbejdes en konkret handleplan, som foreningen følger for at nå sine mål, og efter hvert møde skal al teorien stå sin prøve i praksis.

Udviklingsforløbet starter altid med et opstartsmøde, der zoomer ind på drømme og ambitioner for fremtiden. Her analyserer vi foreningens udfordringer og potentialer, og fastsætter retningen for det kommende samarbejde. Herefter udarbejder vi handleplanen og foreningen arbejder med egen målsætning. Til sidst afslutter vi forløbet med at evaluere og følge op på målene. Er vi lykkedes med at pumpe mere energi i foreningen, eller er der stadig forbedringspotentiale? Og hvad med fremtiden?